ΕΣΡ: Έγκριση Γραμμικής Υπηρεσίας Οπτικοακουστικών Μέσων COSMOTE SPORT ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Super League Pass προκειμένου να Μεταδοθεί μέσω Δικτύων της COSMOTE.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 187/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 26.7.2022 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr) τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γ εώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αρ. πρωτ. ΕΣΡ 4654/19.7.2022 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία ΟΤΕ ΑΕ, φορέα της συνδρομητικής πλατφόρμας COSMOTE TV, για την έγκριση γραμμικής υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων υπό τον τίτλο «COSMOTE SPORT ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Super League Pass», από την οποία θα μεταδίδονται, σε ζωντανή μετάδοση, αγώνες ποδοσφαίρου ανδρών της Α’ κατηγορίας της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ της αθλητικής διοργάνωσης με την επωνυμία «Super League», για την αγωνιστική περίοδο 2022 - 2023, καθώς και σχετικές αθλητικές εκπομπές.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 175/25.7.2022, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα-νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου που υπέβαλε την με αριθμό πρωτ. 707/ΕΣ/19.7.2022 εισήγησή της.

Για τη συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος, χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.».

2.    Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ: «Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε όλες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, να τηρούν τους κανόνες δικαίου που ισχύουν σε αυτό το κράτος μέλος για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικώνμέσων που απευθύνονται στο κοινό.».

3.    Κατά το άρθρο 37 του Ν 4779/2021 « 1. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, γραμμικών ή μη γραμμικών, συνδρομητικών ή ελεύθερης λήψης, εγγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. προσδιορίζει, με απόφασή του, τα στοιχεία που, ανά κατηγορία, υποβάλλουν οι πάροχοι για την εγγραφή τους, και τα οποία περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, την επωνυμία του παρόχου, την έδρα του, τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων του, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για το καθεστώς ιδιοκτησίας του παρόχου, καθώς και τον εγκεκριμένο ή σχεδιαζόμενο προγραμματισμό μεταδόσεων ή κατάλογο προγραμμάτων που θα περιλαμβάνει την κατηγορία προγραμμάτων. Αν ο σχεδιαζόμενος προγραμματισμός μεταδόσεων ή κατάλογος προγραμμάτων δεν έχει εγκριθεί από αρμόδια αρχή, η έγκρισή του από το Ε.Σ.Ρ. αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή του παρόχου στο οικείο μητρώο.»

Από τον συνδυασμό και την λογική ερμηνεία των διατάξεων αυτών προκύπτουν τα ακόλουθα:

1.    Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούται να ελέγχει κατά πόσον οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της τηρούν (και) το σχετικό ενωσιακό δίκαιο.

2.    Αρμόδιο όργανο για την διενέργεια του ελέγχου αυτού επί των μεταδιδομένων προγραμμάτων είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη Αρχή με αντικείμενο την εποπτεία της τηλεόρασης και του Ραδιοφώνου. Ως τηλεόραση δε πρέπει να νοηθεί κάθε υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων ανεξαρτήτως του τρόπου και του μέσου μετάδοσής της. Τούτο δε διότι η συγκεκριμένη αγορά, η οποία έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια λόγω της τεχνολογικής σύγκλισης των τηλεοπτικών υπηρεσιών με το διαδίκτυο.

3.    Οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών που υπόκεινται στην δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους, προκειμένου να παράσχουν μια σχετική υπηρεσία, οφείλουν να ζητήσουν την έγκρισή της από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο υποχρεούται να διενεργεί ουσιαστικό (ποιοτικό) έλεγχο, εφόσον η εν λόγω υπηρεσία δεν έχει ήδη εγκριθεί σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο δε διότι σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία (άρθρο 3 της Οδηγία 2010/13/ΕΕ) οι εγκεκριμένες, από αρμόδια ευρωπαϊκή Αρχή, υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων θεωρείται ότι πληρούν τους όρους της οδηγίας και γι’ αυτό μεταδίδονται, κατ’ αρχήν, ελεύθερα στα άλλα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, και η εποπτεία της Αρχής στις υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι διαρκής. Εις εκπλήρωση δε του σκοπού αυτού, σε περίπτωση συνδρομητικών υπηρεσιών, η δυνατότητα πρόσβασης της Αρχής στο εκάστοτε μεταδιδόμενο, από τον πάροχο της υπηρεσίας, περιεχόμενο είναι αυτονόητη προϋπόθεση της δυνατότητας ασκήσεως από αυτή (την Αρχή) του οικείου ελέγχου.

