ΥΠΠΟΑ: Έκτακτη επιχορήγηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (2.800.000 € - έτους 2020), για το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

β. Του άρθρου 1 του ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ...»

γ. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» δ. Του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» ε. Του ν 4622/2019 (ΦΕΚ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»

2.    Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 (ΦΕΚ 1579/Β/24-04-2020) απόφαση «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού »

3.    Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/705260/44798/26987/2456/19.12.2019 (ΑΔΑ ΨΨΤ44653Π4- 1ΝΓ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την «Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού 2020 του ΥΠΠΟΑ»

4.    Την υπ αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/179908/5281/11759/16-04-2020 (ΦΕΚ 1616/Β/28-04- 2020)«Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων»

5.    Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16.03.2020 (ΑΔΑ: Ψ0114653Π4- ΙΧΕ) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 198/τ.ΥΟΔΔ/17.3.2020)

6.    Την ανάγκη για Έκτακτη επιχορήγηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, έτους 2020, για το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας.του ΥΠΠΟΑ

7.    Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης

8.    Το υπ αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΠΤΚ/ΤΚΟΜ/234738/5742/1387/357/21-05-2020 αιτήματος του διατάκτη. 

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 2.800.000,00 € (δύο εκκατομύρια οχτακόσιες χιλιάδες ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Ειδικός Φορέας 1021.205.0000000 και Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων 2310802897 οικονομικού έτους 2020.

Η ανωτέρω δέσμευση αφορά στην «Έκτακτη επιχορήγηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, έτους 2020, για το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας.του ΥΠΠΟΑ».

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λίνα Μενδώνη

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη, δύο εκατομύρια οχτακόσιες χιλιάδες ευρώ(2.800.000,00 €) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό τον Ειδικό Φορέα 1021.205.0000000 και Α.Λ.Ε. 2310802897 πίστωσης και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθ. 4 του ΠΔ 80/2016.
Καταχωρήθηκε με α/α 40173 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 11.444.600,00 €
Ημερομηνία : 25/05/2020

Η Προϊσταμένη της Γ.Δ.Ο.Υ.
Ειρήνη Κλουκινιώτου

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - 26 Μαΐου 2020 - Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/237800/11552/14787/9641/2410 

Στην ίδια κατηγορία