ΕΚΟΜΕ: Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου (Κινηματογραφική Ταινία Μυθοπλασίας) LIGHT FALLS της MODIANO ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του ΕΚΟΜΕ για το Θέμα: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0079172 και τίτλο «LIGHT FALLS» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας) του Φορέα και Δικαιούχου του Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «MODIANO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ».



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ' αρ. Β 925/26.07.2022 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΟΜΕ πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «LIGHT FALLS» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας) του Φορέα και Δικαιούχου του Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «MODIANO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ».

Το εν λόγω Επενδυτικό Σχέδιο, υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ του ν. 4487/2017 όπως ισχύει, με την υπ' αρ. 33840 ΕΞ 2020/01.12.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «LIGHT FALLS», (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας) του Φορέα και Δικαιούχου Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «MODIANO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ», στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α'116)», περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΕΦΟ46ΜΤΛΠ-ΦΜΘ και ΑΠ 34570 ΕΞ 2020/09.12.2020.

Το ποσό της επιχορήγησης του εν λόγω Φορέα και Δικαιούχου του επενδυτικού σχεδίου για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο καθορίστηκε στο ποσό των εκατό δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων δεκαεννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (119.519,50€), σύμφωνα με το υπ' αρ. 3/25.07.2022 Πρακτικό του Έκτακτου Οργάνου Ελέγχου του άρθρου 30 του ν.4487/2017 (Α'116), το οποίο κοινοποιήθηκε προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕ, με το υπ' αρ. 536/26.07.2022 Διαβιβαστικό. 

Οι εγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες αυτού ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (298.798,74€). Η τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης (συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 40%) ανέρχεται στο ποσό των εκατό δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων δεκαεννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (119.519,50€).

Ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου: 31.10.2021.
Ημερομηνία γνωστοποίησης των ευρημάτων ελέγχου του Έκτακτου Οργάνου Ελέγχου: 25.07.2022.

Η Περίληψη αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «Διαύγεια» κατά τα διαλαμβανόμενα της παρ.1 του α. 10 του ν.4704/2020 (Α'133) η οποία τροποποιεί την παρ.2 του α. 37 του ν.4487/2017 (Α'116).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΑΝΗΣ

Πληροφορίες: www.ekome.media/el

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) - Αθήνα, 26.07.2022 Α.Π.Β 926

Στην ίδια κατηγορία