ΕΚΟΜΕ: Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου ARCADIA (Κινηματογραφική Ταινία Μυθοπλασίας) της FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση ΕΚΟΜΕ ΑΕ με Θέμα: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0403043 και τίτλο «ARCADIA» (Κινηματογραφική Ταινία Μυθοπλασίας), του Φορέα και Δικαιούχου της ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ' αριθ. ΕΞ 1561/28.05.2024 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. A.E. πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0403043 και τίτλο «ARCADIA» (Κινηματογραφική Ταινία Μυθοπλασίας), του Φορέα και Δικαιούχου Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.».

Το εν λόγω Επενδυτικό Σχέδιο, υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017, με την υπ' αριθ. ΕΞ 6033/18-02-2022 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: « Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ARCADIA» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.», στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: ΡΠΩΡ46ΜΤΛΠ-ΧΩΤ και Α.Π. 7098 ΕΞ 2022/25.02.2022).

Το ποσό της επιχορήγησης του εν λόγω Φορέα για το συγκεκριμένο Επενδυτικό Σχέδιο καθορίστηκε στο ύψος των τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (419.497,19€) σύμφωνα με την υποβληθείσα Έκθεση Ευρημάτων του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή Ιωάννη Α. Παπουτσή με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14361 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 2914, της ελεγκτικής εταιρείας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΜ ΕΛΤΕ 40 και ΑΜ ΣΟΕΛ 170 και ΑΦΜ 800455950.

Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω απόφαση υπαγωγής, πιστοποιήθηκαν και καθορίστηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή Ιωάννη Α. Παπουτσή με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14361 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 2914, της ελεγκτικής εταιρείας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΜ ΕΛΤΕ 40 και ΑΜ ΣΟΕΛ 170, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου, σαράντα οχτώ χιλιάδων, επτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (1.048.742,97€). Η τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης (συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 40%) ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (419.497,19€).

Η περίληψη αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «Διαύγεια» κατά τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 του α. 10 του ν. 4704/2020 (Α' 133) η οποία τροποποιεί την παρ. 2 του α. 37 του ν. 4487/2017 (Α' 116).

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.

Λεωνίδας Χριστόπουλος

Πληροφορίες: www.ekome.media/el 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ AΕ) -  28 Μαΐου 2024 ΕΞ 1562

Σχετικά άρθρα


Στην ίδια κατηγορία