ΕΣΡ: Οριστική Διαγραφή PONTOS TV (N.Έβρου), AE TV (πρώην TELE ΚΡΗΤΗ) & AE ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ από τον Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας.

Διαβάστε τις ακόλουθες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:

Απόφαση 94/2019 για τον Τ/Σ PONTOS TV Ν. Έβρου
 
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 07.05.2019 και ώρα 12:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γιώργος Πλειός, το οποίο εκλήθη νομίμως Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο PONTOS TV Νομού Έβρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ COSMOS ΑΕ, και ειδικότερα εκείνων των διατάξεων που επιβάλλουν την αδιάκοπη εκπομπή των λειτουργούντων παρόχων περιεχομένου.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 91/28.03.2019 ο οποίος χρεώθηκε στον ειδικό επιστήμονα Γεώργιο Αναγνωσταρά. Ο Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 382/08.04.2019 νομική του εισήγηση.Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης δεν παραστάθηκε εκπρόσωπος της εγκαλουμένης, αν και η τελευταία είχε κληθεί νομίμως με αποστολή σχετικής πρόσκλησης μέσω τηλεομοιοτυπίας (βλ. την με αριθμό πρωτοκόλλου 24.04.2019 κλήση).
Αμέσως μετά, η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της και η αυτή ως άνω γραμματεύς. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου. 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Ι. Νομικό Μέρος

1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών»> (άρθρο 4 παρ. 1 περ. β Ν. 2863/2000).
2. Κατά το άρθρο 14 παρ. 5 περ. α του Ν. 4339/2015: «Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου...καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας».
3. Εξάλλου, κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998: «Οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και έχουν υποβάλει εμπροθέσμως αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού σύμφωνα με τη διαδικασία των υπ' αριθμ. 4775/1/3.3.1998 (ΦΕΚ παρ. 15), 4774/1/3.3.1998 (ΦΕΚ παρ. 14), 150Π/Ε/13.7Λ998 (ΦΕΚ παρ. 36) αποφάσεων του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στον αναγραφόμενο στην αίτησή τους Χάρτη Συχνοτήτων του Παραρτήματος II της υπ' αριθμ. 15587/Ε/19.8.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΦΕΚ 785 Β'), μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την οποία θα χορηγηθούν άδειες λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή ή μέχρι την έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 2 παρ. 5 περιπτώσεις γ' και δ' του ν. 2328/1995 ελέγχου συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων ή της επάρκειας της τεχνικής μελέτης».
4. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 4339/2015: «Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:... β) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να συμβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας με πάροχο δικτύου, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσμιακά την Περιφερειακή Ζώνη για την οποία χορηγείται η άδεια σε ποσοστό που καθορίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων, γ)... Οι πάροχοι περιεχομένου πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη μετάδοση και μεταφορά του προγράμματός τους προς τον πάροχο δικτύου. Κάθε διακοπή του προγράμματός τους που γίνεται με ευθύνη του παρόχου περιεχομένου πέραν της μίας ώρας εντός ενός εικοσιτετραώρου πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς με την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών».
5. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3592/2007 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 80 του Ν. 4070/2012): «Η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχομένου. Ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος περιεχομένου απαιτείται να είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου ορίζει : «Στον πάροχο δικτύου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Για τον πάροχο δικτύου, η κατά τα ως άνω παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πάροχος δικτύου παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας στους παρόχους περιεχομένου». Σε σχέση με τους παρόχους περιεχομένου, η παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζει: «Για τον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής απαιτείται, πριν την έναρξη εκπομπής, η χορήγηση άδειας κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ. το οποίο εκδίδει και τη σχετική προκήρυξη».
Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση ρυθμίστηκε από το άρθρο 14 του Ν 3592/2007 το οποίο όριζε στην παράγραφο 1 : «α) Από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13, οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας ή οι αδειούχοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, μετά την αδειοδότησή τους, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 παρ. 1 του παρόντος θυγατρικής εταιρίας αυτής, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μεταδίδουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Με την απόφαση που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 6 καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα, κατ' επιλογή τους, να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Η εκπομπή ψηφιακού προγράμματος υπόκειται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 13 του άρθρου
6.    β) Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου».
