Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΑUTODIA).

Διαβάστε ακολούθως το Δελτίο Τύπου του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Σας καλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 52, Αθήνα, με θέματα:

1.    Έγκριση νέων μελών
2.    Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018 και διορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019
3.    Έγκριση αμοιβής Προσωρινού Γενικού Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή
4.    Έγκριση της Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018
5.    Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού
6.    Έγκριση ετήσιας έκθεσης δράσης- διοικητικού απολογισμού (annual report) χρήσης 2018
7.    Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2018 (οικονομικές καταστάσεις 2018)
8.    Απαλλαγή μελών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2018 (περίοδοι: α. από 1.1.2018 έως και 25.9.2018 και β. από 26.9.2018 έως και 31.12.2018)
9.    Έγκριση νέου Κανονισμού Διανομής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί TIJV Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, χωρίς νεώτερη ειδοποίηση.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Νίκος Αντύπας

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - Αθήνα 13/06/2019