ΕΚΟΜΕ: Πιστοποιήση Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου ARMY BABY της ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του ΕΚΟΜΕ με Θέμα: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ1ΠΟΕ-0057997 καί τίτλο «ARMY BABY» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας), του Φορέα και Δικαιούχου της ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως ισχύει.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ' αρ. Β 2256/14.06.2021 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΟΜΕ πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ARMY BABY» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας), του Φορέα και Δικαιούχου της ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία ««ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του Ν. 4487/2017 (Α'116) όπως ισχύει, με την υπ' αρ. 12499 ΕΞ2020/20.05.2020 απόφαση υπαγωγής του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ARMY BABY» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως ισχύει», περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Β5946ΜΤΛΠ-ΜΓΩ και δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 2159/Β'/04.06.2020 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και καθορίστηκε το ποσό της επιχορήγησης του εν λόγω Φορέα και Δικαιούχου του επενδυτικού σχεδίου για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο στο ποσό των εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (178.671,61€), σύμφωνα με το υπ' αρ. 122/09.06.2021 Πρακτικό του Οργάνου Ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4487/2017 (Α'116) όπως ισχύει, με το οποίο το εν λόγω Όργανο εισηγήθηκε προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕ (Διαβιβαστικό Α.Π. 260/11.06.2021).

Οι εγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες αυτού ανέρχονται στο ποσό των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (510.490,31€). Η τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης (συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 35%) ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (178.671,61€).

Ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου: 30.10.2020.

Ημερομηνία εισήγησης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του Οργάνου Ελέγχου: 09.06.2021.

Η Περίληψη αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «Διαύγεια» κατά τα διαλαμβανόμενα της παρ.1 του α. 10 του ν.4704/2020 (Α'133) η οποία τροποποιεί την παρ.2 του α. 37 του ν.4487/2017 (Α'116).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΑΝΗΣ

Πληροφορίες: www.ekome.media/el

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) - Αθήνα, 15η Ιουνίου 2021

Στην ίδια κατηγορία