ΕΚΟΜΕ: Απόσυρση του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο Σμύρνη μου Αγαπημένη.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του ΕΚΟΜΕ για το Θέμα: Απόσυρση του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» και κωδικό υποβολής στο ΠΣΚΕ «Ψ1ΠΟΕ-0060183» από το καθεστώς ενίσχυσης του ν.4487/2017 (Α'116) όπως ισχύει.Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.    Τον ν. 4487/2017 (Α'116) «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Δ', όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 29 του Ν. 4487/2017 (Α'116) «Ανάκληση απόφασης υπαγωγής» όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 7 του ν.4704/2020 (Α'133) και συγκεκριμένα την παρ. 6 αυτού.

2.    Τον ν. 4339/2015 (Α'133) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του Κεφαλαίου ΣΤ'.

3.    Το άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.

4.    Τον κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014 , για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

5.    Το ν.2690/999 (ΦΕΚ 45Α) «Κώδικας διοικητικής διαδικασίας» όπως ισχύει.

6.    Την υπ' αριθ. 149/2020 ΚΥΑ (Β'3272) «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ' του ν. 4487/2017 (Α' 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού».

7.    Την υπ' αριθ. 3767/14-12-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4478 Β') «Εγκριση Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.», και ειδικότερα το άρθρο 12 παρ.1 με το οποίο διορίζεται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

8.    Την υπ' αριθ. Α 761/24.09.2020 αίτηση απόσυρσης του Φορέα με την επωνυμία «ΜΠΛΟΝΤ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» για το επενδυτικό σχέδιο με τίτλο «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» και κωδικό υποβολής στο ΠΣΚΕ Ψ1ΠΟΕ-0060183.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την απόσυρση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου από το καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4487/2017 (Α'116) όπως ισχύει.

Παναγιώτης Κουάνης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΟΜΕ

Πληροφορίες: www.ekome.media/el/

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) - 24 Σεπτεμβρίου 2020 - Α.Π. Β.1280