Τροποποίηση Σύμβασης ΕΡΤ ΑΕ & ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ για προμήθεια συστήματος δρομολόγησης-απεικόνισης σημάτων εικόνας-ήχου ροής προγράμματος.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση με Θέμα : "Τροποποίηση της υπ'αριθμόν 100555/20-06-2019 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και της αναδόχου εταιρίας ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ με αντικείμενο την προμήθεια συστήματος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου για τη ροή προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ".Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.     Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και
ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7.    Την υπ'αρ.πρωτ.6522/24-05-2018 Διακήρυξη ηλεκτρονικού,ανοικτού, Διεθνούς, Δημοσίου διαγωνισμού, με αντικείμενο την προμήθεια συστήματος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου για τη ροή προγράμματος της Ε.Ρ.Τ Α.Ε.
8.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6516/24-05-2018 Απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ-Α.Ε με θέμα «Ορισμός Επιτροπών Αξιολόγησης και Παραλαβής του ηλεκτρονικού,ανοικτού,Διεθνούς,δημοσίου Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια συστήματος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου για τη ροή προγράμματος της ΕΡΤ Α.Ε» (ΑΔΑ:ΩΤΨΩ465Θ1Ε-ΦΞΤ)
9.    Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2728/12-04-2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή πρακτικού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανωτέρω διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου. (ΑΔΑ: 6Β7Α465Θ1Ε-0Ο5).
10.    Την υπ'αριθμόν 100555/20-06-2019 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και της αναδόχου εταιρίας ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ για την προμήθεια συστήματος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου για τη ροή προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ προυπολογισθείσας δαπάνης 265.425€ πλέον ΦΠΑ.
11.    Την από 13/05/2019 βεβαίωση του κατασκευαστή LG ELECTRONICS HELLAS S.A σύμφωνα με την οποία το προιόν 555M5D LG δεν διατίθεται πλέον προς πώληση και το προιόν που το αντικαθιστά είναι το 555Μ5ΚΕ LG το οποίο διαθέτει ίδια και ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά.
12.    Την υπ'αριθμόν 13392/D επικαιροποίηση της προσφοράς της εταιρίας ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ.
13.    Το από 25/06/2019 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύμφωνα με το οποίο γίνεται αποδεκτή η επικαιροποίηση της προσφοράς της εταιρίας ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την αποδοχή του από 25/06/2019 Πρακτι^ύ της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.
2. Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 100555/20-06-2019 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και της αναδόχου εταιρίας ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ για την προμήθεια συστήματος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου για τη ροή προγράμματος της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. προυπολογισθείσας δαπάνης 265.425€ πλέον ΦΠΑ με την αντικατάσταση του monitor τύπου 555Μ5D με το νέο μοντέλο τύπου 555M5KE χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Κατά τα λοιπά η υπ' αριθμ. 100555/20-06-2019 σύμβαση, παραμένει ως έχει.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ι.Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 11477, Αγ. Παρασκευή, 11.07.2019

 

Στην ίδια κατηγορία