Εγγραφή BFS ΜΕΠΕ στο Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 168/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 15.6.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr) τα μέλη: Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου και Γ εώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 2384/23.4.2019 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία BFS ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CALL CENTER - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΠΕ και τον διακριτικό τίτλο BFS MΕΠΕ, για την εγγραφή της στο Μητρώο Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 192/31.5.2021, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα-νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου που υπέβαλε την με αριθμό πρωτ. 411/ΕΣ/28.5.2021 εισήγησή της.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της ως άνω εταιρείας, παρέστη ο Σταμάτης Πιέρρος (project manager). Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Δεν ζήτησε να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη.

Την 18.7.2022 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Γ εώργιος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση την απούσα κατά τη συζήτηση Καλλιόπη Διαμαντάκου, αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    O Ν. 3603/2007 Ρύθμιση θεμάτων Δημοσκοπήσεων (Α 188/2077) ορίζει:
1.1    Άρθρο 1 παρ. 1: « Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες διενεργούνται από οποιονδήποτε φορέα ή επιχείρηση για τη διερεύνηση των τάσεων της κοινής γνώμης και έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με κοινοβουλευτικές εκλογές, δημοψηφίσματα, εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, ανεξαρτήτως του χρόνου διενέργειας τους. Αν οι ως άνω δημοσκοπήσεις δεν δημοσιοποιούνται στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, διενεργούνται χωρίς να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.»
1.2    Άρθρο 5 παρ. 1: « Στο Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. τηρείται Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων.»
1.3    Άρθρο 5 παρ. 2 : « Κάθε φορέας ή επιχείρηση δημοσκόπησης της ημεδαπής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο αυτό, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει δημοσκοπήσεις ή κάθε άλλη έρευνα ή μέτρηση της κοινής γνώμης, πλην των αναφερομένων στο άρθρο 11 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α'), όπως ισχύει, για λογαριασμό των φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, καθώς και των πολιτικών κομμάτων ή συνδυασμών».
1.4    Άρθρο 5 παρ. 3 : «Οι φορείς ή οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στο Μητρώο πρέπει να αποδέχονται εγγράφως την τήρηση των επιστημονικών μεθόδων έρευνας της αγοράς του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρακτική της Έρευνας Αγοράς και της Κοινωνικής Έρευνας (International Code of Marketing and Social Research Practice), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR) και του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α.), καθώς και τον έλεγχο της γνησιότητας και πληρότητας των στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αυτό τους ζητηθεί».
1.5    Άρθρο 5 παρ.4 : « Ο έλεγχος αυτός αφορά στις δημοσκοπήσεις του παρόντος που αναθέτουν οι φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, τα πολιτικά κόμματα ή συνδυασμοί και οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε κάθε άλλη έρευνα ή δημοσκόπηση που διενεργείται για λογαριασμό των φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 11 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ159 Α'), όπως ισχύει».
1.6    Άρθρο 3 παρ. 2 : « Οι φορείς ή οι επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων είναι υπεύθυνοι για την επιλογή και την εκπαίδευση των προσώπων που πραγματοποιούν τη δημοσκόπηση, τον έλεγχο των στοιχείων και την εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων διεξαγωγή της, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή επεξεργασία των στοιχείων και η ομοιογένεια των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης. Ειδικότερα, η εκπαίδευση των προσώπων που πραγματοποιούν την έρευνα πεδίου υπόκειται στον Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων (Π.Ε.Σ.Σ.) του Σ.Ε.Δ.Ε.Α. και στο σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Ερευνητών (Interviewers Quality Control Scheme) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Ερευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR).»
1.7    Άρθρο 3 παρ. 3: «Η επιλογή και η κατανομή του δείγματος γίνεται με βάση τις παραδεκτές, κατά τους κανόνες της στατιστικής επιστήμης, μεθόδους δειγματοληψίας και τα επίσημα δημογραφικά στοιχεία, όπως αυτά που τηρεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) και το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Υπουργείο ΕΣ.Δ.ΔΑ).»
1.8    Άρθρο 3 παρ. 4: «Η συγκέντρωση, καταγραφή, επεξεργασία, διατήρηση, διάδοση ή δημοσιοποίηση από τον διενεργούντα τη δημοσκόπηση ή και από τα μέσα ενημέρωσης στοιχείων που αφορούν ευαίσθητα ή μη προσωπικά δεδομένα υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως ισχύει. Οι φορείς ή οι επιχειρήσεις δημοσκοπήσεως υποχρεούνται να τηρούν όλα τα στοιχεία της δημοσκόπησης για ένα (1) τουλάχιστον έτος.»
1.9    Άρθρο 3 παρ. 7: «Στη δημοσκόπηση πρέπει να γίνεται μνεία εάν αυτή διενεργήθηκε με τη χρήση κάλπης ή όχι. Δημοσκοπήσεις οι οποίες διερευνούν την πρόθεση ψήφου με πανελλαδική αντιπροσώπευση, πρέπει να έχουν συνολικό δείγμα ίσο ή μεγαλύτερο των χιλίων (1.000) ατόμων. Υποαναλύσεις σε βάσεις κάτω των εκατό (100) ατόμων θεωρούνται ενδεικτικές. Απαγορεύεται η υποανάλυση βάσεων κάτω των εξήντα (60) ατόμων.»
1.10    Άρθρο 3 παρ. 8: «Κατά τα λοιπά, ως προς τις δημοσκοπήσεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι κανόνες του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρακτική της Έρευνας Αγοράς και της Κοινωνικής Έρευνας (International Code of Marketing and Social Research Practice), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ ESOMAR) και του κώδικα δεοντολογίας του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α), όπως εκάστοτε ισχύουν.»
1.11    Αρθρο 6 παρ. 1: «Οι επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων υποχρεούνται να δηλώνουν την εταιρική ή μετοχική τους σύνθεση, καθώς και κάθε μεταβολή αυτής στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ, με την κατάθεση των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων.»