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 3592/2007 ορίστηκε η διαδικασία εγκρίσεως από το ΕΣΡ του προγράμματος των λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών, προκειμένου να το εκπέμψουν ψηφιακά σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Ειδικότερα, η εν λόγω παράγραφος όριζε: «Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καθορίζονται ποιοι και πόσοι από αυτούς θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με την ποιότητα του προγράμματός τους, που κρίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 6. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η συχνότητα στην οποία θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, από τις συχνότητες που θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 6.». Τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εν λόγω τηλεοπτικών σταθμών ρύθμισε και το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4038/2012, σύμφωνα με το οποίο: «Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του ν. 3592/2007 ως νομίμως λειτουργούντες περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τους ακόλουθους όρους:
α. Της υποβολής αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3592/2007 εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και της έγκρισης από το ΕΣΡ της ψηφιακής εκπομπής του αναλογικού τους προγράμματος.
β. Της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής η οποία θα διενεργηθεί κατά το άρθρο 13 του ν. 3592/2007».
Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 13 του Ν 3592/2007, εκδόθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας η με αριθμό 706/4/6.2.2014 απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ανακηρύχθηκε υπερθεματιστής «της Δημοπρασίας για την Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής» για το 1 δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα 13 Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΎ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ και τον Δ/Τ DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ». Εν συνεχεία, με την απόφαση 707/2/13.02.2014 της ΕΕΤΤ (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμό 716/003/30.04.2014 απόφαση της ΕΕΤΤ) χορηγήθηκαν στην εταιρεία DIGEA δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μετά την αδειοδότηση του παρόχου δικτύου έληξε η προβλεπόμενη στο άρθρο 14 του Ν 3592/2007 μεταβατική αυτή περίοδος. Ειδικότερα, με την ΚΥΑ 41167/1375/22.8.2013 (ΦΕΚ Β 2064/2013) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 40518/1168/Φ.111Α/04.07.2014 (ΦΕΚ 1879/Β/2014) και Οικ 62941/1831/Φ111Α/2910.2014 (ΦΕΚ 2931/30.10.2014) ορίστηκε η 21η
Νοεμβρίου 2014 ως ημερομηνία διακοπής των ψηφιακών εκπομπών της ΚΥΑ 21161/2008. Τα ανωτέρω προβλέπονται ρητά και στο άρθρο 18 του Ν. 4208/2013, σύμφωνα με το οποίο : «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4070/ 2012 (Α' 82), οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α' 14), εφόσον εξέπεμπαν τηλεοπτικό πρόγραμμα στις 31.8.2013, συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους, μέχρι τη χορήγηση αδειών παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής όπως προβλέπεται από το ν. 3592/2007, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.6.2014, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4038/2012. Η ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 6 του ν. 3592/2007».
6.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.
7.    Από τα παραπάνω, προκύπτει σαφώς ότι ο νομοθέτης επέτρεψε την προσωρινή εκπομπή των καλυπτόμενων από το άρθρο 17 παρ. 1 Ν. 2644/1998 περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών μέχρι την έκδοση προκήρυξης αδειών λειτουργίας για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Επομένως, η σχετική κάλυψη ισχύει για όσο χρόνο λειτουργεί ο σταθμός μέχρι την προκήρυξη της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας και τη χορήγηση των οριστικών αδειών. Συνακολούθως, ένας πάροχος περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας παύει να καλύπτεται από το μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:
α) Αν εκδοθεί προκήρυξη χορήγησης αδειών περιφερειακής εμβέλειας και ο πάροχος δεν συμμετάσχει παραδεκτώς στην προκηρυχθείσα αδειοδοτική διαδικασία. β) Αν εκδοθεί προκήρυξη χορήγησης αδειών περιφερειακής εμβέλειας και χορηγηθούν οριστικές άδειες.
γ) Αν ο σταθμός παύσει να λειτουργεί στο μεσοδιάστημα από την έναρξη ισχύος του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 μέχρι και την έκδοση της προκήρυξης για τη χορήγηση των αδειών παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας.
Ομοίως προκύπτει ότι όλοι οι λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου οφείλουν να συμβάλλονται με τον νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης ψηφιακής μετάδοσης του τηλεοπτικού τους προγράμματος. Κάθε προσωρινή διακοπή μετάδοσης του προγράμματος αυτού πρέπει να αιτιολογείται και να συνοδεύεται από την υποβολή σχετικής έκθεσης στο ΕΣΡ.
Εξάλλου, από τον συνδυασμό της ρύθμισης του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 με τις προβλέψεις του Ν. 4339/2015 συνάγονται τα ακόλουθα:
(α) Ότι μεταξύ του Κράτους και του παρόχου περιεχομένου που εμπίπτει στο μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 δημιουργείται μια ιδιόρρυθμη (sui generis) δημοσίου δικαίου έννομη σχέση, με την οποία επιτρέπεται στον πάροχο η άνευ αδείας προσωρινή εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος.
