ΕΚΟΜΕ: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ (AVATON FILMS V.S. IKE).

 Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).Θέμα: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ1ΠΟΕ-0039290 και τίτλο «ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ», του Φορέα και Δικαιούχου της ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «AVATON FILMS V.S. IKE», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ' αρ. 1491/17.11.2020 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΟΜΕ πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ1ΠΟΕ-0039290 και τίτλο «ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ», (τηλεοπτική ταινία μυθοπλασίας) του Φορέα και Δικαιούχου της ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου με την επωνυμία «AVATON FILMS V.S. IKE», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του Ν. 4487/2017 (Α'116) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την υπ' αριθ. 16329/ 23.12.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΚΙΟ46ΜΤΛΠ-ΛΡΝ και δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 5077/B'/ 31.12.2019 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 11917ΕΞ 2020/14.05.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΟΡΤ46ΜΤΛΠ-3ΥΤ και δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 1998/B'/25.05.2020 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και καθορίστηκε το ποσό της επιχορήγησης του εν λόγω Φορέα και Δικαιούχου του επενδυτικού σχεδίου για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο στο ύψος των τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων, εκατόν εξήντα ενός ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (349.161,31€) σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 85/11.11.2020 Πρακτικό του Οργάνου Ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4487/2017 (Α'116) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το οποίο το εν λόγω Όργανο εισηγήθηκε προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕ (Διαβιβαστικό Α.Π. 146/16.11.2020)

Οι πιστοποιημένες επιλέξιμες δαπάνες του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου ανέρχονται στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων, εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (998.009,75€).

Οι εγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες αυτού ανέρχονται στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων, εξακοσίων τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (997.603,75 €) και η τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης (συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 35%) στο ποσό των τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων, εκατόν εξήντα ενός ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (349.161,31€).

Ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου: 01.12.2019.

Ημερομηνία εισήγησης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του Οργάνου Ελέγχου: 11.11.2020.

Η Περίληψη αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «Διαύγεια» κατά τα διαλαμβανόμενα της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4704/2020 (Α'133) η οποία τροποποιεί την παρ.2 του άρθρου 37 του Ν.4487/2017 (Α'116].

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΑΝΗΣ

Πληροφορίες: www.ekome.media/el/

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) - 17 Νοεμβρίου 2020