ΕΣΡ: Έγκριση Μετάδοσης Γραμμικής Υπηρεσίας Οπτικοακουστικών Μέσων ELLADA TV μέσω διαδικτύου (www.elladaTV.gr).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 184/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 26.7.2022 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr) τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αρ. πρωτ. ΕΣΡ 4529/12.7.2022 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία “HELLAS MEDIA GROUP IKE”, για την έγκριση οπτικοακουστικής υπηρεσίας ενημερωτικού, ψυχαγωγικού και αθλητικού περιεχομένου με το όνομα «ELLADA TV”, η οποία θα είναι προσβάσιμη διαδικτυακά και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας www.elladaTV.gr.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε o φάκελος με αριθμό 172/25.7.2022, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα-νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου που υπέβαλε την με αριθμό πρωτ. 708/ΕΣ/19.7.2022 εισήγησή της.

Για τη συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος, χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε.

Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1. Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 εδάφια α’ έως γ’ του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

2. Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ: «Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε όλες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, να τηρούν τους
κανόνες δικαίου που ισχύουν σε αυτό το κράτος μέλος για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που απευθύνονται στο κοινό.».

3. Κατά το άρθρο 15 παρ/φοι 5, 7, 8 και 9 του Ν 3592/2007: «5. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα, λαμβάνει χώρα για τον πάροχο περιεχομένου, μετά από έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ., εφόσον δεν μεταδίδεται αδειοδοτημένο από το Ε.Σ.Ρ. πρόγραμμα. (…) 7. Ειδικότερα, η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών των παραγράφων 5 και 6 μπορεί να είναι συνδρομητική ή μη. Στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ. λαμβάνεται από τον πάροχο ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί αναλογικής εκπομπής ελεύθερης λήψης, όπως τροποποιούνται δια του παρόντος. Η έγκριση του Ε.Σ.Ρ. αφορά στη μετάδοση ολοκληρωμένου ή μη προγράμματος, ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 5. Για την έγκριση του Ε.Σ.Ρ. απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματός του και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας της εθνικής ή της κοινοτικής έννομης τάξης, καθώς και του διεθνούς δικαίου. 8. Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απορρίψει, με αιτιολογημένη απόφασή του, την αίτηση του ενδιαφερομένου σε περίπτωση που το περιεχόμενο του υποβληθέντος προγράμματος δεν καλύπτει τις επιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματος και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 9. Οι πάροχοι δικτύου μπορούν να μεταδίδουν πρόγραμμα μόνο εφόσον το περιεχόμενο του προγράμματος έχει λάβει έγκριση από το Ε.Σ.Ρ. ή έχει αδειοδοτηθεί από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού».

4. Κατά το άρθρο 37 του Ν 4779/2021 « 1. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, γραμμικών ή μη γραμμικών, συνδρομητικών ή ελεύθερης λήψης, εγγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. προσδιορίζει, με απόφασή του, τα στοιχεία που, ανά κατηγορία, υποβάλλουν οι πάροχοι για την εγγραφή τους, και τα οποία περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, την επωνυμία του παρόχου, την έδρα του, τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων του, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για το καθεστώς ιδιοκτησίας του παρόχου, καθώς και τον εγκεκριμένο ή σχεδιαζόμενο
προγραμματισμό μεταδόσεων ή κατάλογο προγραμμάτων που θα περιλαμβάνει την κατηγορία προγραμμάτων. Αν ο σχεδιαζόμενος προγραμματισμός μεταδόσεων ή κατάλογος προγραμμάτων δεν έχει εγκριθεί από αρμόδια αρχή, η έγκρισή του από το Ε.Σ.Ρ. αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή του παρόχου στο οικείο μητρώο.»

Από τον συνδυασμό και την λογική ερμηνεία των διατάξεων αυτών προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να ελέγχει κατά πόσον οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της τηρούν (και) το σχετικό ενωσιακό δίκαιο.