(β) Ότι εξαιτίας του όλως εξαιρετικού χαρακτήρος της ρύθμισης - αφού με αυτήν επιδιώκεται η προσωρινή εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος άνευ της συνταγματικώς προβλεπόμενης νομίμου αδείας - και της ως εκ τούτου ανάγκης η ρύθμιση αυτή να ερμηνεύεται στενώς, παρέχεται στους παρόχους η δυνατότητα να εκπέμπουν τηλεοπτικό πρόγραμμα μόνον για όσον χρόνο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998.
(γ) Ότι για όσο χρονικό διάστημα ο εμπίπτων στο ως άνω μεταβατικό καθεστώς πάροχος εκπέμπει τηλεοπτικό πρόγραμμα οφείλει - για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και δη κατά μείζονα λόγο - να πληροί τις προϋποθέσεις και να τηρεί τις υποχρεώσεις που εκ της νομοθεσίας προβλέπονται για νομίμως αδειοδοτημένους σταθμούς, αφού, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα προέκυπτε το προφανές άτοπο να αποδίδεται στην βούληση του νομοθέτη η πρόθεση να υπαγάγει τους κατόχους νόμιμης άδειας σε δυσμενέστερη θέση έναντι εκείνων των τηλεοπτικών σταθμών που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν παρανόμως και των οποίων οι επιχειρηματικοί φορείς έσπευσαν να επωφεληθούν των θεσμοθετηθεισών μεταβατικών νομοθετικών ρυθμίσεων (πρβλ. σχετικώς Ολ. ΣτΕ 3578/2010 και ΑΠ 1701/2014).
(δ) Ότι ένας τέτοιος όρος ύπαρξης της έννομης σχέσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση του εμπίπτοντος στο μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 17 παρ. 1 παρόχου περιεχομένου είναι η διαρκής και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού, η διακοπή της λειτουργίας του οποίου επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της όλης έννομης σχέσης μεταξύ του παρόχου και του Κράτους (το οποίο μάλιστα, με βάση και τους διεθνείς κανόνες, δεν έχει δικαίωμα αποθεματοποίησης του ραδιοφωνικού ή του τηλεοπτικού φάσματος).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου, προκύπτουν τα εξής.
Ο επίμαχος περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός λειτουργεί βάσει της μεταβατικής ρύθμισης του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α 233) και περιλαμβάνεται στον τηρούμενο από το ΕΣΡ Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας.
Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1663/08.03.2017 έγγραφο, η εταιρεία με την επωνυμία DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ γνωστοποίησε ότι ο τηλεοπτικός σταθμός PONTOS TV έπαυσε τη λειτουργία του από 20.10.2016.

III. Υπαγωγή
Είναι σαφές από το ίδιο το γράμμα του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 ότι ένας πάροχος περιεχομένου παύει αυτομάτως να καλύπτεται από το μεταβατικό καθεστώς που εισάγει ο νόμος αυτός, αν παύσει για οποιονδήποτε λόγο μέχρι την προκήρυξη της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας να εκπέμπει εντός της οικείας γεωγραφικής ζώνης στην οποία αφορά η λειτουργία του. Δεν ενδιαφέρει ως προς το σημείο αυτό η αιτία για την οποία σταμάτησε η εκπομπή του σταθμού και ιδίως το αν το γεγονός αυτό οφείλεται ενδεχομένως σε οικονομικά προβλήματα που καθιστούν πρακτικά αδύνατη την τήρηση των νομίμων υποχρεώσεων του συγκεκριμένου παρόχου. Είναι επίσης νομικώς αδιάφορο το αν ο πάροχος αυτός προχώρησε στην πορεία σε επανέναρξη μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος, από την στιγμή που είχε ήδη εκλείψει ο όρος της αδιάκοπης λειτουργίας του και η εντεύθεν υπαγωγή του στο μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998. Όπως εξάλλου έχει σημειωθεί στο νομικό μέρος της παρούσας, κάθε πάροχος περιεχομένου οφείλει να συμβάλλεται με τον αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου και να μεταδίδει αδιαλείπτως μέσω αυτού το ψηφιακό τηλεοπτικό του πρόγραμμα. Τυχόν αδυναμία του παρόχου
περιεχομένου να ανταποκριθεί στην παραπάνω υποχρέωση συνιστά επομένως παραβίαση νόμιμης υποχρέωσης. Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, διαπιστώνεται η διακοπ της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού PONTOS TV Νομού Έβρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ COSMOS ΑΕ, επί δυόμισι περίπου έτη, γεγονός που επέφερε -με βάση τα ανωτέρω αναλυθέντα- αυτοδίκαιη κατάργηση της όλης έννομης σχέσης μεταξύ της ανωτέρω εταιρείας και του Κράτους. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η διαγραφή του σταθμού αυτού από τον τηρούμενο από το ΕΣΡ Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Διαπιστώνει ότι ο τηλεοπτικός σταθμός PONTOS TV Νομού Έβρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ COSMOS ΑΕ, είχε παύσει να λειτουργεί κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό και αποφασίζει τη διαγραφή του από τον Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 7η Μαΐου 2019 και δημοσιεύτηκε την 13η Μαΐου 2019.


