ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου ποσού 15.000 στον Τηλεοπτικό Σταθμό Εθνικής Εμβέλειας ΣΚΑΪ.

Διαβάστε την Απόφαση 157/2021 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 10.5.2021 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Γ εώργιος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, αναφορικά με διατάξεις περί: α) μετάδοσης ατεκμηρίωτων πληροφοριών, β) υποχρέωσης αληθούς, ακριβούς και πλήρους μετάδοσης γεγονότων και γ) υποχρέωσης μετάδοσης των δελτίων ειδήσεων με τρόπο αληθή, ακριβή και πλήρη, κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκπομπής με τίτλο «ΣΚΑΙ στις 3» που μεταδόθηκε την 20η.2.2017. Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 1381/21.2.2017 καταγγελία πολίτη.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 303/24.5.2017, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Αικατερίνη Κοντοπούλου και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Χάρι Τσίγκου. Η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 671/ΕΣ/20.7.2017 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Στην συνέχεια, η Ειδική Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 853/ΕΣ/25.9.2017 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστη (μέσω «epresence.gov.gr») ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Ευστάθιος Γεωργόπουλος. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο ο Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 25.5.2021, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 3028/24.5.2021 υπόμνημα

Την 15.11.2021 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Ευαγγελία Μήτρου, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απούσα η αντιπρόεδρος Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, η οποία είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τον απόντα κατά την συζήτηση Γεώργιο Πλειό, αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων.

2.    Με το άρθρο 1 του ΠΔ/τος 77/2003 (ΦΕΚ Α' 75/28.3.2003) ορίζεται: «Στην έννοια της δημοσιογραφικής εκπομπής εμπίπτουν όλες οι εκπομπές λόγου, που έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που τους προσδίδεται από τον ραδιοφωνικό ή τον τηλεοπτικό φορέα. Στις ειδησεογραφικές εκπομπές εμπίπτουν τα δελτία ειδήσεων και στις πολιτικές εκπομπές εμπίπτουν εκείνες που έχουν αντικείμενο πολιτικά θέματα».

3.    Περαιτέρω, στο άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ/τος 77/2003 προβλέπεται: «Ο δημοσιογράφος υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης και, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, έχει το δικαίωμα να μεταδίδει ανεμπόδιστα πληροφορίες και σχόλια για να εξασφαλίσει την ενημέρωση της κοινής γνώμης».

4.    Αναφορικά με τον τρόπο μετάδοσης των πάσης φύσεως γεγονότων, με το άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003 ορίζεται: «Η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο είναι δυνατό πλήρης. Τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μην δημιουργούν υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό».

5.    Προς το σκοπό της διασφάλισης της ακρίβειας των μεταδιδόμενων πληροφοριών με το άρθρου 8 παρ. 1, εδ. α' και β' του ΠΔ/τος 77/2003 προβλέπεται: «Δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες που δεν έχουν ελεγχθεί. Η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών πρέπει να γίνεται με θεμιτά μέσα».

6.    Στο άρθρο 15 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003 προβλέπεται: «Ειδήσεις και σχόλια, κρίσεις ή απόψεις πρέπει να διακρίνονται με τρόπο σαφή. Υποθέσεις ή πιθανολογήσεις δεν παρουσιάζονται ως γεγονότα».

7.    Τέλος, με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β' του Ν. 2863/2000 ορίζεται: «Το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών», ενώ κατά την περ. ε' το ΕΣΡ «επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 4 του Ν. 2328/1995 όπως ισχύει και 12 και 15 παρ. 3 του Ν. 2644/1998». Όπως προκύπτει περαιτέρω από το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α' του Ν. 2328/1995, η ως άνω αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων υφίσταται και για κάθε περίπτωση παραβίασης των κανόνων δικαίου που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης.

Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων συνάγεται: α) ότι το ΕΣΡ είναι αρμόδιο για επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος τόσο της ιδιωτικής, όσο και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. β) ότι η παρουσίαση γεγονότων σε ενημερωτική εκπομπή ή εκπομπή σχολιασμού της επικαιρότητας πρέπει να γίνεται με τη δέουσα προσοχή και αίσθημα ευθύνης. Προς το σκοπό αυτό τα γεγονότα πρέπει να ελέγχονται πριν από τη μετάδοσή τους για να τεκμηριώνονται σε αληθείς πληροφορίες, ενώ τα σχόλια, οι κρίσεις και οι απόψεις των δημοσιογράφων πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τα γεγονότα για να μην εκλαμβάνονται ως τμήμα της πληροφορίας.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ευρισκόμενοι στο αρχείο του ΕΣΡ ψηφιακοί δίσκοι με την επίμαχη ροή προγράμματος, και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:

Κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκπομπής της εγκαλούμενης με τίτλο «ΣΚΑΙ στις 3» που μεταδόθηκε την 20η.2.2017 ο δημοσιογράφος-παρουσιαστής αναφέρθηκε σε επώνυμη μαρτυρία «ένστολου άνδρα της Ελληνικής Αστυνομίας» για διαρροή υπηρεσιακών και προσωπικών στοιχείων υπηρετούντων σε αυτή υπαλλήλων σε μέλη αντιεξουσιαστικών οργανώσεων. Το όνομα του καταγγέλλοντος δεν αναφέρθηκε.