4.    Η έγκριση του σχεδιαζόμενου προγραμματισμού ή καταλόγου, οφείλει να προηγηθεί της εγγραφής του παρόχου της υπηρεσίας στα Μητρώα του ΕΣΡ.

II. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:

1.    Η αιτούσα εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής οπτικοακουστικών μέσων, τηλεοπτικής μετάδοσης, παραγωγής και διάθεσης κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου, όπως προκύπτει από ρητή αναφορά στο Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. θ και ι’), υποβληθέν στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ με αρ. πρωτ. 465/30.1.2019. Εξάλλου, η αιτούσα τυγχάνει κάτοχος αδείας (αρ. αποφ. ΕΣΡ 506/2010) παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου.

Κατά συνέπεια, παραδεκτώς υποβάλλεται η αίτηση και για τους δύο τύπους μεταδόσεων (ευρυζωνικά και μέσω δορυφόρου).

2.    Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η αίτηση αφορά στη μετάδοση του θεματικής υπηρεσίας με το όνομα «COSMOTE SPORT ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Super League Pass», από το οποίο θα μεταδίδονται, σε ζωντανή μετάδοση, αγώνες ποδοσφαίρου ανδρών της Α’ κατηγορίας της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, της αθλητικής διοργάνωσης με την επωνυμία «Super League», για την αγωνιστική περίοδο 2022 - 2023, καθώς και σχετικές αθλητικές εκπομπές.

Τα προγράμματα θα μεταδίδονται σε υψηλή ευκρίνεια κατά το χρονικό διάστημα από 10 Αυγούστου 2022 έως 31 Μαΐου 2023, κατά τις ημέρες αγωνιστικής δράσης για τρεις έως τέσσερις ώρες περίπου (π.χ. Σάββατο, Κυριακή ή Τρίτη και Τετάρτη σε περίπτωση εμβόλιμης αγωνιστικής) και στις ώρες διεξαγωγής των αγώνων, όπως θα οριστούν από την διοργανώτρια αρχή (ενδεικτικές ώρες: 16:00, 17:00, 19:30 και 21:30). Οι αγώνες θα μεταδίδονται με σχολιασμό και ακουστική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα.

Η εταιρεία δηλώνει ότι οι ίδιοι αγώνες θα μεταδίδονται παράλληλα και από τα αδειοδοτημένα από το ΕΣΡ προγράμματα COSMOTE SPORT 1HD, COSMOTE SPORT 2HD και COSMOTE SPORT 3HD.

Επίσης, η αιτούσα υπέβαλε δήλωση που υπογράφει ο Δημήτριος Μιχαλάκης υπό την ιδιότητα του «Executive Director B.U Cosmote TV της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, περί τηρήσεως της κειμένης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και τους αντίστοιχους κανόνες δεοντολογίας, της εθνικής και κοινοτική έννομης τάξης με ημερομηνία 15.7.2022. 

ΙΙΙ. Υπαγωγή

H εν λόγω αίτηση πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή και να εγκριθεί η γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων με το όνομα «COSMOTE SPORT ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Super League Pass», προκειμένου να μεταδοθεί μέσω των δικτύων που χρησιμοποιεί η αιτούσα ΟΤΕ ΑΕ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1.    Δέχεται την αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΕ ΑΕ».

2.    Εγκρίνει τη γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων με το όνομα «COSMOTE SPORT ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Super League Pass» προκειμένου να μεταδοθεί μέσω των δικτύων που χρησιμοποιεί η αιτούσα, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

3.    Υπενθυμίζει στην πάροχο της υπηρεσίας τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο (άρθρο 9 Ν 4779/2021) για την προστασία των ανηλίκων και την απόφαση 106/2019 (ΦΕΚ Β 2300).
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 26η Ιουλίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 9η Αυγούστου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 187/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 9η Αυγούστου 2022

Στην ίδια κατηγορία