Απόφαση 83/2019 για τον Τ/Σ AE ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ν. Δράμας

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 26.03.2019 και ώρα 12:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γιώργος Πλειός, το οποίο εκλήθη νομίμως Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο AE ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Νομού Δράμας, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΕ, και ειδικότερα εκείνων των διατάξεων που επιβάλλουν την αδιάκοπη εκπομπή των λειτουργούντων παρόχων περιεχομένου.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 89/26.03.2019 ο οποίος χρεώθηκε στον ειδικό επιστήμονα Γεώργιο Αναγνωσταρά. Ο Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 154/04.02.2019 νομική του εισήγηση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Αντώνιος Πετρίδης. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εγκαλουμένης δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε δε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 09.04.2019 και ώρα 14.00 και η
συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 2133/09.04.2019 υπόμνημα.
Την 16.04.2019 και ώρα 12.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της και ο Γιώργος Πλειός. Απουσίαζε ο Αντιπρόεδρος Ξενοφών Μορώνης και τα Μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου και Ευαγγελία Μήτρου, που είχαν προσκληθεί νομίμως. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τον απόντα κατά την συζήτηση Γιώργο Πλειό αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα της εγκαλουμένης, το πρακτικό της συζήτησης στην Ολομέλεια και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου για την υπόθεση. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ Ι. Νομικό Μέρος
1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών»> (άρθρο 4 παρ. 1 περ. β Ν. 2863/2000).
2. Κατά το άρθρο 14 παρ. 5 περ. α του Ν. 4339/2015: «Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου...καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας».
3.  Εξάλλου, κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998: «Οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και έχουν υποβάλει εμπροθέσμως αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού σύμφωνα με τη διαδικασία των υπ' αριθμ. 4775/1/3.3.1998 (ΦΕΚ παρ. 15), 4774/1/3.3.1998 (ΦΕΚ παρ. 14), 150Π/Ε/13.7Λ998 (ΦΕΚ παρ. 36) αποφάσεων του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στον αναγραφόμενο στην αίτησή τους Χάρτη Συχνοτήτων του Παραρτήματος II της υπ' αριθμ. 15587/Ε/19.8.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΦΕΚ 785 Β'), μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την οποία θα χορηγηθούν άδειες λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή ή μέχρι την έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 2 παρ. 5 περιπτώσεις γ' και δ' του ν. 2328/1995 ελέγχου συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων ή της επάρκειας της τεχνικής μελέτης».
4.  Περαιτέρω, κατά το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 4339/2015: «Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:... β) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να συμβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας με πάροχο δικτύου, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσμιακά την Περιφερειακή Ζώνη για την οποία χορηγείται η άδεια σε ποσοστό που καθορίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων, γ). Οι πάροχοι περιεχομένου πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη μετάδοση και μεταφορά του προγράμματός τους προς τον πάροχο δικτύου. Κάθε διακοπή του προγράμματός τους που γίνεται με ευθύνη του παρόχου περιεχομένου πέραν της μίας ώρας εντός ενός εικοσιτετραώρου πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς με την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών».
5.  Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3592/2007 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 80 του Ν. 4070/2012): «Η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχομένου. Ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος περιεχομένου απαιτείται να είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου ορίζει : «Στον πάροχο δικτύου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Για τον πάροχο δικτύου, η κατά τα ως άνω παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πάροχος δικτύου παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας στους παρόχους περιεχομένου»>. Σε σχέση με τους παρόχους περιεχομένου, η παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζει: «Για τον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής απαιτείται, πριν την έναρξη εκπομπής, η χορήγηση άδειας κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ. το οποίο εκδίδει και τη σχετική προκήρυξη».
Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση ρυθμίστηκε από το άρθρο 14 του Ν 3592/2007 το οποίο όριζε στην παράγραφο 1 : «α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13, οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας ή οι αδειούχοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, μετά την αδειοδότησή τους, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 παρ. 1 του παρόντος θυγατρικής εταιρίας αυτής, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μεταδίδουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Με την απόφαση που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 6 καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα, κατ' επιλογή τους, να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Η εκπομπή ψηφιακού προγράμματος υπόκειται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 13 του άρθρου
6.    β) Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου».
