ΕΡΤ3: Συντήρηση Κεραίας SNG και Επισκευή και Συντήρηση Redudancy Controller Δορυφορικού Οχήματος SNG από PTS.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ SNG KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REDUDANCY CONTROLLER ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ SNG»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α' 44).

2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 (Κεφάλαιο ΙΑ' Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια) του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α'184/23.09.2020) «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) κ.λ.π. διατάξεις»

3.    Την υπ' αρ. πρωτ. Ε/178/17-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

4.    Την υπ' αρ. Ε/216/16.06.2022 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός δύο (2) μελών στο Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)], (ΦΕΚ 511/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22.06.2022).

5.    Την υπ' αρ. πρωτ. 4837/28.06.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. (Πρακτικό 299/28.06.2022, Θέμα 1ο: «Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα» - ΑΔΑ: 6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ.

6.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5296/02.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό321/02.02.2023, θέμα 13α: «Πλήρωση θέσης ευθύνης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3», ΑΔΑ: Ψ8ΕΛ465Θ1Ε-Ε2Α), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. 456/23.02.2023, τ. Γ'.

7.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5468/23.03.2023 (Αρ. Πρακτικού 327/23.03.2023, Θέμα 35ο: «Παροχή Εξουσιοδοτήσεων» ΑΔΑ:ΕΖΞΤ465Θ1Ε-8ΓΓ) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.

8.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.    Το αίτημα με κωδικό Papyros 1313/20.02.2023 του τμήματος Κεντρικού Ελέγχου, Ροής & Μεταδόσεων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας & Ανάπτυξης Γ.Δ. EPT-3 της ΕΡΤ-Α.Ε., με την οποία ζητείται η προμήθεια υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κεραίας SNG και redundancy controller δορυφορικού οχήματος SNG (CPVS 50530000-9) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.820,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

10.    Τη δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ3) οικονομικού έτους 2023, (Entersoft: ATE-15-01541/23.02.2023, ΔΕΣΜ-15-01487/09.03.2023).

11.    Την υπ' αρ. πρωτ. Θ411/04.04.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εστάλη από την ΕΡΤ στην εταιρία ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε..

12.    Την προσφορά που ελήφθη από την εταιρία ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε..

13.    Την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ3.

14.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο73, παρ. 1 & 2, Ν. 4412/2016). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την απευθείας ανάθεση, λόγω μοναδικής προσφοράς, βάσει μόνο τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας υπηρεσιών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση κεραίας SNG και redundancy controller δορυφορικού οχήματος SNG ΕΡΤ3, στην επιχείρηση ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ, με διακριτικό τίτλο ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.. (ΑΦΜ : 095725070, υπαγόμενη στην Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών , η οποία εδρεύει επί της οδού Λεβαδειάς 9, Τ.Κ. 144 52, Αθήνα), στη συνολική τιμή των 3.820,00 € πλέον 24% Φ.Π.Α. σύμφωνα με την από 10¬04-2023 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ως εξής:Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ3, Λ. Στρατού 1, Θεσσαλονίκη.

Υπεύθυνος Παραλαβής: κ. Δημήτρης Ιωακείμογλου, τηλ. 2313/338 802.

Χρόνος Παράδοσης: Εντός 30 ημερών από την υπογραφή και κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρία, της Απόφασης Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τρόπος πληρωμής: Έναντι τιμολογίου σε διάστημα 30 ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών &εργασιών.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης σύμφωνα με την υπ' Αρ. Πρωτ. 3950/01.04.2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 257/01.04.2021, θέμα 73ο, ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση,
2)    Την σχετική πρόσκληση,
3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου,
4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016 και
5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα,

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων την Ανάδοχο Εταιρεία βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Ν. 4013/2011) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%.

Β. Το συνολικό ποσό της δαπάνης των 3.820,00€ πλέον Φ.Π.Α., βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Γ.Δ. ΕΡΤ3) του οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 4728/17.03.2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465Θ1Ε-Β7Η, ΑΤΕ-15-01541/ 23.02.2023, ΔΕΣΜ-15-01487/09.03.2023, Κωδ. Λογαριασμού: 62.07.02).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ
 
Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αρ. Πρωτοκόλλου: Θ537/27.4.2023

Στην ίδια κατηγορία