ΕΡΤ: Απόκτηση Συστημάτων Video Replay - Slomo της SimplyLive από Bon Studio ύστερα από Διαγωνισμό για OB VAN 1 & OB VAN 3!

Διαβάστε στην Τεχνολογική Πύλη μας την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης σύμφωνα με το Πρακτικό Αριθμ. 316 του Διοικητικού Συμβουλίου της 21-12-2022:Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας και ο κ. Ιωάννης Δάρρας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν επίσης ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νικόλαο Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 35ο : Αποδοχή πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού εξυπηρετητών (SERVERS) για τις δύο (2) κινητές μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων (OB VAN 1 & OB VAN 3) και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη:

α) την υπ' αρ. πρωτ. : 20884/21.12.2022 εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, β) Την υπ'αριθμ. 18661/18.11.2022 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «Αποδοχή Πρακτικού Οικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημοσίου, διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού εξυπηρετητών (servers) για τις δυο (2) κινητές μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων (ΟΒ VAN 1 & OB VAN 3), και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου», η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ

θέμα :«Αποδοχή Πρακτικού Οικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημοσίου, διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια
εξοπλισμού εξυπηρετητών (servers) για τις δυο (2) κινητές μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων (ΟΒ VAN 1 & ΟΒ VAN 3), και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου».

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15.11.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

6. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3950/01.04.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73°: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» (ΑΔΑ: Ψ60Α465Θ1Ε-ΞΧΦ).0ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

7.    Την υπ’ αριθμ. Ε/216/16.06.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

8.    Την υπ’αριθμ. 4895/01.07.2022 (Πρακτικό 300/01.07.2022) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. «Ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου σε Μέλος του ΔΣ», (ΑΔΑ: ΩΣΘΤ465Θ1Ε-ΑΘ5)

9.    Τηνυπ’ αριθμ. Πρωτ.:4837/28.06.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-Θ.Ιο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ),

10.    Την με αριθμ. πρωτ.:4547/02.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. (Πρακτικό 286/02.02.2022, Θ 29ο , ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΔΑ: ΨΖΣΕ465Θ1Ε-ΨΡΥ) με θέμα «Προμήθεια εξοπλισμού εξυπηρετητών (servers) για τις δυο (2) κινητές μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων (OB VAN 1 & OB VAN 3).

11.    Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 2292/10.02.2022, ΑΔΑ: ΨΓΛΗ465Θ1Ε-ΝΜΕ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γενικού Δ/ντή Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία εγκρίνει την δέσμευση προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2022 (ΑΤΕ: 16-04148, ΔΕΣΜ 16-03881, Λογ.: 12.00.00),

12.    Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 11250/11.07.2022 Διακήρυξη του του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ (OB VAN 1 & OB VAN 3),

13.    Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 11248/11.07.2022 Απόφαση του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ της ΕΡΤ-Α.Ε με θέμα «Ορισμός Επιτροπών Διενέργειας / Τεχνικοοικονομικής Αξιολόγησης και Παραλαβής του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ (OB VAN 1 & OB VAN 3)

14.    Τηνυπ’ αριθμ. Πρωτ.: 16474/10.10.2022 Απόφαση του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ. της Ε.Ρ.Τ. -Α.Ε. με θέμα «Αποδοχή Πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ (OB VAN 1 & OB VAN 3) ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. ΔΛΑ:627Α465Θ1Ε-ΓΗ8.

15.    Το από 02.11.2022 Πρακτικό αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου ,της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχεία διαγωνισμούΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Την Τετάρτη 02/11/2022 καί ώρα 12:30, συνήλθε η επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη: Παπαγεωργόπουλο Χαράλαμπο, Μαρκάτη Κων/νο, Χονδρόπουλο Θωμά και προχώρησε στην διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε., του μοναδικού εναπομείναντα οικονομικού φορέα μετά την ολοκλήρωση της Τεχνικής Αξιολόγησης.

OL Τεχνικές προσφορές των εταιρειών :

•    Pieridis Technosystems Α.Ε.
•    TelmAcoA.E.
•    Ariston BTS S.A.
είχαν απορριφθεί κατά την Τεχνική Αξιολόγηση, επομένως δεν ελήφθησαν υπ' όψη οι οικονομικές προσφορές τους και δεν μετέχουν περαιτέρω στη διαδικασία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΒΟΝ STUDIO Α.Ε.Β.Ε., όπου διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα της Διακήρυξης και εντός του ορίου της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Συγκεκριμένα:

• Η οικονομική προσφορά είναι βάση του υποδείγματος του παραρτήματος III της ΔιακήρυξηςΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι.Την αποδοχή του από 02.11.2022 Πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΕΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ (OB VAN 1 & OB VAN 3) ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε.

2. Την ανακήρυξη της εταιρείας «ΒΟΝ STUDIO Α.Ε.Β.Ε.» (ΑΦΜ: 094143232, Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε. ΑΟΗΝΩΝ, Ζαΐμη 6, Τ.Κ 106 83 ΕΞΑΡΧΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ), ως προσωρινής αναδόχου, του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ (OB VAN 1 & OB VAN 3) ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. CPV: 48820000-2, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο της προμήθειας, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της στη συνολική τιμή των διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (296.994,00 €) πλέον ΦΠΑ ως εξής:Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει:

Α. Την αποδοχή του από 12.12.2022 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημοσίου, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού εξυπηρετητών (servers) για τις δυο (2) κινητές μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων (OB VAN 1 & OB VAN 3) της ΕΡΤ ΑΕ.

Β. Την ανακήρυξη της εταιρίας με την επωνυμία «BON STUDIO AEBE» ως οριστικής αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού εξυπηρετητών (SERVERS) για τις δύο (2) κινητές μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων (OB VAN 1 & OB VAN 3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο της προμήθειας, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της, συνολικής δαπάνης ύψους 296.994,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρίας για το οικονομικό έτος 2023.

Χρόνος Παράδοσης: Τα ανωτέρω υλικά θα είναι διαθέσιμα προς παράδοση και εγκατάσταση 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τόπος Παράδοσης: ΕΡΤ ΑΕ, Λ. Μεσογείων 136 Αθήνα. Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη) θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Εγγύηση: Ο εξοπλισμός καλύπτεται από εγγύηση 4 ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

Εγκατάσταση- Εκπαίδευση

1.    Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων (OBVAN), από εξειδικευμένο προσωπικό της προμηθεύτριας/κατασκευάστριας εταιρείας σε συνεργασία με το τμήμα εγκατάστασης και συντήρησης τηλεόρασης της ΕΡΤ.

2.    Η εκπαίδευση σε θέματα λειτουργίας και χειρισμού των προσφερόμενων υλικών συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 4 ημερών (8 ώρες/ημέρα) θα πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Tον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/2016, ν. 4013/2011) και βαρύνουν τον Ανάδοχο υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ'αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε μέσα σε διάστημα 15 ημέρων από της προσκλήσεως του, μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίησή της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, κληθεί και δεν προσέλθει να υπογράψει την σχετική σύμβαση ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και τα τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνομα του, από κάθε γενικά δικαίωμά του απ' αυτόν και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται βάσει του ν. 4412/2016.

Γ. Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή της ειδικής πρόσκλησης προς τον οριστικό ανάδοχο για να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, των σχετικών με τον διαγωνισμό εγγράφων, αποφάσεων, της σύμβασης και τον χειρισμό οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά το χρόνο υλοποίησής της. Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) -  Αθήνα, 21.12.2022 - Αρ. Πρωτ.: 5215

Στην ίδια κατηγορία