ΕΡΤ: Τροποποίηση/Συμπλήρωση ως προς την Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ σχετικά με την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)]

3.    Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 3755/15.1.2021 (Πρακτικό 251/15.1.2021 θ. 26ο) και 5058/20.10.2022 (Πρακτικό 309/20.10.2022, θ.27ο) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.

4.    Την υπ' αρ. πρωτ. 1672/2.2.2021 Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου με τα Παραρτήματά της, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση/συμπλήρωση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου ως εξής:

Στην παρ. 6.3 Κατηγορία Χαμηλών Απαιτήσεων-Συνεργεία συλλογής και απεικόνισης στατιστικών για την κάλυψη αγώνων Β' Εθνικής, χάντμπολ, βόλεϊ, πόλο, ποδόσφαιρο σάλας κ.λπ. προστίθενται περιπτώσεις 6.3.1.4 και 6.3.1.5. με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«6.3.1.4 Σύνδεση με τον επίσημο χρονομέτρη, όπου αυτό είναι δυνατό.

6.3.1.5 Παροχή live data feed για την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΑΕ.»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ( ΕΡΤ ) - Αγία Παρασκευή, 5.12.2022 Αρ. Πρωτ. 19762