Χρηματοδότηση Κινηματογραφικών Παραγωγών από την ΕΡΤ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ σύμφωνα με το Πρακτικό Αριθμ. 314 του Διοικητικού Συμβουλίου της 07-12-2022.Στην Αθήνα, σήμερα, 7 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου και ο κ. Ιωάννης Δάρρας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν επίσης ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νικόλαο Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.
Απών ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1ο : Χρηματοδότηση κινηματογραφικών παραγωγών.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη τις διατάξεις του Ν.3905/2010 περί ενίσχυσης και ανάπτυξης της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το Πρακτικό της Επιτροπής Κινηματογράφου με αριθμό 83/29.11.2022, που συντάχθηκε για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από 01.05.2022 έως 31.08.2022 και των επανεξετάσεων που κατατέθηκαν έως 15.11.2022, στις συνεδριάσεις της 15ης Σεπτεμβρίου 2022, της 7ης Οκτωβρίου 2022, της 1ης Νοεμβρίου 2022 και της 18ης Νοεμβρίου 2022, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη χρηματοδότηση των παρακάτω αναφερομένων κινηματογραφικών παραγωγών:Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για το έτος 2024, με την προϋπόθεση της έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης βάσει των κείμενων διατάξεων.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΡΤ ΑΕ -  Αθήνα, 07.12.2022 - Αρ. Πρωτ.: 5142

Στην ίδια κατηγορία