ΕΡΤ: Απόκτηση Δικαιωμάτων Μετάδοσης Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής 2022, Μόναχο 11 - 21.08.2022.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απών ο κ. Ιωάννης Δάρρας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 17ο: Απόκτηση δικαιωμάτων μετάδοσης Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής 2022, Μόναχο 11 - 21.08.2022. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή Αθλητικού Προγράμματος και του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος με αρ. πρωτ.: 2022/1052/20.07.2022, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την απόκτηση από την EBU των δικαιωμάτων μετάδοσης εντός της Ελληνικής Επικράτειας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής, που θα διεξαχθεί στο Μόναχο από τις 11 έως 21 Αυγούστου 2022, έναντι του ποσού των 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ και λοιπών φόρων. Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το τεχνικό κόστος.

Το κόστος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ για το οικονομικό έτος 2022.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος εξουσιοδοτείται να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας και να υπογράφει τη σύμβαση για την υλοποίηση της συμφωνίας.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 21.07.2022 - Αρ. Πρωτ.: 4914

Στην ίδια κατηγορία