ΕΡΤ: Συμπλήρωση ΑΔΣ 2665/7.3.2019 και ΑΔΣ 2698/28.3.2019 για την προμήθεια υλικών διασύνδεσης εικόνας και ήχου (HD) για τον κεντρικό έλεγχο και τα στούντιο της ΕΡΤ.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε. με Θέμα: Συμπλήρωση ΑΔΣ 2665/7.3.2019 και ΑΔΣ 2698/28.3.2019 για την προμήθεια υλικών διασύνδεσης εικόνας και ήχου (HD) για τον κεντρικό έλεγχο και τα στούντιο της ΕΡΤ. Στην Αθήνα, σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 5ο : Συμπλήρωση ΑΔΣ 2665/7.3.2019 και ΑΔΣ 2698/28.3.2019 για την προμήθεια υλικών διασύνδεσης εικόνας και ήχου (HD) για τον κεντρικό έλεγχο και τα στούντιο της ΕΡΤ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 13058/21.08.2019 και την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζει ομόφωνα τη συμπλήρωση των ΑΔΣ 2665/7.3.2019 (Πρακτικό 186, Θ. 10ο : Προμήθεια υλικών διασύνδεσης εικόνας και ήχου (HD) για τον κεντρικό έλεγχο και τα στούντιο της ΕΡΤ) και ΑΔΣ 2698/28.3.2019 [Πρακτικό 187, Θ. 24ο : Συμπλήρωση ΑΔΣ 2665/7.3.2019 (Πρακτικό 186, Θ. 10ο : Προμήθεια υλικών διασύνδεσης εικόνας και ήχου (HD) για τον κεντρικό έλεγχο και τα στούντιο της ΕΡΤ)] αποφασίζοντας τη διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών διασύνδεσης εικόνας και ήχου (HD) για τον κεντρικό έλεγχο και τα στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ, σύμφωνα με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή καθώς και την προσαύξηση έως 15% των ποσοτήτων των υπό προμήθεια υλικών εντός του προϋπολογισμού του διαγωνισμού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 980.000,00€ πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ οικονομικού έτους 2020, με την προϋπόθεση της έγκρισης του αρμοδίου Υπουργού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί πολυετών υποχρεώσεων.
Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να εγκρίνει τη διαδικασία διαγωνισμού, να αποφασίζει τα επιμέρους στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, να ορίζει τις κατά περίπτωση Επιτροπές και να χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά το χρόνο της διενέργειάς του και μέχρι την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης.
Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Αθήνα, 01.10.2019 Αρ. Πρωτ. : 2900 ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 204 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 01-10-2019

Στην ίδια κατηγορία