2. Αρμόδιο όργανο για την διενέργεια του ελέγχου αυτού επί των προγραμμάτων είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, συνταγματικώς κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή με αντικείμενο την εποπτεία της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Η έννοια της τηλεόρασης πρέπει να νοηθεί εξελικτικά, δηλαδή με βάση τα ισχύοντα στην συγκεκριμένη αγορά, η οποία έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια λόγω της σύγκλισης των τηλεοπτικών υπηρεσιών με το διαδίκτυο.

3. Εκτός των παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών επίγειας μετάδοσης ελεύθερης λήψης, για την αδειοδότηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του ν.4339/2015, οι λοιποί πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών που υπόκεινται στην δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους, προκειμένου να μεταδώσουν ένα πρόγραμμα, οφείλουν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο διενεργεί έλεγχο τήρησης των ισχυόντων κανόνων περιεχομένου, εφόσον το πρόγραμμα δεν έχει ήδη εγκριθεί σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο δε διότι, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία (άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ), το πρόγραμμα που μεταδίδεται από πάροχο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος θεωρείται ότι πληροί τους όρους της Οδηγίας και γι’ αυτό μεταδίδεται, κατ’ αρχήν, ελεύθερα στα άλλα κράτη μέλη.

4. Μετά την έγκριση του σχεδιαζόμενου προγραμματισμού ή καταλόγου, ακολουθεί η εγγραφή του παρόχου της υπηρεσίας στα Μητρώα Επιχειρήσεων του ΕΣΡ.

ΙI. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:

1. Η αιτούσα εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS MEDIA GROUP IKE”, εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός Ζίτσης 54, και έχει αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την «α) την παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων κάθε είδους, τη διαφημιστική τους εκμετάλλευση, την παραγωγή διαφημιστικών ταινιών, ψηφιακών δίσκων, εντύπων, περιοδικών και γενικά την παραγωγή προϊόντων της διανοίας … γ) τη διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων, προβολών, παρουσιάσεων, παραστάσεων, με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, την ανάπτυξη δικτύου διανομής πληροφοριών, ειδήσεων, προγραμμάτων ταινιών κλπ. με αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών (π.χ. διαδίκτυο, κλπ.), ηλεκτρονικών δικτύων ή ψηφιακής, δορυφορικής ή καλωδιακής τηλεόρασης κλπ. ιδιαίτερα αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού περιεχομένου, με βάση τις αρχές της κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας». Έχει αριθμό ΓΕΜΗ 2785175.

2. Η εταιρεία εκπροσωπείται από την Ελένη Ζώη του Δημητρίου με θητεία από 1/2/2022 έως 31/1/2025.

3. Η διαδικτυακή τηλεόραση «ELLADA TV» θα έχει πρόγραμμα προεχόντως ενημερωτικό και δευτερευόντως ψυχαγωγικό.

4. Η πρόσβαση στην υπηρεσία θα είναι δωρεάν.

5. Ο ενδεικτικός προγραμματισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα προγράμματα6. Η αιτούσα υπέβαλε την από 15.7.2022 υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από την νόμιμη εκπρόσωπο της αιτούσας Ελένη Ζώη στην οποία δηλώνει ότι θα τηρεί την κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

ΙΙI. Υπαγωγή

Η εν λόγω αίτηση πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή και να εγκριθεί η μετάδοση διαδικτυακής τηλεοπτικής εκπομπής με το όνομα ELLADA TV μέσω του συνδέσμου www.elladaTV.gr, υπό τους αναφερομένους όρους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1. Εγκρίνει την μετάδοση γραμμικής υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων με το όνομα ELLADA TV, μέσω διαδικτύου, από την εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS MEDIA GROUP IKE”, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

2. Υπενθυμίζει στην πάροχο της υπηρεσίας τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο (άρθρο 9 Ν 4779/2021) για την προστασία των ανηλίκων.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 26η Ιουλίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 9η Αυγούστου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 184/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 9η Αυγούστου 2022

Στην ίδια κατηγορία