ΕΣΡ: Άδεια Δικτυώσεως Ρ/Φ Σταθμών ΡΑΔΙΟ ΜΕΛΙ 106 FM Ν. Κοζάνης (αναμεταδίδοντος) & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ LIBERO 107,4 Ν. Θεσσαλονίκης (αναμεταδιδόμενου).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση την 10.5.2022 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «e:presence.gov.gr»): Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Γεώργιος Πλειός, ο οποίος κλήθηκε νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣΡ 318/20.1.2022 αίτησης του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΘΟΥΡΑ, που λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΡΑΔΙΟ ΜΕΛΙ 106 FM» Νομού Κοζάνης και της εταιρείας με την επωνυμία ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΛΑΜΠ Ε.Π.Ε., που λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ LIBERO 107,4» Νομού Θεσσαλονίκης για χορήγηση άδειας δικτύωσης του πρώτου ως αναμεταδίδοντος και του δεύτερου ως αναμεταδιδόμενου.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 25/3.2.2022. Ο φάκελος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα, η οποία κατέθεσε τα υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣΡ 442ΕΣ/5.5.2022 και 80ΕΣ/15.2.2022 υπηρεσιακά σημειώματα.

Για τη συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθούν οι αιτούσες, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση.

Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια, αφού άκουσε τον ειδικό επιστήμονα-νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου και τη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995: «Μετά από ειδική άδεια του ΕΣΡ επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης».

2.    Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3021/2002: «Οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 για τη δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε διαφορετικό νομό, ισχύουν και για τη δικτύωση με ραδιοφωνικούς σταθμούς που θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999».

3.    Σε εφαρμογή των διατάξεων για τη δικτύωση των ραδιοφωνικών σταθμών εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1/15.01.2008 Οδηγία του ΕΣΡ «Τροποποίηση της Οδηγίας 6/2002 «Δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών» με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και ελέγχου τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της Οδηγίας: «Κάθε τροποποίηση ή λύση συμφωνίας δικτύωσης ή τροποποίηση Παραρτήματός της, κοινοποιείται αμελλητί στο ΕΣΡ. Για τη διακοπή της δικτύωσης απαιτείται είτε να κοινοποιηθεί στο ΕΣΡ εξώδικη καταγγελία της σύμβασης δικτύωσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο ενός εκ των δύο συμβληθέντων ραδιοφωνικών σταθμών, είτε να κατατεθούν στο ΕΣΡ κοινά ή αυτοτελή έγγραφα γνωστοποιήσεως της διακοπής της δικτύωσης και από τους δύο συμβληθέντες».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:

1) Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣΡ 318/20.1.2022 αίτηση ζητείται η δικτύωση μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών «ΡΑΔΙΟ ΜΕΛΙ 106 FM» Νομού Κοζάνης, με φορέα την ατομική επιχείρηση του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΘΟΥΡΑ, που διαθέτει την υπ’ αρ. 21317/Ε/10.11.2000 Βεβαίωση Λειτουργίας, εκδοθείσα από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, αφενός, και «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ LIBERO 107,4» Νομού Θεσσαλονίκης, με φορέα
την εταιρεία με την επωνυμία ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΛΑΜΠ Ε.Π.Ε., που διαθέτει την υπ’ αρ. 20494/20.10.2000 Βεβαίωση Λειτουργίας, εκδοθείσα από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, αφετέρου.

2) Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα από τον νόμο και από την Οδηγία του ΕΣΡ στοιχεία, ήτοι το από 19.1.2022 ιδιωτικό συμφωνητικό για δικτύωση μέχρι πέντε (5) ώρες ημερησίως και παράρτημα στο οποίο αναφέρονται οι ώρες δικτύωσης.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Κατά την κρίση της Ολομέλειας, η εν λόγω αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και της Οδηγίας του ΕΣΡ που προαναφέρθηκαν και επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή και να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια δικτύωσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται την αίτηση και χορηγεί άδεια δικτυώσεως του ως άνω αναμεταδίδοντος ραδιοφωνικού σταθμού μετά του ως άνω αναμεταδιδόμενου ραδιοφωνικού σταθμού από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τις ώρες 06:00-08:00 και 13:00-14:00 και Σάββατο και Κυριακή κατά τις ώρες 08:00-10:00 και 18:00-21:00.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 10η Μαΐου 2022 και δημοσιεύτηκε την 16η Ιουνίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις:  Απόφαση - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - - 16η Ιουνίου 2022

Στην ίδια κατηγορία