ΕΡΤ: Προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια κονσόλας μίξης εικόνας η ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ με Θέμα: "Αποδοχή Πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μιας κονσόλας μίξης εικόνας και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου".Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ). 
7. Την από 11-01-2019 αίτηση παραγγελίας της Γενικής Δ/νσης Νέων Μέσων για την προμήθεια μιας κονσόλας μίξης εικόνας προυπολογισθείσας δαπάνης 60.000€ πλέον ΦΠΑ.
8. Το Πρακτικό Νο 139/28-09-2018 Θέμα 17ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της για τη διενέργεια συνοπτικού διαγ/σμου για την προμήθεια μιας κονσόλας μίξης εικόνας.
9. Την υπ'αριθμ.πρωτ.4961/15-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προυπολογισμού ΑΤΕ 16-02188 και ΔΕΣ 16-02209 Λογ/σμος 12.00.00 του έτους 2019.
10. Την με αριθμ.πρωτ.6127/07-05-2019 Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κονσόλας μίξης εικόνας.
11. Την υπ’ αριθμόν πρωτ.6126/07-05-2019 προκήρυξη του ανωτέρω συνοπτικού διαγ/σμου.
12. Το από 23/05/2019 Πρακτικό διαγ/σμου στο οποίο φαίνεται ότι συμμετείχαν οι εταιρίες ΓΕΩΡΓ.Δ.ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΥΣΤ/ΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ και ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ.
13. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής,τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές των εταιριών ΓΕΩΡΓ.Δ.ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΥΣΤ/ΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ και ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ.
14. Το από 03/06/2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των εταιριών ΓΕΩΡΓ.Δ.ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΥΣΤ/ΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ και ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ,την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρίας ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ και την ανακήρυξή της ως προσωρινού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση του από 03/06/2019 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της ΕΔΑ και την ανακήρυξη της εταιρίας ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ με ΑΦΜ:094150597 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η οποία εδρεύει στην οδό Αθανασίου Διάκου 23 Χαλάνδρι ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.152 33,ως προσωρινού αναδόχου, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μιας κονσόλας μίξης εικόνας τύπου Newtec Tricaster TRTC1R3M/Yamaha MGP-32X Audio(CPV:32342412-3) λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση μόνο την τιμή, στη συνολική τιμή των 42.891€ πλέον ΦΠΑ (προσφερόμενη αξία εξοπλισμού :41.341€ πλέον ΦΠΑ και προσφερόμενη αξία υπηρεσιών: 1.550€ πλέον ΦΠΑ ) σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 13840/23-05-2019 προσφορά της εταιρείας.
Η μειοδότρια εταιρία υποχρεούται να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται στο άρθρο 8 της προκήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ι.Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 11859, Αγ. Παρασκευή, 18.07.2019

Στην ίδια κατηγορία