Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΠΡΙΜΟ (κινηματογραφική ταινία τεκμηρίωσης) από ΟΝΕΙΡΟ Α.Μ.Κ.Ε. στο καθεστώς ενίσχυσης Δ' Κεφαλαίου ν. 4487/2017 (Α'116).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση για το Θέμα: Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΠΡΙΜΟ» (κινηματογραφική ταινία τεκμηρίωσης), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΟΝΕΙΡΟ Α.Μ.Κ.Ε.», στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως ισχύει.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ' αρίθ. 35491 ΕΞ 2020/17.12.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (παρ. 3 άρθρο 29 του ν.4487/2017 (Α' 116), όπως ισχύει, το άρθρο 16 του π.δ. 40/2020 και την υπ' αριθ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/559/26.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Β' 660), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΠΡΙΜΟ» (κινηματογραφική ταινία τεκμηρίωσης), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΟΝΕΙΡΟ Α.Μ.Κ.Ε.», στις διατάξεις του Δ' κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α' 116), για την ενίσχυση του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου, με το κίνητρο της επιχορήγησης, σύμφωνα με το αρ. 37/18.11.2020 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 (Α' 116). Το ως άνω επενδυτικό σχέδιο αποτελεί αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4487/2017 (Α' 116) και συγκεκριμένα πρόκειται για κινηματογραφική ταινία τεκμηρίωσης, το οποίο εμπίπτει στον κωδικό αριθμό δραστηριότητας 59.11, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και 2 της υπ' αριθ. 149/2020 ΚΥΑ (B' 3272), όπως ισχύει.

Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΝΕΙΡΟ Α.Μ.Κ.Ε».

Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί α) τα πολιτιστικά κριτήρια όπως ορίζονται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος 3 της υπ' αριθ. 149/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (B' 3272), όπως ισχύει και συγκεντρώνει γενική συνολική βαθμολογία 50 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 20 βαθμούς και β) τα ειδικά κριτήρια του Πίνακα Ε, του ίδιου Παραρτήματος, συγκεντρώνοντας γενική συνολική βαθμολογία 12 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 10 βαθμούς και αποτελεί δύσκολο οπτικοακουστικό έργο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 4487/2017 (Α' 116).

Ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (196.808,96 €).

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% του προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (78.723,58 €).

Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την ολοκλήρωση του ελέγχου ολοκλήρωσης υλοποίησης και τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α' 116), σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της υπ' αριθ. 149/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (B' 3272).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017 (Α' 116) και της υπ' αριθ. 149/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (B' 3272), όπως ισχύουν.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 18-11-2020.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παρατηρήσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  - 24 Δεκεμβρίου 2020