Κατά λέξιν, ο σχετικός διάλογος - όπως αποδόθηκε κατά την υπηρεσιακή καταγραφή - είχε ως εξής:
«Κ. Μπογδάνος: Το θέμα μας είναι αυτό το οποίο μοιράζεται μαζί μας επωνύμως ένστολος άνδρας της Ελληνικής Αστυνομίας που μου λέει ότι η ΥΑΤ -τα ΜΑΤ- και η Αντιτρομοκρατική καίγονται αρχεία, διευθύνσεις ιντερνετικά προφίλ των αστυνομικών, ακόμα και τα τηλέφωνά τους κινητά και μη έχουν διαρρεύσει σε λίστες.
Α. Πορτοσάλτε: Δεν χρειάζεται παρακράτος εδώ. Ας κοιτάξει τον συνάδελφό σου στο διπλανό γραφείο. Μέσα από εκεί φεύγουν.
Κ. Μπογδάνος: Να ολοκληρώσω την πρόταση;
Α. Πορτοσάλτε: Πες την πρόταση, αλλά..
Κ. Μπογδάνος: Για να το ακούσει και κάποιος που δεν το έχει ακούσει; Και δεν θα έχει ακούσει; Λοιπόν, έχουν διαρρεύσει σε λίστες, σε ομάδες αναρχικών των Εξαρχείων. Τους καλούν από τα τηλέφωνα, τους απειλούν, δέχονται οχλήσεις..
Α. Πορτοσάλτε: Δεν χρειάζεται-
Κ. Μπογδάνος: ...στα σπίτια τους. Θέλω να πω, περίμενε-
Α. Πορτοσάλτε: Όχι, όχι μισό λεπτό. Τι χρειάζεται το παρακράτος; Μα δεν είναι θέμα παρακράτους, είναι η ίδια η Αστυνομία που είναι τρύπια. Και η Αστυνομία λοιπόν η προσκείμενη η ηγεσία ή κάποιος προσκείμενος στο Μαξίμου πάει και τους δίνει τις διευθύνσεις. Δεν χρειάζεται να πάει το παρακράτος. Το ίδιο το κράτος τα κάνει αυτά.».

Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε η σύνδεση της καταγγελλόμενης διαρροής με την ηγεσία της Αστυνομίας και στελέχη της Κυβέρνησης ή προσκείμενους σε αυτή. Έτσι δε η πληροφορία που εμπεριείχε η συγκεκριμένη καταγγελία δεν τεκμηριώθηκε με άλλες μαρτυρίες ή περαιτέρω δημοσιογραφική έρευνα για να διερευνηθεί η βασιμότητά της, αλλά χρησιμοποιήθηκε ως εφαλτήριο για να διατυπωθούν αυθαίρετες υποθέσεις και πιθανολογήσεις των παρισταμένων δημοσιογράφων με τη μορφή τεκμηριωμένης πληροφορίας δημιουργώντας σύγχυση στο κοινό.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται ότι η εγκαλουμένη εταιρεία παραβίασε -εκ προθέσεως- τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις παρουσιάζοντας ατεκμηρίωτες πληροφορίες και πιθανολογήσεις ως έγκυρες πληροφορίες. Επομένως, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη διοικητική κύρωση και δη εκείνη του προστίμου.

Κατά τη γνώμη, όμως, ενός (1) μέλους του Συμβουλίου δεν ετελέσθη αδίκημα.

Με βάση δε τη βαρύτητα της παραβάσεως και το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού (όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στο ΕΣΡ στοιχεία), κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη μετέδωσε - εκ προθέσεως - ατεκμηρίωτες πληροφορίες και υποθέσεις ως βάσιμες πληροφορίες, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ» για την ανωτέρω αναφερθείσα παραβίαση, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1.    Της εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, που εδρεύει στο Φάληρο, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, με ΑΦΜ 998921252, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.

2.    Του Ιωάννη Αλαφούζου του Αριστείδη, με ΑΦΜ 022253837, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

3.    Του Ιωάννη Σπανολιού του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 007698074, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

4.    Της Ευαγγελίας Κουτσαυτάκη του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 075618967, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 15η Νοεμβρίου 2021 και δημοσιεύτηκε την 2α Αυγούστου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 157/2021 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 2α Αυγούστου 2022

Στην ίδια κατηγορία