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 3592/2007 ορίστηκε η διαδικασία εγκρίσεως από το ΕΣΡ του προγράμματος των λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών, προκειμένου να το εκπέμψουν ψηφιακά σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Ειδικότερα, η εν λόγω παράγραφος όριζε: «Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καθορίζονται ποιοι και πόσοι από αυτούς θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με την ποιότητα του προγράμματός τους, που κρίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 6. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η συχνότητα στην οποία θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, από τις συχνότητες που θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 6.». Τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εν λόγω τηλεοπτικών σταθμών ρύθμισε και το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4038/2012, σύμφωνα με το οποίο: «Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του ν. 3592/2007 ως νομίμως λειτουργούντες περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τους ακόλουθους όρους:
α. Της υποβολής αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3592/2007 εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και της έγκρισης από το ΕΣΡ της ψηφιακής εκπομπής του αναλογικού τους προγράμματος.
β. Της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής η οποία θα διενεργηθεί κατά το άρθρο 13 του ν. 3592/2007».
Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 13 του Ν 3592/2007, εκδόθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας η με αριθμό 706/4/6.2.2014 απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ανακηρύχθηκε υπερθεματιστής «της Δημοπρασίας για την Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής» για το 1 δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα 13 Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΎ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ και τον Δ/Τ DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ». Εν συνεχεία, με την απόφαση 707/2/13.02.2014 της ΕΕΤΤ (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμό 716/003/30.04.2014 απόφαση της ΕΕΤΤ) χορηγήθηκαν στην εταιρεία DIGEA δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μετά την αδειοδότηση του παρόχου δικτύου έληξε η προβλεπόμενη στο άρθρο 14 του Ν 3592/2007 μεταβατική αυτή περίοδος. Ειδικότερα, με την ΚΥΑ 41167/1375/22.8.2013 (ΦΕΚ Β 2064/2013) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 40518/1168/Φ.111Α/04.07.2014 (ΦΕΚ 1879/Β/2014) και Οικ 62941/1831/Φ111Α/2910.2014 (ΦΕΚ 2931/30.10.2014) ορίστηκε η 21η Νοεμβρίου 2014 ως ημερομηνία διακοπής των ψηφιακών εκπομπών της ΚΥΑ 21161/2008. Τα ανωτέρω προβλέπονται ρητά και στο άρθρο 18 του Ν. 4208/2013, σύμφωνα με το οποίο : «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4070/ 2012 (Α' 82), οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α' 14), εφόσον εξέπεμπαν τηλεοπτικό πρόγραμμα στις 31.8.2013, συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους, μέχρι τη χορήγηση αδειών παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής όπως προβλέπεται από το ν. 3592/2007, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.6.2014, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4038/2012. Η ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 6 του ν. 3592/2007».
6. Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.
7.  Από τα παραπάνω, προκύπτει σαφώς ότι ο νομοθέτης επέτρεψε την προσωρινή εκπομπή των καλυπτόμενων από το άρθρο 17 παρ. 1 Ν. 2644/1998 περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών μέχρι την έκδοση προκήρυξης αδειών λειτουργίας για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Επομένως, η σχετική κάλυψη ισχύει για όσο χρόνο λειτουργεί ο σταθμός μέχρι την προκήρυξη της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας και τη χορήγηση των οριστικών αδειών. Συνακολούθως, ένας πάροχος περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας παύει να καλύπτεται από το μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:
α) Αν εκδοθεί προκήρυξη χορήγησης αδειών περιφερειακής εμβέλειας και ο πάροχος δεν συμμετάσχει παραδεκτώς στην προκηρυχθείσα αδειοδοτική διαδικασία. β) Αν εκδοθεί προκήρυξη χορήγησης αδειών περιφερειακής εμβέλειας και χορηγηθούν οριστικές άδειες.
γ) Αν ο σταθμός παύσει να λειτουργεί στο μεσοδιάστημα από την έναρξη ισχύος του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 μέχρι και την έκδοση της προκήρυξης για τη χορήγηση των αδειών παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας.
Ομοίως προκύπτει ότι όλοι οι λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου οφείλουν να συμβάλλονται με τον νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης ψηφιακής μετάδοσης του τηλεοπτικού τους προγράμματος. Κάθε προσωρινή διακοπή μετάδοσης του προγράμματος αυτού πρέπει να αιτιολογείται και να συνοδεύεται από την υποβολή σχετικής έκθεσης στο ΕΣΡ.
