Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης του Διαγωνισμού για την Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε.

Διαβάστε ακολούθως τις Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε».Ερώτημα :
Στο άρθρο VII.2.Γ της διακήρυξης όπως τροποποιήθηκε αναφερονται iu δικαιολογητικά συμμετοχής για τον τρίτο ή τους τρίτους στους οποίους δηλώνει ο υποψήφιος ότι στηρίζεται.
Καθώς είναι πιθανό στη χώρα προέλευσης του τρίτου ή των τρίτων να μην εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα αναφερόμενα στη παράγραφο αυτή πέντε δικαιολογητικά, παρακαλούμε διευκρινίστε — επιβεβαιώστε ότι στη περίπτωση που η προμηθεύτρια εταιρεία στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων, βάσει της διακήρυξης, μπορούν τα δικαιολογητικά του τρίτου ή των τρίτων να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση του τρίτου ή κατά περίπτωση του νόμιμου εκπροσώπου του και αν δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής του υπόχρεου, κατά ευθεία ανάλογη εφαρμογή όσων προβλέπει ο όρος V.11.2.3.Γ1. της διακήρυξης για τους υποψηφίους (σελ.16).
 
Απάντηση:
Για τα δικαιολογητικά που αφορούν τον τρίτο δάνειο πάροχο ισχύει ο όρος Vll.2.r(l) που ορίζει τα εξής: «Αν στη χώρα του υποψηφίου δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, κατά περίπτωση, του νόμιμου εκπροσώπου του και, αν δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής του υπόχρεου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του συγκεκριμένου δικαιολογητικού. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής»..
Αίτηπα Παράτασης της προθεσπίας υποβολής πρότασης
Εξαιτίας της καθυστέρησης στη συγκέντρωση δικαιολογητικών (λόγω γραφειοκρατίας) του συνεργάτη πας στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται η πρότασή πας,αιτούπαστε την παράταση πέντε (5) ηπερών στην ηπεροπηνία υποβολής πρότασης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Γίνεται αποδεκτό το αίτηπα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,η οποία θα καθορισθεί πε απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ερώτημα ι. κριτήρια Επισυνάπτονται
Στον ορο 3.2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΥ αναφέρεται: «Εάν η στήριξη της ικανότητες τρίτων αφορά στα κριτήρια του άρθρου 3.1. της παρούσας (οικονομίκή/χρηματοοικονομική επάρκεια) ο αντίστοιχος τρίτος φορέας θα είναι από κοινού με τον προσφέροντα υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης».
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε με τι είδους έγγραφο (π.χ. Επιστολή-Δήλωση, Εγγυητική Επιστολή; ) θα δηλώνεται η συνυπευθυνότητα του προσφέροντα στήριξη αλληλεγγύως με τον προσφέροντα για την εκτέλεση της σύμβασης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν υπάρχει προκαθορισμένος τύπος εγγράφου. Αρκεί μία σαφής σχετική δήλωση στο έγγραφο παροχής στήριξης, με περιεχόμενο π.χ. ότι «Αντιλαμβανόμαστε, ότι επειδή παρέχουμε στήριξη στον ... (προσφέροντα οικονομικό φορέα) θα είμαστε από κοινού με αυτόν υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης, αν αυτή του ανατεθεί».
Επίσης, στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης ο τρίτος θα κληθεί να συμβληθεί ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος για να καταστεί από κοινού υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Ερώτημα 2. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον όρο 1. ΓΕΝΙΚΑ αναφέρεται: «Οι αιτήσεις συμμετοχής συντάσσονται στα ελληνικά ή σε επικυρωμένη ελληνική μετάφραση».
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν προβλέπεται συγκεκριμένος τύπος εγγράφου για την Αίτηση Συμμετοχής ή κάθε συμμετέχων θα καταρτίσει δικό του έγγραφο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Κάθε συμμετέχων θα καταρτίσει τη δική του αίτηση συμμετοχής χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει ένα υποχρεωτικό υπόδειγμα, αρκεί να προκύπτει σαφώς ότι ζητάει να συμμετάσχει στη διαδικασία χωρίς αντίκρουση οποιοσδήποτε όρου της διακήρυξης ή επιφύλαξη ή αίρεση καθώς και ότι αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης.
Ερώτημα 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον όρο Α. (8) αναφέρεται: «Τις ακόλουθες πιστοποιήσεις που να βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και τεκμηριώνουν τη συνδρομή του κριτηρίου επιλογής του άρθρου V.3 της παρούσας.»
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ποιες είναι οι «ακόλουθες πιστοποιήσεις» στις οποίες αναφέρεται ο όρος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Νοούνται οι πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή αντίστοιχου άλλου Οργανισμού πιστοποίησης, όπως αναφέρεται στον όρο V.3.I.3.

Ερώτηυα 4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον όρο Γ.4.1. αναφέρεται: «Τα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους».
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η μορφή των αποδεικτικών στοιχείων δεν προκαθορίζεται, αλλά μπορεί να είναι οποιαδήποτε στοιχεία (συμφωνητικό ή δήλωση του τρίτου - δείτε όρο V.3.2.), τα οποία είναι πειστικά, ότι ένας τρίτος φορέας θα θέσει στη διάθεση του προσφέροντος συγκεκριμένους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γ. ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ - Απόφαση 08-11-2019 Πρωτ.: 17804 

Στην ίδια κατηγορία