ΕΣΡ: Έγκριση Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων Ρ/Φ Σταθμού BEST 907 FM Ν. Ιωαννίνων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 14/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 1.2.2022 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, αξίας 4.400 ευρώ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «BEST 907 FM» Νομού Ιωαννίνων, από τους: Γεώργιο Τάτση (κάτοχος μετοχών ποσοστού 40%) και Νικόλαο Θώμο (κάτοχος μετοχών ποσοστού 60%), στην Μελίνα Φίνου (ποσοστό 20% έκαστος από το μερίδιό του), δυνάμει του υπ' αρθμ. 48603/11.3.2017 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλου Κιντή. Το συμβόλαιο υπεβλήθη στο ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2423/21.4.2017 έγγραφο της εταιρείας, το οποίο εκτιμάται (και) ως αίτηση για έγκριση της μεταβίβασης.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 283/23.5.2017, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο Απόστολο Χριστόπουλο και στην ειδική επιστήμονα-νομικό Χάρι Τσίγκου. Ο Οικονομολόγος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 107/ΕΣ/20.2.2018 έκθεσή του και η Νομικός την με αριθμ. πρωτ. 165/ΕΣ/10.3.2021 εισήγησή της.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

I.    Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών» (άρθρο 4 παρ. 1 β Ν. 2863/2000). Τέτοιους κανόνες και αρχές θέτουν και τα άρθρα 5 (ιδιοκτησιακό καθεστώς) του Ν 3592/2007, 11 παρ. 1 ε του Ν 2328/1995 και 12 παρ. 10 του ιδίου νόμου (όπως ισχύει) με τα οποία εισάγονται περιορισμοί συμμετοχής και ορίζονται ασυμβίβαστες ιδιότητες των φορέων αδείας ραδιοφωνικού σταθμού. Για την άσκηση του προαναφερόμενου ελέγχου, το ΕΣΡ οφείλει να ελέγχει κάθε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

3.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών»»

4.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν 2778/1999: «2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του Ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,...».

5.    Εξάλλου, με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4779/2021 η σχετική με τις μεταβιβάσεις ραδιοφωνικών σταθμών ρύθμιση έχει διαμορφωθεί ως εξής: «3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο ΕΣΡ με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το ΕΣΡ ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων σύμφωνα με τον Ν. 3592/2007 (Λ' 161) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον Ν. 2328/1995 (Α'159) κυρώσεις. Στο ΕΣΡ γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας».

6.    Περαιτέρω η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ ΣτΕ 3515/2013), τούτο όμως λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο φάκελο στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο ανωτέρω ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22728/Ε/10.10.2002 ΒΝΛ του (πρώην) Υπουργείου Τύπου.

Γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το υπ' αριθμόν 48603/11.3.2017 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλου Κιντή με αντικείμενο τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «BEST 907 FM» Νομού Ιωαννίνων. Στο συμβόλαιο αυτό οι μοναδικοί εταίροι, Γεώργιος Τάτσης (κάτοχος μετοχών ποσοστού 40%) και Νικόλαος Θώμος (κάτοχος μετοχών ποσοστού 60%), δηλώνουν ότι «πωλούν, μεταβιβάζουν, παραχωρούν και παραδίδουν» στην Μελίνα Φίνου ποσοστό 20%, έκαστος, από το μερίδιό του στην ως άνω εταιρεία, έναντι συνολικού τιμήματος 4.400 ευρώ.

Η αποκτώσα νέα μέτοχος υπέβαλε στο ΕΣΡ τις προβλεπόμενες στο νόμο υπεύθυνες δηλώσεις.

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι: «δεν έχει εκχωρήσει προς τρίτα πρόσωπα δικαιώματα ψήφου στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», ούτε έχει υπογράψει οιαδήποτε πράξη σε σχέση με μετοχές/εταιρικά μερίδια, συμβάσεις ενεχυρίασης, προσύμφωνα πωλήσεως ή διαχειριστικά πληρεξούσια». Δήλωσε επίσης ότι: «δεν έχει χορηγήσει δάνειο προς την ελεγχόμενη εταιρεία, δεν έχει καταθέσει κεφάλαια για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας, δεν έχει καταδικαστεί για το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς, δεν μετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ΜΜΕ, πλην της επιχείρησης «ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»... με ποσοστό συμμετοχής 40%, ούτε μετέχει σε άλλες επιχειρήσεις (εκτός ΜΜΕ)». Υπέβαλε δε και υπεύθυνη δήλωση περί των συγγενικών της προσώπων.

Από τον οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βάσει στοιχείων και εγγράφων που υποβλήθηκαν, τεκμηριώνεται η κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης (4.400 ευρώ). 

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που προαναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μεταβίβαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει τη (λόγω πωλήσεως) μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» (και ήδη ΙΚΕ), ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «BEST 907 FM» Νομού Ιωαννίνων, από τους Γεώργιο Τάτση και Νικόλαο Θώμο στην Μελίνα Φίνου, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 29η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 14/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 29η Σεπτεμβρίου 2022

Στην ίδια κατηγορία