Διαγωνισμός προμήθειας 4 τραπεζών μίξης εικόνας υψηλής ευκρίνειας (3 με 3Μ/Ε & 1 με 4Μ/Ε) για τα στούντιο της ΕΡΤ.

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με τίτλο: προμήθεια τεσσάρων (4) τραπεζών μίξης εικόνας υψηλής ευκρίνειας τριών (3) με 3Μ/Ε & μιας (1) με 4Μ/Ε για τα στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ.Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 432, 15342, Αγ. Παρασκευή Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Παγίων & Ανταλλακτικών Τηλέφωνο: 210-6092557 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: Προμήθεια ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΙΞΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ, ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕ 3Μ/Ε & ΜΙΑΣ (1) ΜΕ 4Μ/Ε (CPV: 32321200-1).
Χρόνος παράδοσης: Το αργότερο εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Προϋπολογισμός: Εξακόσιες Πενήντα χιλιάδες ευρώ (650.000,00€) πλέον ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έναρξης υποβολής προσφορών: Από την επομένη της ανάρτησης της διακήρυξης στην διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λήξης υποβολής προσφορών 14/10/2019 , ώρα 13:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18/10/2019, ώρα 13:00 πμ

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων (κοινοπραξίες, συμπράξεις,κ.τ.λ.) που εδρεύουν στην ημεδαπή ή στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα Κράτη - Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α' 139) ή είναι εγκατεστημένα στα Κράτη τα οποία έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή τα οποία έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, εφόσον διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και πληρούν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση προσφερόμενης τιμής.
Κύριος τόπος παροχής των αγαθών και υπηρεσιών : ΕλλάδαΚατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ
Εγγυήσεις που απαιτούνται:
-    Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας του συνόλου του συστήματος που προσφέρουν και προβλέπονται από την διακήρυξη, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
-    Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
Το αναλυτικό Τεύχος της διακήρυξης είναι διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ). Ακόμη, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της ΕΡΤ. Α.Ε., www.ert.gr , στην επιλογή «ΕΤΑΙΡΙΑ»/ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ».
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Δώδεκα (12) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ο ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ι. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 13221, Αγ. Παρασκευή, 27.08.2019

Στην ίδια κατηγορία