ΕΣΡ: Διαγραφή SUPER TV Ν. Χαλκιδικής από τον Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας Ελεύθερης Λήψης.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 216/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 19.9.2022 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο. Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Βασίλειος Καραποστόλης, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της νόμιμης ή μη λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «SUPER TV» Ν. Χαλκιδικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ SUPER AE».

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 125/16.4.2019 ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα-νομικό Π. Λαμπροπούλου. Η Ειδική Επιστήμων υπέβαλε την με αριθμό πρωτ. 287/ΕΣ/30.3.2020 εισήγησή της.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης την 19.9.2022 δεν παρέστη εκπρόσωπος του σταθμού, καίτοι εκλήθη νομίμως με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 5219/9.9.2022 κλήση.

Την 11.10.2022 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απούσες η αντιπρόεδρος Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια και η Ευαγγελία Μήτρου, μέλος του ΕΣΡ, οι οποίες είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τον απόντα κατά τη συζήτηση Βασίλειο Καραποστόλη, αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.
Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών»> (άρθρο 4 παρ. 1 β Ν. 2863/2000).

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν 3592/2007 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 80 του Ν 4070/2012): «Η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχομένου. Ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος περιεχομένου απαιτείται να είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου ορίζει : «Στον πάροχο δικτύου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Για τον πάροχο δικτύου, η κατά τα ως άνω παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πάροχος δικτύου παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας στους παρόχους περιεχομένου». Σε σχέση με τους παρόχους περιεχομένου, η παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζει : «Για τον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής απαιτείται, πριν την έναρξη εκπομπής, η χορήγηση άδειας κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ. το οποίο εκδίδει και τη σχετική προκήρυξη.»

Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση ρυθμίστηκε από το άρθρο 14 του Ν 3592/2007 το οποίο όριζε στην παράγραφο 1 : « α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13, οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας ή οι αδειούχοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, μετά την αδειοδότησή τους, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 παρ. 1 του παρόντος θυγατρικής εταιρίας αυτής, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μεταδίδουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Με την απόφαση που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 6 καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα, κατ' επιλογή τους, να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Η εκπομπή ψηφιακού προγράμματος υπόκειται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6. β) Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.»

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν 3592/2007 ορίστηκε, επίσης, η διαδικασία εγκρίσεως, από το ΕΣΡ, του προγράμματος των λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών προκειμένου να το εκπέμψουν ψηφιακά σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Ειδικότερα, η εν λόγω παράγραφος όριζε: « Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καθορίζονται ποιοι και πόσοι από αυτούς θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με την ποιότητα του προγράμματός τους, που κρίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 6. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η συχνότητα στην οποία θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, από τις συχνότητες που θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 6.». Τις προϋποθέσεις «νόμιμης» λειτουργίας των εν λόγω τηλεοπτικών σταθμών ρύθμισε και το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν 4038/2012 σύμφωνα με το οποίο: «Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του ν. 3592/2007 ως νομίμως λειτουργούντες περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τους ακόλουθους όρους:

α. Της υποβολής αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3592/2007 εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και της έγκρισης από το ΕΣΡ της ψηφιακής εκπομπής του αναλογικού τους προγράμματος.

β. Της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής η οποία θα διενεργηθεί κατά το άρθρο 13 του ν. 3592/2007.». Εξ άλλου, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν 3592/2007 εξεδόθη η ΥΑ 211//2008 (ΥΑ 21161 ΦΕΚ Β 1680 2008) «Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή», με την οποία καθορίστηκαν οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι τηλεοπτικοί σταθμοί, των οποίων το πρόγραμμα ενεκρίθη από το ΕΣΡ σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, είχαν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Στην περιοχή Χορτιάτη δόθηκαν οι ακόλουθοι δίαυλοι συχνοτήτων : 23, 25, 29, 31, 46, 50, 56 και 59.

Κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 13 του Ν 3592/2007, εκδόθηκε, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, η υπ’ αριθμ 706/4/6.2.2014 απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ανακηρύχθηκε υπερθεματιστής «της Δημοπρασίας για την Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής» για το 1 δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα 13 Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΎ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ και τον Δ/Τ DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ». Εν συνεχεία, με την απόφαση 707/2/13.02.2014 της ΕΕΤΤ (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμό 716/003/30.04.2014 απόφαση της ΕΕΤΤ) χορηγήθηκαν στην εταιρεία DIGEA δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μετά την αδειοδότηση του παρόχου δικτύου έληξε η προβλεπόμενη στο άρθρο 14 του Ν 3592/2007 μεταβατική αυτή περίοδος. Ειδικότερα, με την ΚΥΑ 41167/1375/22.8.2013 (ΦΕΚ Β 2064/2013) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 40518/1168/Φ.111Α/04.07.2014 (ΦΕΚ 1879/Β/2014) και Οικ 62941/1831/Φ111Α/2910.2014 (ΦΕΚ 2931/30.10.2014 ορίστηκε η 21η Νοεμβρίου 2014 ως ημερομηνία διακοπής των ψηφιακών εκπομπών της ΚΥΑ 21161/2008. Μετά δηλαδή από το παραπάνω χρονικό σημείο κάθε εκπομπή ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου. Τα ανωτέρω προβλέπονται ρητά και στο άρθρο 18 του Ν 4208/2013 σύμφωνα με το οποίο : «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4070/ 2012 (Α' 82), οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α' 14), εφόσον εξέπεμπαν τηλεοπτικό πρόγραμμα στις 31.8.2013, συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους, μέχρι τη χορήγηση αδειών παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής όπως προβλέπεται από το ν. 3592/2007, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.6.2014, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4038/2012. Η ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 6 του ν. 3592/2007.». Κατά συνέπεια, οι τηλεοπτικοί σταθμοί των οποίων το πρόγραμμα είχε εγκριθεί από το ΕΣΡ, προκειμένου να το μεταδίδουν με ψηφιακή τεχνολογία στους διαύλους συχνοτήτων που τους είχαν απονεμηθεί, όφειλαν σύμφωνα με τα παραπάνω να διακόψουν την εν λόγω λειτουργία και να συμβληθούν με τον αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την εφεξής μετάδοση του προγράμματός τους.

Εξ άλλου, όπως ορίζεται και στην παράγραφο 3 περ. δ του άρθρου 14 του Ν 4339/2015: «Οι πάροχοι περιεχομένου πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη μετάδοση και μεταφορά του προγράμματός τους προς τον πάροχο δικτύου.». Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τους λογιζόμενους ως νομίμους λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς, αφού η αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού ανέκαθεν αποτελούσε όρο της αδείας, δηλαδή και υπό το προηγούμενο νομικό καθεστώς.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Με την υπ’ αριθμ 276/2014 απόφαση του ΕΣΡ ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ 604/2008 απόφαση του Συμβουλίου με την οποία είχε απορριφθεί το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΚΗ SUPER AE» να της επιτραπεί η μετάδοση του αναλογικού της προγράμματος με ψηφιακή τεχνολογία.

Η εταιρεία συνήψε την από 23.9.2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ για τη μετάδοση του προγράμματός της ψηφιακά μέσα από τα δίκτυα της τελευταίας στην περιφερειακή ζώνη 2 και 3. Σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση, συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας η μη εκπλήρωση από τον πάροχο των συμβατικών οικονομικών του υποχρεώσεων.

Με το υπ’ αριθμ πρωτ. 1081/1.3.2019 έγγραφο της εταιρείας «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ», γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ η διακοπή των παρεχομένων στην ως άνω εταιρεία υπηρεσιών δικτύου.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προκύπτει ότι ο ανωτέρω τηλεοπτικός σταθμός δεν μεταδίδει προγράμματα μέσω του νόμιμου ψηφιακού παρόχου DIGEA AE και ως εκ τούτου πρέπει να ανακληθεί η προαναφερόμενη υπ’ αριθμ 276/2014 απόφαση του ΕΣΡ και να διαταχθεί η διαγραφή του σταθμού από το σχετικό μητρώο του ΕΣΡ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Διαπιστώνει ότι ο τηλεοπτικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο «SUPER TV» Ν. Χαλκιδικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ SUPER AE», δεν μεταδίδει προγράμματα μέσω του νόμιμου ψηφιακού παρόχου DIGEA AE, και ότι έχει, ως εκ τούτου, παύσει να λειτουργεί.

Αποφασίζει την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 276/2014 αποφάσεως του ΕΣΡ, με την οποία είχε ανακληθεί η υπ’ αριθμ 604/2008 απόφαση του Συμβουλίου, η οποία αρχικώς είχε απορρίψει το αίτημα της εταιρείας ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ SUPER AE να της επιτραπεί η μετάδοση του αναλογικού της προγράμματος με ψηφιακή τεχνολογία.

Αποφασίζει τη διαγραφή του εν λόγω σταθμού από τον Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών (Περιφερειακής Εμβέλειας Ελεύθερης Λήψης).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 11η Οκτωβρίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 24η Νοεμβρίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 216/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 24η Νοεμβρίου 2022