Διευκρινιστική Απάντηση επί Διαγωνισμού Προμήθειας Καμερών Υψηλής Ευκρίνειας (Στούντιο ΕΡΤ).

Διαβάστε ακολούθως τις διευκρινιστικές απαντήσεις επί του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καμερών Υψηλής Ευκρίνειας για τα Στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε.Θέμα: Την παροχή διευκρινίσεων για τα κάτωθι ερωτήματα επί της προκήρυξης υπ' αρ. πρωτ. 9228/13.06.2019 (με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 75844) του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ((CPV: 32240000-7). 

I.   Σχετικά: Η από 2.7.2019 επιστολή της εταιρείας ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. σχετικά με τον με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 75844 διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

1. Ερώτημα: Στην παράγραφο 2.2.3.5. της υπ' αρ. 4/2019 Διακήρυξης (σελ. 13) αναφέρεται ότι «Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).» και 
 στην υποπαράγραφο Β.1.δ της παραγράφου 2.2.9.2 (Αποδεικτικά μέσα) της εν λόγω Διακήρυξης (σελ. 16) αναφέρεται ότι "δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία.... Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση. με το ν. 3414/2005»".
Ωστόσο, στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί μέρος των εγγράφων της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης και έχει αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ), δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση της Ενότητας Δ «Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού» του Μέρους ΙΙΙ (ενδεχομένως έχει απαλειφθεί η εν λόγω Ενότητα). Παρακαλούμε θερμά όπως διευκρινιστεί: α. αν το ΕΕΕΣ που πρέπει να υποβληθεί για τον εν λόγω διαγωνισμό, πρέπει να περιλαμβάνει και την Ενότητα Δ «Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού» του Μέρους ΙΙΙ και κατά συνέπεια θα αναρτήσετε στον τόπο του διαγωνισμού αναθεωρημένο το ΕΕΕΣ (ώστε να περιλαμβάνει και την Ενότητα Δ «Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού» του Μέρους ΙΙΙ και να είναι δυνατή η συμπλήρωσή της), ή β. εάν οι προαναφερθείσες διατάξεις της Διακήρυξης (παράγραφος 2.2.3.5 και υποπαράγραφος Β.1.δ της παραγράφου 2.2.9.2) έχουν τεθεί εκ παραδρομής και δεν εφαρμόζονται στον παρόντα διαγωνισμό.

Απάντηση: Λαμβάνοντας υπόψιν ότι δε συντρέχουν προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.4 του αρ.8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού), απαιτείται η συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. ως έχει αναρτηθεί στο χώρο του διαγωνισμού.

II.    Σχετικά: Η από 4.7.2019 επιστολή της εταιρείας BON STUDIO A.B.E.E. σχετικά με τον με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 75844 διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

1. Ερώτημα: Αν για την απαίτηση της παραγράφου 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» αρκεί για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ως προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή των προσφορών η αναγραφή της απαίτησης στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) και μόνο ή αν απαιτείται και η προσκόμιση των ισολογισμών της τελευταίας τριετίας (2016, 2017,2018).

Απάντηση: Η παράγραφος της Διακήρυξης 2.2.5. αναγράφει: «Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2016, 2017, 2018) κατά μέσο όρο ίσο με το 200% του προϋπολογισμού του έργου της παρούσας. Αν ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα, πρέπει να διαθέτει γενικό κύκλο εργασιών από της συστάσεώς του μέχρι και το τέλος του έτους 2018 τουλάχιστον το παραπάνω μέσο όρο (200%) που αναλογεί στους μήνες δραστηριότητάς του.»
Σύμφωνα με την παρ.2.4.3.1. της Διακήρυξης για την συμμετοχή των προσφερόντων πρέπει να κατατεθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την αναγραφή της προαναφερθείσας απαίτησης. Τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται ανωτέρω υποβάλλονται αντιθέτως μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο, όπως αναφέρεται στην παρ. 3.2..

2. Ερώτημα: Αν απαιτείται η κατάθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» και όλων των υποπαραγράφων αυτής, ήτοι: Α, Β.1-Β.9).

Απάντηση: Τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται ανωτέρω υποβάλλονται αντιθέτως μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο, όπως αναφέρεται στην παρ. 3.2..

3. Ερώτημα: Αν τα ποινικά μητρώα που θα δηλωθούν στο Ε.Ε.Ε.Σ. δύναται να έχουν εκδοθεί τον Μάϊο του 2019.
 
Απάντηση: Τα ποινικά μητρώα προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, και σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4605/2019, παρ. 7, εδ. α.α., οφείλουν να έχουν εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν από την υποβολή τους. Το Ε.Ε.Ε.Σ. έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, κατά συνέπεια τα δηλούμενα έχουν ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής του.

4. Ερώτημα: Αν με τη φράση της παραγράφου 2.4.3.1.α) (σελ.20) «Το Ε.Ε.Ε.Σ. πρέπει να έχει υπογραφεί το πολύ έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών» εννοείτε την υπογραφή του από 12/7/19 έως 22/7/19.

