ΕΡΤ: Διαπραγμάτευση απόκτησης Αποκλειστικών Δικαιωμάτων Μετάδοσης & Εκμετάλλευσης εντός έδρας αγώνων ΠΑΕ Πρωτάθληματος SUPER LEAGUE 2.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Στην Αθήνα, σήμερα, 9 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1ο : Τροποποίηση ΑΔΣ 4403/01.12.2021 (Πρακτικό 280, Θ. 9ο : Απόκτηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων μετάδοσης και εκμετάλλευσης των εντός έδρας αγώνων των ΠΑΕ που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα SUPER LEAGUE 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 - 2022). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την ΑΔΣ 4403/01.12.2021 (Πρακτικό 280, Θ. 9ο : Απόκτηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων μετάδοσης και εκμετάλλευσης των εντός έδρας αγώνων των ΠΑΕ που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα SUPER LEAGUE 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 - 2022), την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και τροποποιεί την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτώντας τον Γενικό Διευθυντή Προγράμματος να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας, δηλαδή τον αριθμό των ομάδων, στις οποίες θα αποδοθεί η επιβράβευση για την αγωνιστική περίοδο 2021 - 2022, σε συνάρτηση με την παράταση της σύμβασης για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή για την αγωνιστική περίοδο 2022 - 2023.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 09.06.2022 - Αρ. Πρωτ.: 4788