ΕΡΤ: Συμπλήρωση Απόφασης 3550/01-03-2022 Διευθύνοντος Συμβούλου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Κινηματογράφου.

Διαβάστε την απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ για το ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 3550/01-03-2022 Απόφασης «Συγκρότηση της Επιτροπής Κινηματογράφου»:Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.    Την με αριθ. Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019),

3.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019) θ. 1ο: Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα, (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ),

4.    Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5).

5.    Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑ: ΨΩΞΞ465Θ1Ε-ΒΜ5),

6.    Το Ν.3905/2010 (ΦΕΚ Τ. Α' 219/23-12-2020) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της Κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.    Τη διάταξη του άρθρου 21 «Αμοιβές συλλογικών οργάνων», του Ν.4354/15 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

8.    Την υπ' αριθμ. 4186/25-08-2021 ΑΔΣ (Πρακτικό 269/25-08-2021, θέμα 1ο: Έγκριση νέου Κανονισμού Περιεχομένου Προγράμματος» (ΑΔΑ: ΨΓΡΡ465Θ1Ε-ΑΘΟ).

9.    Το γεγονός ότι η θητεία της προηγούμενης ορισθείσας Επιτροπής Κινηματογράφου όπως είχε οριστεί με την υπ' αριθμ. 2630/18-02-2021 » (ΑΔΑ: 6Ρ5Α465Θ1Α-2Ο7) έχει λήξει.

10.    Την υπ' αριθμ. 3550/01-03-2022 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου «Συγκρότηση Επιτροπής Κινηματογράφου» (ΑΔΑ: ΡΠ1Ψ465Θ1Ε-ΓΧΥ).

11.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε την υπ' αριθμ. 3550/01-03-2022 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Κινηματογράφου ως ακολούθως:

1.    ΔΕΛΙΟΤΖΑΚΗΣ Γραμμένος    του    Χρήστου    ΑΔΤ:ΑΕ508206    Σκηνοθέτης    Πρόεδρος

2.    ΛΙΖΑΡΔΟΣ Αλέξανδρος-Ρωμανός του    Ευσταθίου    ΑΔΤ:ΑΜ078405    Κριτικός Κινηματογράφου    Μέλος

3.    ΦΥΛΑΚΤΟΣ Ελευθέριος    του    Γεωργίου    ΑΔΤ:ΑΕ662470    Σκηνοθέτης    Μέλος

4.    ΠΑΠΑΔΑΚΗ Καλλιόπη    του    Εμμανουήλ    ΑΔΤ:ΑΕ003149    Συγγραφέας - Σεναριογράφος    Μέλος

5.    ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αλέξανδρος    του    Ορέστη    ΑΔΤ:Ρ609282    Σκηνοθέτης    Μέλος

6.    ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Μιχάλης    του    Γεωργίου    ΑΔΤ: ΑΝ006714    Δ/νων Σύμβουλος Steficon Α.Ε.    Μέλος

7.    ΧΑΡΙΤΟΣ Ελευθέριος    του    Δημητρίου    ΑΔΤ: ΑΝ615329    Σκηνοθέτης    Μέλος

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αγγελική, του Ιωάννη, ΑΔΤ: Χ654345, Διοικητικός Υπάλληλος.

Έργο της Επιτροπής είναι η εισήγηση για την επιλογή κινηματογραφικών έργων στο πλαίσιο υποχρεώσεων του σχετικού νόμου περί κινηματογραφίας, τη διάθεση ποσοστού 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της ΕΡΤ Α.Ε. για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ως άνω νόμου και τη διάθεση διαφημιστικού χρόνου στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Η θητεία της επιτροπής ορίζεται έως τις 31.12.2022.

Τα μέλη της Επιτροπής που ανήκουν στο προσωπικό της εταιρείας δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβής. Σε ό,τι αφορά τα μέλη - ιδιώτες της Επιτροπής που δεν ανήκουν στο προσωπικό της ΕΡΤ, προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4354/2015 και κατόπιν σχετικής Υπουργικής Απόφασης.„    

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγία Παρασκευή, 28.04.2022 - Αριθμ. Πρωτ: 7101 03.05.22

Στην ίδια κατηγορία