ΕΚΟΜΕ: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου Κινηματογραφικής Ταινίας Μυθοπλασίας KERR της ΚΑΚΕΣ ΠΑΡΕΕΣ BAD CROWD AMKE.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του ΕΚΟΜΕ για το Θέμα: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ1ΠΟΕ-0051639 με τίτλο «KERR» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας), του Φορέα της ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου με την επωνυμία «ΚΑΚΕΣ ΠΑΡΕΕΣ BAD CROWD AMKE», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017, όπως ισχύει.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ' αρ. Β 852/11.07.2022 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. A.E. πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «KERR» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας), του Φορέα και Δικαιούχου της ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου με την επωνυμία « ΚΑΚΕΣ ΠΑΡΕΕΣ BAD CROWD AMKE ».

Το εν λόγω Επενδυτικό Σχέδιο, υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 όπως ισχύει, με την υπ' αρ. 13270 ΕΞ 2020/27.05.2020Χ απόφαση υπαγωγής του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο «Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «KERR» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας) , του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία « ΚΑΚΕΣ ΠΑΡΕΕΣ BAD CROWD AMKE» , στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α' 116), όπως ισχύει», (Α.Π.Περίληψης Απόφασης 14367 ΕΞ 2020/04.06.2020 , ΑΔΑ: 9ΩΥΠ46ΜΤΛΠ-ΝΡΟ).

Το ποσό της επιχορήγησης του εν λόγω Φορέα και Δικαιούχου του επενδυτικού σχεδίου για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο καθορίστηκε στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ(43.750,00€), σύμφωνα με την από 8/7/2022 έκθεση του ορισμένου ορκωτού ελεγκτή λογιστή Γεωργίου Μπατσούλη με ΑΜ ΣΟΕΛ 14001 της ελεγκτικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ με ΑΜ ΣΟΕΛ 156, η οποία διαπιστώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΟΜΕ ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 του ν.4487/2017 (Β 848/11.07.2022) και ως εκ τούτου διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.

Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιήθηκαν στην ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω απόφαση υπαγωγής πιστοποιήθηκαν και καθορίστηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Γεώργιο Μπατσούλη με ΑΜ ΣΟΕΛ 14001 της ελεγκτικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ με ΑΜ ΣΟΕΛ 156 στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (125.000,00€). Η τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης (συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 35%) ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (43.750,00€).

Η Περίληψη αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «Διαύγεια» κατά τα διαλαμβανόμενα της παρ.1 του α. 10 του ν.4704/2020 (Α'133) η οποία τροποποιεί την παρ.2 του α. 37 του ν.4487/2017 (Α'116).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΑΝΗΣ

Πληροφορίες: www.ekome.media/el

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) - Αθήνα, 29.06.2022 - Α.Π.Β 853

Σχετικά άρθρα


Στην ίδια κατηγορία