ΕΡΤ: Μεταφορά εγκεκριμένου ποσού από προϋπολογισμό 2021 στον προϋπολογισμό του 2022 για συμμετοχή ΕΡΤ στο ντοκυμαντέρ διεθνούς συμπαραγωγής EPIC OF A STONE.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα : «Μεταφορά εγκεκριμένου ποσού από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 για την συμμετοχή της ΕΡΤ σε ντοκυμαντέρ διεθνούς συμπαραγωγής με τίτλο "EPIC OF A STONE".

Έχοντας υπόψη:

1.    Τον Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ. 2016/2102, 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγ. 2018/1972) κλπ διατάξεις», όπως ισχύει,

3.    Τον Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»,

4.    Τον Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/A/2000) «Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. , αρ. πρακτικού 203/20.09.2019, Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ),

6.    Την υπ' αριθμ. 4837/28.06.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 299/28.06.2022, θ.1ο «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», ΑΔΑ 6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ),

7.    Την υπ'αριθμ. 4895/01.07.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 300/01.07.2022, θ. Μόνο «Ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου σε Μέλος τους ΔΣ», ΑΔΑ: ΩΣΘΤ465Θ1Ε-ΑΘ5),

8.    Την υπ'αριθμ.3797/9.2.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, Θέμα 38ο: «Εγκριση τροποποιήσεων Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας» (ΑΔΑ: ΨΩΞΞ465Θ1Ε-ΒΜ5),

9.    Την υπ' αριθ. 4739/11.5.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 296/11.05.2022, Θέμα 6ο: «Ανανέωση θητείας Γενικών Διευθυντών» (ΑΔΑ: 9Η51465Θ1Ε-ΓΕΗ),

10.    Την υπ' αριθ. 3950/01.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 257/01.04.2021, Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές» (ΑΔΑ Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ),

11.    Τον νέο Κανονισμό Περιεχομένου Προγράμματος όπως ισχύει με την υπ'αριθμ. 4186/25.8.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 269/25.8.2021, θέμα 1ο: «Εγκριση νέου Κανονισμού Περιεχομένου Προγράμματος» (ΑΔΑ: ΨΓΡΡ465Θ1Ε-ΑΘΟ), 

12.    Την υπ'αριθμ. 3963/14.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 258/14.04.2021, Θέμα12ο: «συμμετοχή της ΕΡΤ σε ντοκυμαντέρ διεθνούς συμπαραγωγής με τίτλο "EPIC OF A STONE" (ΑΔΑ:ΕΞ65465Θ1Ε-ΣΚΝ),

13.    Τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε. σε Ρ/Φ πρόγραμμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μεταφορά εγκεκριμένου και δεσμευμένου ποσού ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€) πλέον ΦΠΑ, από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2022 - Αρ. Πρωτ.: 14881

Στην ίδια κατηγορία