Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τον διαγωνισμό «προμήθεια ενός OB VAN 8HD Cameras της ΕΡΤ Α.Ε.

Δόθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τον διαγωνισμό «προμήθεια ενός OB Van 8 HD καμερών της ΕΡΤ Α.Ε.».Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών συμμετοχής ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την 21η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε.:

Απόφαση

Θέμα : «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών συμμετοχής για τον διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε .»

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
5.    Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).
6.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21-11-2018 Θ.1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ). Φ.197.08.00 
7.    Την με αριθμ. πρωτ.12411/29.07.2019(ΑΔΑΜ:19ΡΚΘ0005358970) διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε.», με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών συμμετοχής την 30/09/2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 μμ.
8.    Την από 10/09/2019 επιστολή της εταιρείας ARISTON BTS Α.Ε. με το οποίο ζητείται η παράταση τριών (3) εβδομάδων για την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής.
9.    Το ηλεκτρονικό μήνυμα με ημερομηνία 11/09/2019 του Τμ. Ανάπτυξης Τ/Ο της Δ.Α. & Τ.Υ. της ΕΡΤ ΑΕ, με το οποίο προτείνει την παράταση δύο εβδομάδων της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών συμμετοχής του εν λόγω διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι.Την παράταση της ημερομηνίας κατάθεσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών συμμετοχής στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμ.Συστήματος 77698) για τον με αριθμ. Πρωτ. 12411/29.07.2019 ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε.». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών συμμετοχής ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ..Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την 21η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ι. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 14241, Αγ. Παρασκευή, 17.09.2019

Στην ίδια κατηγορία