Εξάλλου, από τον συνδυασμό της ρύθμισης του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 με τις προβλέψεις του Ν. 4339/2015 συνάγονται τα ακόλουθα:
(α) Ότι μεταξύ του Κράτους και του παρόχου περιεχομένου που εμπίπτει στο μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 δημιουργείται μια ιδιόρρυθμη (sui generis) δημοσίου δικαίου έννομη σχέση, με την οποία επιτρέπεται στον πάροχο η άνευ αδείας προσωρινή εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος.
(β) Ότι εξαιτίας του όλως εξαιρετικού χαρακτήρος της ρύθμισης - αφού με αυτήν επιδιώκεται η προσωρινή εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος άνευ της συνταγματικώς προβλεπόμενης νομίμου αδείας - και της ως εκ τούτου ανάγκης η ρύθμιση αυτή να ερμηνεύεται στενώς, παρέχεται στους παρόχους η δυνατότητα να εκπέμπουν τηλεοπτικό πρόγραμμα μόνον για όσον χρόνο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998.
(γ) Ότι για όσο χρονικό διάστημα ο εμπίπτων στο ως άνω μεταβατικό καθεστώς πάροχος εκπέμπει τηλεοπτικό πρόγραμμα οφείλει - για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και δη κατά μείζονα λόγο - να πληροί τις προϋποθέσεις και να τηρεί τις υποχρεώσεις που εκ της νομοθεσίας προβλέπονται για νομίμως αδειοδοτημένους σταθμούς, αφού, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα προέκυπτε το προφανές άτοπο να αποδίδεται στην βούληση του νομοθέτη η πρόθεση να υπαγάγει τους κατόχους νόμιμης άδειας σε δυσμενέστερη θέση έναντι εκείνων των τηλεοπτικών σταθμών που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν παρανόμως και των οποίων οι επιχειρηματικοί φορείς έσπευσαν να επωφεληθούν των θεσμοθετηθεισών μεταβατικών νομοθετικών ρυθμίσεων (πρβλ. σχετικώς Ολ. ΣτΕ 3578/2010 και ΑΠ 1701/2014).
(δ) Ότι ένας τέτοιος όρος ύπαρξης της έννομης σχέσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση του εμπίπτοντος στο μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 17 παρ. 1 παρόχου περιεχομένου είναι η διαρκής και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού, η διακοπή της λειτουργίας του οποίου επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της όλης έννομης σχέσης μεταξύ του παρόχου και του Κράτους (το οποίο μάλιστα, με βάση και τους διεθνείς κανόνες, δεν έχει δικαίωμα αποθεματοποίησης του ραδιοφωνικού ή του τηλεοπτικού φάσματος).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου και από τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής.
Ο επίμαχος περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός λειτουργεί βάσει της μεταβατικής ρύθμισης του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α 233) και περιλαμβάνεται στον τηρούμενο από το ΕΣΡ Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας.
Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 122/10.01.2019 έγγραφο, η εταιρεία με την επωνυμία DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ γνωστοποίησε ότι ο τηλεοπτικός σταθμός AE ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (πρώην TV ΔΕΛΤΑ ΔΡΑΜΑΣ) είχε παύσει τη λειτουργία του από 22.03.2018 έως 01.06.2018. Ειδικότερα, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2558/04.04.2018 έγγραφο η ως άνω εταιρεία ενημέρωσε για την από 19.03.2018 καταγγελία της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Μετάδοσης Περιεχομένου Προγράμματος που είχε συνάψει με την εγκαλουμένη και για την οριστική διακοπή των παρεχόμενων στην τελευταία αυτή εταιρεία υπηρεσιών. Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2886/13.06.2018 έγγραφο η εταιρεία DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ ενημέρωσε για την «επανέναρξη» από τις 01.06.2018 των παρεχόμενων στην εγκαλουμένη υπηρεσιών.

III. Προβαλλόμενοι ισχυρισμοί
Η εγκαλουμένη προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η διακοπή μετάδοσης του τηλεοπτικού της προγράμματος οφειλόταν όχι σε δική της αυτόβουλη ενέργεια, αλλά στην άρνηση του παρόχου δικτύου να της παράσχει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του λόγω της προσωρινής αδυναμίας της να του καταβάλλει το συμφωνηθέν μηνιαίο τίμημα για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Υποστηρίζει επίσης ότι ουδέποτε έπαυσε οριστικώς τη λειτουργία της, αλλά ότι αντιθέτως έμεινε επιχειρηματικά ενεργός και προέβη σε άμεση επανέναρξη μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος μόλις οι συνθήκες της το επέτρεψαν.
