Απόφαση Τροποποιήσης του Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καμερών Υψηλής Ευκρίνειας για τα Στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση με Θέμα: «Προμήθεια Καμερών Υψηλής Ευκρινείας για τα Στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε. με Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με Κριτήριο Κατακύρωσης την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, βάσει Τιμής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης: Εννιακόσιες Χιλιάδες Ευρώ Πλέον Φ.Π.Α.Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμόςνέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7.    Την με αριθμ. Πρωτ: 9228/13.06.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (CPV: 32240000-7)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την τροποποίηση του εδαφίου γ της παρ. 3.1.2 της υπ' αρ. πρωτ. 9228/13.06.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ, ως ακολούθως: «Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών αποσφραγίζονται όλοι οι φάκελοι οικονομικών προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την αναθέτουσα αρχή και θα ανακοινωθεί στους προσφέροντες. Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.»
2. Την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3.1.2 της ανωτέρω Διακήρυξης «Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.», ως ακολούθως: «Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»),η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας».

Κατεβάστε-Διαβάστε την Απόφαση Τροποποίησης σε μορφή pdf.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ
Ι. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 08.07.2019

 

Στην ίδια κατηγορία