Τροποποίηση όρων διακήρυξης και παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής-δικαιολογητικών για τον διαγωνισμό Προμήθειας OB VAN 8HD Καμερών της ΕΡΤ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση με Θέμα : «Τροποποίηση όρων της διακήρυξης και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών για τον διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε .»Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.     Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
6.    Την με αριθμ. πρωτ.12411/29.07.2019(ΑΔΑΜ:19ΡΈΘΌ005358970) διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε.», με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών συμμετοχής την 30/09/2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 μ.μ.
7.    Την με αριθμ.πρωτ. 14241/17.09.2019 απόφαση παράτασης έως 14/10/2019 της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών συμμετοχής του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.
8.    Το ηλεκτρονικό μήνυμα με ημερομηνία 07/10/2019 της Γ.Δ.Τ.Υ της ΕΡΤ ΑΕ, με το οποίο ζητείται η τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών του εν λόγω διαγωνισμού εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην διαύγεια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.Την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε.» με αριθμ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 77698 και με αριθμ. Πρωτ. 12411/29.07.2019 ως εξής:
1.    Στο άρθρο III παρ. 2 η φράση «Ο σχεδιασμός, η συγκρότηση και η κατασκευή του OB VAN θα γίνει στο σύνολό του από τον ίδιο κατασκευαστή, για λόγους συνεργασίας και ομοιομορφίας εξοπλισμού» απαλείφεται1.

2.    Στο άρθρο V.3.1.1 η φράση «Από τον ετήσιο κύκλο εργασιών του υποψηφίου ποσοστό τουλάχιστον 50% πρέπει να προέρχεται από δραστηριότητες συναφείς προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως» αντικαθίσταται με τη φράση «Από τον ετήσιο κύκλο εργασιών του υποψηφίου ποσό τουλάχιστον 980.000,00 ευρώ πρέπει να προέρχεται από δραστηριότητες συναφείς προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως»2

3.    Στο ίδιο άρθρο και παράγραφο απαλείφεται η τελευταία φράση «Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/προσωρινών συμπράξεων φυσικών ή νομικών προσώπων ο ανωτέρω ελάχιστος κύκλος εργασιών (συνολικός και ειδικός) και η αξία των εκτελεσμένων συμβάσεων μπορεί να συγκεντρώνονται από ένα μέλος της ή από όλα τα μέλη της αθροιστικά» και προστίθεται νέα παράγραφος 3.1.5 ως εξής: «Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/προσωρινών συμπράξεων φυσικών ή νομικών προσώπων τα κριτήρια επιλογής μπορεί να πληρούνται από ένα μέλος της ή από όλα τα μέλη της αθροιστικά»3.

    1Ο συγκεκριμένος περιορισμός απαλείφεται ως μη σκόπιμος.
     2Με την τροποποίηση προβλέπεται ότι ο «ειδικός» κύκλος εργασιών πρέπει να είναι ίσος με το 100% του προϋπολογισμού της προμήθειας και όχι ποσοστό του γενικού κύκλου εργασιών του υποψηφίου.
     3Εξομαλύνεται η διατύπωση για την κάλυψη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής από μέλη ένωσης αθροιστικά.

4.    Στο άρθρο V.3.1.3 προστίθεται η εξής φράση: «Το ίδιο πιστοποιητικό πρέπει να υποβάλλεται και για το εργοστάσιο κατασκευής, αν αυτό δεν καλύπτεται από το πιστοποιητικό ISO του υποψηφίου. Το/τα πιστοποιητικό/ά ISO που θα κατατεθούν πρέπει να είναι σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού»4

5.    Στο άρθρο V η παρ. 3.1.4 αντικαθίσταται ως εξής: «3.1.4. Να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό για την κατασκευή παρόμοιων οχημάτων. Επίσης, να έχει κατασκευάσει για λογαριασμό πελατών, μέσα στην τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον δέκα (10) οχήματα παρόμοια με αυτό, στο οποίο αφορά τη παρούσα διαδικασία»5.
6.    Στο άρθρο V.3.2 απαλείφεται η φράση: «Εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων αφορά στα κριτήρια του άρθρου 3.1.4 της παρούσας (που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του προσφέροντος ή του αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία), ο αντίστοιχος τρίτος φορέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, για τις οποίες απαιτούνται οι αντίστοιχες ικανότητες» 6.
Στο άρθρο VII^A. η παρ. (9) αντικαθίσταται ως εξής: «Πίνακα των κατασκευασμένων και παραδομένων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο V.3.1.4, ο οποίος θα αναφέρει: α) Χρονολογία κατασκευής, β) Είδος οχήματος με αναφορά αριθμού καμερών και τεχνολογίας SD ή HD ή UHD και γ) Τον πελάτη του οχήματος (Επωνυμία, διεύθυνση). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει περισσότερες διευκρινίσεις και να προβεί σε επιβεβαίωση του περιεχομένου του πίνακα με κάθε πρόσφορο μέσο»7.

7.    Στο άρθρο VII.2X.(4) η παρ. 4.2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής για τον τρίτο ή τους τρίτους, στους οποίους ο υποψήφιος δηλώνει ότι στηρίζεται:
i.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση που στο προσκομιζόμενο απόσπασμα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να υποβληθούν και αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν στοιχειοθετούν λόγο αποκλεισμού. Εάν ο τρίτος, στον οποίο ο υποψήφιος στηρίζεται, είναι νομικό πρόσωπο,

     4Προβλέπεται η υποβολή πιστοποιητικού ISO και από τον κατασκευαστή του οχήματος, αν είναι άλλος από τον υποψήφιο, και προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του ISO, ώστε να είναι συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
     5Τροποποιούνται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εμπειρίας για τη συμμετοχή.
     6Στο τελικό κείμενο της διακήρυξης δεν προβλέφθηκε τελικά η κατοχή ορισμένων τίτλων σπουδών ως κριτήριο επιλογής και άρα η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν έχει αντικείμενο.
     7Εναρμονίζονται τα δικαιολογητικά απόδειξης των κριτηρίων

το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνους που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως: α) Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, β) Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες κάθε διαχειριστή, και γ) Για τις προσωπικές εταιρίες κάθε διαχειριστή.
ii.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο τρίτος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Αν δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
iii.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής ο τρίτος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του για καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έναντι όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών. Αν ο τρίτος είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Αν δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
iv.    Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής και, αν το πιστοποιητικό αυτό δεν εκδίδεται, υπεύθυνη δήλωση του τρίτου. Στην τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.Ε.Π.Ε. σχετικά με τη μη έκδοση του πιστοποιητικού.

ν. Αν ο τρίτος είναι νομικό πρόσωπο, τα νομιμοποιητικά του στοιχεία όπως αναφέρεται ανωτέρω κατά περίπτωση για τον υποψήφιο»8.

ποιοτικής επιλογής με τη νέα διατύπωση του περιεχομένου των κριτηρίων αυτών.
     8Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αφορούν τον τρίτο «δανειοπάροχο» περιορίζονται σε όσα αντικατοπτρίζουν τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού (ποινική κατάσταση, φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα, μη επιβολή προστίμων εργατικής νομοθεσίας) και παραλείπονται όσα αφορούν σε προαιρετικούς λόγους αποκλεισμού.

Β.Την παράταση της ημερομηνίας κατάθεσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμ.Συστήματος 77698) για τον με αριθμ. Πρωτ. 12411/29.07.2019 ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε.». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών συμμετοχής ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00μ.μ..

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00π.μ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γ. ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση ΕΡΤ Α.Ε. - 10-10-2019, Αρ. πρωτ.: 15498

Στην ίδια κατηγορία