ΕΡΤ: Έγκριση καταβολής ποσού σε ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ για Πνευματικά Δικαιώματα και ΔΙΟΝΥΣΟ για Συγγενικά Δικαιώματα.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απών ο κ. Ιωάννης Δάρρας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 45ο : (α) Έγκριση καταβολής στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ποσού αμοιβής πνευματικών δικαιωμάτων έναντι οφειλόμενου προς εξόφληση ποσού αμοιβής έτους 2021, και (β) Έγκριση καταβολής στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» ποσού αμοιβών συγγενικών δικαιωμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 11771/19.07.2022, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει :

° Την καταβολή στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ποσού, ύψους 50.000,00 € πλέον ΦΠΑ, που αντιστοιχεί, μαζί με το ποσό της προκαταβολής που του έχει καταβληθεί ύψους 100.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σε ποσοστό 37,5% του συνόλου αμοιβής που αντιστοιχεί στους δύο Οργανισμούς («ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» και «ΕΔΕΜ») ύψους 400.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2021, με βάση την γενόμενη από τον Οργανισμό τεκμηρίωση και το ποσοστό εκπροσώπησης αυτού. Το ποσό που απομένει προς καταβολή για την εξόφληση της αμοιβής πνευματικών δικαιωμάτων έτους 2021 στον ανωτέρω Οργανισμό, που ανέρχεται μετά την έγκριση προς καταβολή σε αυτόν του ποσού των 50.000,00 € πλέον ΦΠΑ, στο ποσό των 44.520,00 € πλέον ΦΠΑ, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα καταβληθεί με την οριστική εκκαθάριση και αφού και ο έτερος Οργανισμός (ΕΔΕΜ) γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα της τεκμηρίωσης και μετά την εν λόγω γνωστοποίηση το ποσοστό των δύο ως άνω Οργανισμών δεν υπερβαίνει το 100%. Σε διαφορετική περίπτωση για την εξόφληση του οφειλόμενου υπολοίπου απαιτείται συμφωνία μεταξύ των δύο Οργανισμών, ώστε τα ποσοστά και των δύο να μην υπερβαίνουν το 100%.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας.

° Την καταβολή στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» ποσού 38.776,60 € πλέον ΦΠΑ, για αμοιβές συγγενικών δικαιωμάτων Β' τριμήνου 2022, που αναλύεται ως εξής:

■    Για την ΕΡΤ1 ποσό 12.980,61 € πλέον ΦΠΑ

■    Για την ΕΡΤ2 ποσό 25.251,57 € πλέον ΦΠΑ

■    Για την ΕΡΤ3 ποσό 293,96 € πλέον ΦΠΑ

■    Για την ERTWorld ποσό 250,46 € πλέον ΦΠΑ.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 21.07.2022 - Αρ. Πρωτ.: 4942

Στην ίδια κατηγορία