ΕΡΤ: Μετακίνηση Δριμούρα Ευάγελου στο Τμήμα Εγκατάστασης και Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Λήξη ισχύος ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένου του Τμήματος Θαλάμων, της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης, του Τομέα Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων και ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου του Τμήματος Εγκατάστασης και Συντήρησης, της Διεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης, του ίδιου Τομέα, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α´169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του ν.4324/2015 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Α’44).

2. Τις διατάξεις του ν.4727/2020 όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 75 έως 82 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγία 2016/2102,2019/1024- Ηλεκτρονικές επικοινωνίες οδηγία 2018/1972 κ.λπ. διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’184).

3. Το Πρακτικό 21/12.12.2023 της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε. από την Αικατερίνη Κασκανιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10, του ν. 5062/2023», (Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ.1360/ 16.12.2023).

4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ:ΕΨ1Η465Θ1Ε-ΧΛΧ).

5. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ.: α) 5859/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023, θ. 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα – Παροχή εξουσιοδοτήσεων», ΑΔΑ:ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22), β) 5860/18.12.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 350/18.12.2023, θ.2ο «Ανανέωση θητείας Γενικών Διευθυντών - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων», ΑΔΑ: 9Ε77465Θ1Ε-ΥΩΚ) και γ) 6071/29.02.2024 (Πρακτικό 357/29.02.2024, θ.33ο: «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων» (ΑΔΑ:Ρ7ΞΛ465Θ1Ε-5ΡΥ) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε..

6. Την υπ. αριθμ.2024/200/03.06.2024 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων» με τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

7. Την υπ. αριθμ. 14324/07.09.2022 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε. με θέμα: «Ανανέωση θητείας του Προϊσταμένου του Τμήματος Θαλάμων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης, του Τομέα Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΑΔΑ:629Ρ465θ1Ε-ΞΝΟ).

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη λήξη ισχύος της απόφασης ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένου του Τμήματος Θαλάμων, της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης, του Τομέα Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων, στον τακτικό υπάλληλο ΔΡΙΜΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Νικολάου (ΑΜ 5905), ειδικότητας ΔΕΤ1α Ηλεκτρονικών, από 01.06.2024, την μετακίνησή του από το Τμήμα Θαλάμων, της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης, του Τομέα Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων, στο Τμήμα Εγκατάστασης και Συντήρησης, της Διεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης, του ίδιου Τομέα, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, από 01.06.2024, και την τοποθέτηση του, στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Εγκατάστασης και Συντήρησης, της Διεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης, του Τομέα Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε. από 01.06.2024.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγία Παρασκευή, 12.6.2024 - Αρ. Πρωτ.: 10048

Στην ίδια κατηγορία