2.    Περαιτέρω, ο διεθνής κώδικας δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής της ESOMAR/ICC ορίζει μεταξύ άλλων:
2.1 Άρθρο 9 (α) : “ Οι ερευνητικοί οργανισμοί πρέπει να συμπεριφέρονται με τιμιότητα, ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα και να διασφαλίζουν ότι οι έρευνές τους διενεργούνται με τις κατάλληλες επιστημονικές αρχές, μεθόδους και τεχνικές.”
2.2. Άρθρο 9 (β): “Οι ερευνητικοί οργανισμοί πρέπει να συμπεριφέρονται πάντα ηθικά και να μην πράττουν οτιδήποτε μπορεί να βλάψει την φήμη της έρευνας και να οδηγήσει σε απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού»
2.3    Άρθρο 11: “Οι ερευνητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι έρευνες διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα και ότι οι αντισυμβαλλόμενοί τους συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις επιταγές του..»
2.4    Αρθρο 8 (α) : « Όταν δημοσιεύουν αποτελέσματα ερευνών, οι ερευνητικοί οργανισμοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκείς πληροφορίες προς το κοινό για να αξιολογήσει την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και την αξιοπιστία των συμπερασμάτων.»
2.5    Αρθρο 8 (γ) : «Όταν ο Πελάτης προτίθεται να δημοσιοποιήσει αποτελέσματα ερευνών, οι ερευνητικοί οργανισμοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τους συμβουλεύονται ως προς τον τρόπο και το περιεχόμενο της δημοσίευσης. Τόσο ο Πελάτης όσο και ο ερευνητικός οργανισμός έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι τα δημοσιευόμενα αποτελέσματα δεν είναι παραπλανητικά».

3.    Σύμφωνα με το άρθρο 1 αρ. 1 του Κανονισμού Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ): «Ο Κανονισμός ΠΕΣΣ έχει σχεδιαστεί από το ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς) ως ένα σύστημα αυτορρύθμισης και πιστοποίησης για τα μέλη του ΠΕΣΣ αλλά και ως ένα σύστημα πιστοποίησης συγκεκριμένων ερευνών που διενεργούνται τόσο από μέλη όσο και από μη μέλη του ΠΕΣΣ. Στόχος του Κανονισμού είναι η προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και η πιστοποίηση των μελών και των ερευνών που εντάσσονται στο σύστημα ΠΕΣΣ ως προς:
•    την οργάνωση των διαδικασιών του τμήματος field ή / και
•    την αρχική επικοινωνία με υποψήφιους, τη βασική ενημέρωση και συστηματική αξιολόγηση του παρεχόμενου από τους απασχολούμενους στο field έργου, την διαδικασία υλοποίησης των ερευνών ή / και
•    την αξιοπιστία των συλλεγομένων στοιχείων
Απώτερος σκοπός του Κανονισμού ΠΕΣΣ είναι να διασφαλίσει ότι όλα τα μέλη του ΠΕΣΣ και οι έρευνες που πιστοποιούνται βάσει ΠΕΣΣ έχουν τα ίδια ελάχιστα όρια ποιότητας, ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία της έρευνας προς τους πελάτες και την κοινή γνώμη.»

4.    Τέλος, σύμφωνα το άρθρο 6 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας « Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα.»

Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων και κανόνων δεοντολογίας και πρακτικής και τη λογική ερμηνεία αυτών, προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) Ότι ο Ν. 3603/2007 έχει εφαρμογή σε έρευνες κοινής γνώμης και άλλες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με εκλογικές διαδικασίες.

