ΕΡΤ: Έγκριση Τεχνικών Διευκολύνσεων (ENG, SNG, OB Van, Γεννήτριες, Drones, Jimmy Jib κ.α.) Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης για το έτος 2024.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 365 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 04-06-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 04 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από
πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου για τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης της 30ης Μαΐου 2024.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 36ο: Έγκριση τεχνικών διευκολύνσεων Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης για το έτος 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης με αρ. πρωτ. : 2024/51/27.05.2024 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη δέσμευση πρόσθετου ποσού ύψους 350.000,00€ πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης του τρέχοντος έτους και αφορά τεχνικές διευκολύνσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, που απαιτούνται για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ειδήσεων (Eng, Sng, ObVan, στατιστικές, γεννήτριες, Drones, Jimmy Jib κλπ).

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 04.06.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6296

Στην ίδια κατηγορία