ΕΡΤ: Υποστήριξη λογισμικού Vantage Pro Connect και Vantage Analysis Option από την AmyDV.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ με Θέμα: Υποστήριξη λογισμικού Vantage Pro Connect και Vantage Analysis Option.Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ ΑΊ12), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' αρ.271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018),
5. Την υπ’ αρ. 102/15.11.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
6. Το Ν. 4013/2011 περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
7. Την υπ'αριθμ. 10053/25.06.19 Απόφαση Έγκρισης Αναγκαιότητας της Γενικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ ΑΕ.
8. Την υπ'αριθμ. 10279/27.06.19 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : 6ΚΒΞ465Θ1Ε- Ω50)
9. Την από 10/06/19 Αίτηση Παραγγελίας και Έκθεση σκοπιμότητας της Γ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την επισυναπτόμενη σ' αυτήν προσφορά της εταιρίας AMY DIGITAL VIDEO SOLUTIONS ΑΕΒΕ, με την οποία ζητείται η υποστήριξη λογισμικού Vantage Pro Connect with Analysis Option από την παραπάνω εταιρία λόγω αρχικής εγκατάστασης των συγκεκριμένων προιόντων και μετέπειτα επίβλεψης αυτών όπως αναλυτικά περιγράφεται στα παραπάνω, προυπολογιζόμενης δαπάνης 2.100,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (CPV 72261000-2) και για το χρονικό διάστημα 01/07/19 - 31/12/19.
10. Την Έκθεση Σκοπιμότητας της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία αναφέρει:
«Η εταιρία AMY DIGITAL VIDEO SOLUTIONS ΑΕΒΕ μας προμήθευσε τα συγκεκριμένα προιόντα και παρέχει στην ΕΡΤ ΑΕ υπηρεσίες εγκατάστασης και επίβλεψης τους μέχρι σήμερα».
11. Την επισυναπτόμενη στην Αίτηση Παραγγελίας προσφορά της εταιρίας AMY DIGITAL VIDEO SOLUTIONS ΑΕΒΕ, η οποία προσέφερε τα εξής:
Vantage SUPPORT V - SILVER 24%
Χρονικό διάστημα : 01/07/19 - 31/12/19 Κόστος : 2.100,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
11. Το από 08/07/19 έγγραφο της εταιρίας Telestream σύμφωνα με το οποίο η προμηθεύτρια εταιρία των παραπάνω λογισμικών προγραμμάτων AMY DIGITAL VIDEO SOLUTIONS ΑΕΒΕ είναι αποκλειστική συνεργάτης της εταιρίας Telestream (αντιπρόσωπος εταιρία του συγκεκριμένου λογισμικού που έχει εγκατεστημένο η ΕΡΤ ΑΕ) για την Ελλάδα και μοναδικά κατάλληλη να προσφέρει τις ζητούμενες υπηρεσίες.
12. Την υπ' αριθμ. 166/20.06.19 Θ. 4ο Θετική Γνωμοδότηση της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής για την αναγκαιότητα της προμήθειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία με την επωνυμία AMY DIGITAL VIDEO SOLUTIONS ΑΕΒΕ, (ΑΦΜ 094171175 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - Τροίας 58 & Πριάμου, ΤΚ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ), λόγω αρχικής κατασκευής, προμήθειας και αποκλειστικής συντήρησης του συστήματος, της υποστήριξης λογισμικού Vantage Pro Connect και Vantage Pro Connect Analysis Option, σύμφωνα με την Αίτηση Παραγγελίας της Γ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Έκθεση Σκοπιμότητας και την προσφορά της εταιρίας, ως εξής:
For Vantage Pro Connect (V-XCPROCONN-SW) & Vantage Analysis Option (V-ANLZ-SW)
Υποστήριξη λογισμικού, η οποία περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη 9 Χ 5 από τις 09:00 πμ μέχρι 6:00 μμ, Δευτέρα με Παρασκευή (Vantage V-Silver), όλες τις αναβαθμίσεις του εντός της έκδοσης που διαθέτει η ΕΡΤ Α .
Χρονική διάρκεια συμβολαίου 01/07/19-31/12/19
Συνολικό κόστος : 2.100,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
Τρόπος πληρωμής : Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την έκδοση τιμολογίου συνοδευόμενο από βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης για την καλή εκτέλεσης της υπηρεσίας και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής ή και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ-ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν την Ανάδοχο.
Από κάθε τιμολόγιο της αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων στο πλαίσιο της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) και κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.
ΕΥ.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 11866, Αγ. Παρασκευή, 18.07.2019

Στην ίδια κατηγορία