Οι παραπάνω ισχυρισμοί είναι νομικώς αβάσιμοι. Είναι σαφές από το ίδιο το γράμμα του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 ότι ένας πάροχος περιεχομένου παύει αυτομάτως να καλύπτεται από το μεταβατικό καθεστώς που εισάγει ο νόμος αυτός, αν παύσει για οποιονδήποτε λόγο μέχρι την προκήρυξη της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας να εκπέμπει εντός της οικείας γεωγραφικής ζώνης στην οποία αφορά η λειτουργία του. Δεν ενδιαφέρει ως προς το σημείο αυτό η αιτία για την οποία σταμάτησε η εκπομπή του σταθμού και ιδίως το αν το γεγονός αυτό οφείλεται ενδεχομένως σε οικονομικά προβλήματα που καθιστούν πρακτικά αδύνατη την τήρηση των νομίμων υποχρεώσεων του συγκεκριμένου παρόχου. Είναι επίσης νομικώς αδιάφορο το αν ο πάροχος αυτός προχώρησε στην πορεία σε επανέναρξη μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος, από την στιγμή που είχε ήδη εκλείψει ο όρος της αδιάκοπης λειτουργίας του και η εντεύθεν υπαγωγή του στο μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998. Όπως εξάλλου έχει σημειωθεί στο νομικό μέρος της παρούσας, κάθε πάροχος περιεχομένου οφείλει να συμβάλλεται με τον αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου και να μεταδίδει αδιαλείπτως μέσω αυτού το ψηφιακό τηλεοπτικό του πρόγραμμα. Τυχόν αδυναμία του παρόχου περιεχομένου να
ανταποκριθεί στην παραπάνω υποχρέωση συνιστά επομένως παραβίαση νόμιμης υποχρέωσης.

IV. Υπαγωγή
Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, διαπιστώνεται η διακοπή της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού AE ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Νομού Δράμας, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΕ, επί δυόμισι περίπου μήνες, γεγονός που επέφερε -με βάση τα ανωτέρω αναλυθέντα- αυτοδίκαιη κατάργηση της όλης έννομης σχέσης μεταξύ της ανωτέρω εταιρείας και του Κράτους, η δε εν συνεχεία επανέναρξη της λειτουργίας του σταθμού στερείται παντελώς έννομης βάσης. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η διαγραφή του σταθμού αυτού από τον τηρούμενο από το ΕΣΡ Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Διαπιστώνει ότι ο τηλεοπτικός σταθμός AE ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Νομού Δράμας, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΕ, είχε παύσει να λειτουργεί κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό και αποφασίζει τη διαγραφή του από τον Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 16η Απριλίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 13η Μαΐου 2019.


Απόφαση 82/2019 για τον Τ/Σ AE TV (πρώην TELE ΚΡΗΤΗ) Ν. Λασιθίου

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 26.03.2019 και ώρα 12:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γιώργος Πλειός, τα οποία είχαν προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο AE TV (πρώην TELE ΚΡΗΤΗ) Νομού Λασιθίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕ, και ειδικότερα εκείνων των διατάξεων που επιβάλλουν την αδιάκοπη εκπομπή των λειτουργούντων παρόχων περιεχομένου.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 90/26.03.2019 ο οποίος χρεώθηκε στον ειδικό επιστήμονα Γεώργιο Αναγνωσταρά. Ο Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 149/04.02.2019 νομική του εισήγηση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστησαν ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Παναγιώτης Δημητρόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του σταθμού Ανδρέας Ανατολιωτάκης. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο οι εκπρόσωποι της εγκαλουμένης δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν δε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την
09.04.2019 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 2142/09.04.2019 υπόμνημα.
Την 16.04.2019 και ώρα 12.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της και ο Γιώργος Πλειός. Απουσίαζε ο Αντιπρόεδρος Ξενοφών Μορώνης και τα Μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου και Ευαγγελία Μήτρου, που είχαν προσκληθεί νομίμως. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τον απόντα κατά την συζήτηση Γιώργο Πλειό αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα της εγκαλουμένης, το πρακτικό της συζήτησης στην Ολομέλεια και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου για την υπόθεση. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ Ι. Νομικό Μέρος
1.  Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών»> (άρθρο 4 παρ. 1 περ. β Ν. 2863/2000).
2.  Κατά το άρθρο 14 παρ. 5 περ. α του Ν. 4339/2015: «Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου...καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας».
