Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας LED για τα Τηλεοπτικά Studio της ΕΡΤ μέσω Τριετούς Συμφωνίας Πλαίσιο.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης σύμφωνα με το Πρακτικό αριθμ. 310 του Διοικητικού Συμβουλίου της 03-11-2022.Στην Αθήνα, σήμερα, 3 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν επίσης ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 21ο : Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED για τα τηλεοπτικά στούντιο της ΕΡΤ μέσω τριετούς συμφωνίας πλαίσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με αρ. πρωτ.: 2022/414/03.11.2022 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την αναγκαιότητα προμήθειας φωτιστικών σωμάτων LED και παντογράφων για τα τηλεοπτικά στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ, για το χρονικό διάστημα 1.1.2023 έως 31.12.2025, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στη μελέτη σκοπιμότητας, την τεκμηρίωση προϋπολογισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 990.000,00 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ κατά 630.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2023, κατά 315.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2024 και κατά 45.000,00 πλέον ΦΠΑ για το έτος 2025, με την προϋπόθεση της έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης βάσει των κείμενων διατάξεων.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 03.11.2022 - Αρ. Πρωτ.: 5091

Στην ίδια κατηγορία