Απάντηση: Σύμφωνα με το αρ. 1.5. της Διακήρυξης, η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, στις 22/7/2019 και ώρα 16:00 και σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.1. εδ. α «Το Ε.Ε.Ε.Σ. πρέπει να έχει υπογραφεί το πολύ έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών», άρα από τις 12/7/19 έως τις 22/7/19.

5. Ερώτημα: Στην σελίδα 40 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 7.1, υπάρχει η απαίτηση για τεχνικά εγχειρίδια συντήρησης και επισκευών και εγχειρίδια λειτουργίας έντυπα και ηλεκτρονικά. Η απαίτηση αυτή ισχύει ως μέρος της τεχνικής μας πρότασης που θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά μας ή θα πρέπει να εκπληρωθεί από τον ανάδοχο του έργου;

Απάντηση: Η απαίτηση για την παράδοση τεχνικών εγχειριδίων συντήρησης και επισκευών και εγχειριδίων λειτουργίας θα πρέπει να εκπληρωθεί από τον ανάδοχο του έργου κατά την παράδοση του εξοπλισμού. Τμήματα των εγχειριδίων δύναται να κατατεθούν και στην τεχνική πρόταση, εφόσον κρίνονται απαραίτητα από την συμμετέχουσα εταιρεία για την τεκμηρίωση των στοιχείων που θα προσκομίσει στους πίνακες συμμόρφωσης.

6. Ερώτημα: Στη σελίδα 39, παρ. 3.3, σχετικά με τα σήματα εξόδων ήχου και εικόνας, οι έξοδοι 3G/HD-SDI/SD-SDI θα πρέπει να υποστηρίζουν embedded Audio;

Απάντηση: Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη embedded audio στις εξόδους 3G/HD-SDI/SD-SDI της παραγράφου 3.3. των τεχνικών προδιαγραφών.

III. Σχετικά: Η από 5.7.2019 επιστολή της εταιρείας ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS A.E. σχετικά με τον με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 75844 διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
 
1. Ερώτημα: Άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα: Περίπτωση Β.1.:
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα υποβάλλεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης", όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς και, αν το πιστοποιητικό αυτό δεν εκδίδεται, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου. Στην τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.Ε.Π.Ε. σχετικά με τη μη έκδοση του πιστοποιητικού.
Παρακαλώ διευκρινίστε αν τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στο παρόν στάδιο κατάθεσης της προσφοράς ή αφορούν τον προσωρινό ανάδοχο.

Απάντηση: Τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται ανωτέρω υποβάλλονται αντιθέτως μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο, όπως αναφέρεται στην παρ. 3.2..

2. Ερώτημα: Παρακαλούμε διευκρινίστε τι ακριβώς εννοείτε με την έκφραση «Μορφότυπο λειτουργίας: SD-SDI (576/50i);
Απάντηση: Το μορφότυπο SD (576/50) αφορά τα σήματα εισόδων/εξόδων που απαιτούνται σε κανονική ανάλυση (standard definition).

3. Ερώτημα: Παρ. 4.2. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν το ζητούμενο είναι ένα καλώδιο ανά κάμερα χωρίς την ύπαρξη ενδιάμεσων τερματικών συνδέσεων.

Απάντηση: Απαιτείται ένα καλώδιο σύνδεσης smpte Hybrid Fiber, μήκους τουλάχιστον 80μ., μεταξύ του προσαρμογέα και του σταθμού βάσης, ανά κάμερα, χωρίς την ύπαρξη ενδιάμεσων τερματικών συνδέσεων.

4. Ερώτημα: Παρ. 5.2: Γίνεται αποδεκτή λύση χωρίς κεντρική οθόνη LCD, αλλά με περισσότερες μικρές LCD οθόνες;

Απάντηση: Για την πλήρωση των όρων 5.2 και 5.3 των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Ι), απαιτείται λύση με κεντρική οθόνη και δυνατότητα πολλαπλών ενδείξεων, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του συνόλου των ρυθμίσεων που διατίθενται από την κάμερα.

5. Ερώτημα: Για την περίπτωση σύνδεσης χειριστηρίων μέσω IP με τα CCU, θα χρειαστούν PoE switch. Πόσα switch θα πρέπει να προσφερθούν;

Απάντηση: Σύμφωνα με την παρ. 4.2 των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Ι) απαιτούνται τα απαραίτητα παρελκόμενα για την απευθείας σύνδεση των τηλεχειριστηρίων με τους σταθμούς βάσης και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται η παρεμβολή ενδιάμεσου μεταγωγέα (switch).

6. Ερώτημα: Αν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε manual του κατασκευαστή μπορεί να γίνει αποδεκτή Υπεύθυνη Δήλωση;

Απάντηση: Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς της Διακήρυξης αναγράφει: «...Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή (μέσω αύξοντα αριθμού,
 σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου) σε Παράρτημα ή επίσημη βεβαίωση του Κατασκευαστικού Οίκου ή ενότητα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού, των υπηρεσιών και της εκπαίδευσης που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.». Σε περίπτωση που τα ζητούμενα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικό φυλλάδιο, αποδεκτή σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Διακήρυξης είναι η επίσημη βεβαίωση του Κατασκευαστικού Οίκου.

Ο ΓΑΔΟΥ.
ΕΥΚ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 11650, Αγ. Παρασκευή, 15.07.2019

Στην ίδια κατηγορία