ΕΡΤ: Ανάκληση Απόφασης Χρηματοδότησης Κινηματογραφικής Ταινίας ΘΕΡΟΣ βάσει διατάξεων Ν. 3905/10.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 365 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-05-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 30 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από
πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απούσα η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ποu εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 5ο : Ανάκληση απόφασης χρηματοδότησης ταινίας, βάσει των διατάξεων του Ν. 3905/10.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συμπαραγωγών, της Διευθύντριας Προγράμματος και του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος με αρ. πρωτ. : 343/20.05.2024, αποφασίζει ομόφωνα και ανακαλεί, για τους αναφερόμενους στην ανωτέρω εισήγηση λόγους, την ΑΔΣ 4451/15.12.2021 ως προς την χρηματοδότηση της ακόλουθης κινηματογραφικής παραγωγής:

ΤΙΤΛΟΣ        ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ                  ΠΑΡΑΓΩΓΗ           ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΘΕΡΟΣ     ΡΗΝΙΩ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ            BLONDE SA                    140.000,00€

Κατά τα λοιπά η ΑΔΣ 4451/15.12.2021 ισχύει ως έχει.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 30.05.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6267

Στην ίδια κατηγορία