β) Ότι υποχρέωση εγγραφής στο τηρούμενο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 μητρώο, έχουν όσοι φορείς και επιχειρήσεις επιθυμούν να διενεργούν έρευνες κοινής γνώμης για λογαριασμό του Δημοσίου (εν ευρεία εννοία) και των πολιτικών κομμάτων και συνδυασμών ή για λογαριασμό μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και κάθε είδους έρευνα (όχι μόνο έρευνα κοινής γνώμης) που διενεργείται για λογαριασμό του δημοσίου (εν ευρεία εννοία).

γ) Ότι, οι φορείς και οι επιχειρήσεις που διενεργούν έρευνες υποκείμενες σε «έλεγχο γνησιότητας και πληρότητας των στοιχείων τους», κατά τα ανωτέρω, έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων που τηρεί το ΕΣΡ, εφόσον οι έρευνες αυτές δημοσιοποιούνται.

δ) Ότι η αποδοχή των ανωτέρω κανόνων δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής έχει, αυτονοήτως, την έννοια της πραγματικής εφαρμογής τους κατά την παροχή των υπηρεσιών. Το δε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης βαρύνεται να αξιολογήσει εάν, από το σύνολο των στοιχείων που προσκομίζει ο αιτούμενος την εγγραφή του στο επίσημο (κρατικό) βιβλίο (μητρώο), προκύπτει (με πιθανότητα και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων) ότι αυτός έχει πραγματική βούληση, ικανότητα και υποδομή για την εκτέλεση έργων δημοσκοπήσεων υπό την εκτεθείσα έννοια. Ομοίως, η αποδοχή του προβλεπόμενου στο νόμο ελέγχου του έχει ασφαλώς την έννοια της πραγματικής τήρησης εκείνων των διαδικασιών που επιτρέπουν την άσκηση του προβλεπόμενου στο νόμο ελέγχου πληρότητας και γνησιότητας των στοιχείων της έρευνας.

ε) Ότι, κατά συνέπεια, το ΕΣΡ, προκειμένου να εγγράψει ορισμένο φορέα ή επιχείρηση δημοσκοπήσεων /έρευνας αγοράς στο οικείο Μητρώο δικαιούται να ζητήσει και να ελέγξει έγγραφα και στοιχεία, τα οποία να θεμελιώνουν την ουσιαστική κρίση του ως προς τη συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος των προϋποθέσεων εγγραφής του στο Μητρώο, δηλαδή να ζητήσει στοιχεία που πιστοποιούν την ικανότητα, την βούληση και την υποδομή αυτού να διενεργήσει δημοσκοπήσεις με εχέγγυα αξιοπιστίας, όπως αυτά ορίζονται στο νόμο.

στ)Ότι το ΕΣΡ, προκειμένου να λάβει απόφαση για την αποδοχή ή μη σχετικής αιτήσεως δικαιούται να καλέσει τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, προκειμένου δε να απορρίψει την αίτηση υποχρεούται να καλέσει αυτόν προηγουμένως σε ακρόαση.

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προέκυψαν τα ακόλουθα:

1. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος 96. Παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, και διενεργεί για λογαριασμό πελατών της τηλεφωνικές έρευνα με την μέθοδο CATI τηρώντας, κατά δήλωσή της, τα αναγκαία αρχεία της έρευνας.

2. Υπεβλήθησαν τα ακόλουθα στοιχεία:
-    Η Υπεύθυνη δήλωση που υπογράφει ο Πέτρος Δαμδημόπουλος, υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία δηλώνει ότι η εταιρεία θα τηρεί τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την έρευνα αγοράς και την κοινωνική έρευνα και ότι δέχεται να υποστεί τον έλεγχο ποιότητας των στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3603/2007 και όσα ορίζει ο Κανονισμός ΠΕΣΣ του ΣΕΔΕΑ.
-    Το καταστατικό της, και γενικό πιστοποιητικό με αριθμ. πρωτ. 727407.1044575/4.1.2019 της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, πιστοποιητικό μεταβολών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. Πρωτ. 6800/2016.
-    Πίνακας προσωπικού (Έντυπο 4) από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρία απασχολεί 199 άτομα με μερική και πλήρη απασχόληση.
-    Ισολογισμός 31/12.2017.
-    Παρουσίαση της εταιρείας στην οποία αναφέρεται ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα παροχής υπηρεσιών (outsourcing) προς ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες, προωθώντας προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από το εξαιρετικά εκπαιδευμένο προσωπικό της. Αναφέρει την συνεργασία με τράπεζες και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μεταξύ άλλων.
-    Βιογραφικά σημειώματα υπαλλήλων της εταιρίας.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Υπό τα δεδομένα αυτά, κατά την κρίση της Ολομελείας, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αποδοχή της αιτήσεως. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει την εγγραφή της εταιρείας με την επωνυμία BFS ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CALL CENTER - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΠΕ. και τον διακριτικό τίτλο BFS ΜΕΠΕ, με έδρα την Αθήνα, οδός Σόλωνος 96, στο Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ .

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 18η Ιουλίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 22α Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 168/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 22α Σεπτεμβρίου 2022

Στην ίδια κατηγορία