3.  Εξάλλου, κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998: «Οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και έχουν υποβάλει εμπροθέσμως αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού σύμφωνα με τη διαδικασία των υπ' αριθμ. 4775/1/3.3.1998 (ΦΕΚ παρ. 15), 4774/1/3.3.1998 (ΦΕΚ παρ. 14), 150Π/Ε/13.7Λ998 (ΦΕΚ παρ. 36) αποφάσεων του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στον αναγραφόμενο στην αίτησή τους Χάρτη Συχνοτήτων του Παραρτήματος II της υπ' αριθμ. 15587/Ε/19.8.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΦΕΚ 785 Β'), μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την οποία θα χορηγηθούν άδειες λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή ή μέχρι την έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 2 παρ. 5 περιπτώσεις γ' και δ' του ν. 2328/1995 ελέγχου συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων ή της επάρκειας της τεχνικής μελέτης».
4.  Περαιτέρω, κατά το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 4339/2015: «Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:... β) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να συμβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας με πάροχο δικτύου, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσμιακά την Περιφερειακή Ζώνη για την οποία χορηγείται η άδεια σε ποσοστό που καθορίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων, γ). Οι πάροχοι περιεχομένου πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη μετάδοση και μεταφορά του προγράμματός τους προς τον πάροχο δικτύου. Κάθε διακοπή του προγράμματός τους που γίνεται με ευθύνη του παρόχου περιεχομένου πέραν της μίας ώρας εντός ενός εικοσιτετραώρου πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς με την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών».
5.  Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3592/2007 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 80 του Ν. 4070/2012): «Η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχομένου. Ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος περιεχομένου απαιτείται να είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου ορίζει : «Στον πάροχο δικτύου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Για τον πάροχο δικτύου, η κατά τα ως άνω παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πάροχος δικτύου παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας στους παρόχους περιεχομένου»>. Σε σχέση με τους παρόχους περιεχομένου, η παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζει: «Για τον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής απαιτείται, πριν την έναρξη εκπομπής, η χορήγηση άδειας κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ. το οποίο εκδίδει και τη σχετική προκήρυξη».
Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση ρυθμίστηκε από το άρθρο 14 του Ν 3592/2007 το οποίο όριζε στην παράγραφο 1 : «α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13, οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας ή οι αδειούχοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, μετά την αδειοδότησή τους, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 παρ. 1 του παρόντος θυγατρικής εταιρίας αυτής, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μεταδίδουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Με την απόφαση που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 6 καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα, κατ' επιλογή τους, να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Η εκπομπή ψηφιακού προγράμματος υπόκειται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 13 του άρθρου
6.  β) Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου».
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 3592/2007 ορίστηκε η διαδικασία εγκρίσεως από το ΕΣΡ του προγράμματος των λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών, προκειμένου να το εκπέμψουν ψηφιακά σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Ειδικότερα, η εν λόγω παράγραφος όριζε: «Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καθορίζονται ποιοι και πόσοι από αυτούς θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με την ποιότητα του προγράμματός τους, που κρίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 6. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η συχνότητα στην οποία θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, από τις συχνότητες που θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 6.». Τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εν λόγω τηλεοπτικών σταθμών ρύθμισε και το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4038/2012, σύμφωνα με το οποίο: «Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του ν. 3592/2007 ως νομίμως λειτουργούντες περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τους ακόλουθους όρους:
α. Της υποβολής αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3592/2007 εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και της έγκρισης από το ΕΣΡ της ψηφιακής εκπομπής του αναλογικού τους προγράμματος.
β. Της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής η οποία θα διενεργηθεί κατά το άρθρο 13 του ν. 3592/2007».
Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 13 του Ν 3592/2007, εκδόθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας η με αριθμό 706/4/6.2.2014 απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ανακηρύχθηκε υπερθεματιστής «της Δημοπρασίας για την Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής» για το 1 δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα 13 Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΎ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ και τον Δ/Τ DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ». Εν συνεχεία, με την απόφαση 707/2/13.02.2014 της ΕΕΤΤ (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμό 716/003/30.04.2014 απόφαση της ΕΕΤΤ) χορηγήθηκαν στην εταιρεία DIGEA δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μετά την αδειοδότηση του παρόχου δικτύου έληξε η προβλεπόμενη στο άρθρο 14 του Ν 3592/2007 μεταβατική αυτή περίοδος. Ειδικότερα, με την ΚΥΑ 41167/1375/22.8.2013 (ΦΕΚ Β 2064/2013) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 40518/1168/Φ.111Α/04.07.2014 (ΦΕΚ 1879/Β/2014) και Οικ 62941/1831/Φ111Α/2910.2014 (ΦΕΚ 2931/30.10.2014) ορίστηκε η 21η Νοεμβρίου 2014 ως ημερομηνία διακοπής των ψηφιακών εκπομπών της ΚΥΑ 21161/2008. Τα ανωτέρω προβλέπονται ρητά και στο άρθρο 18 του Ν. 4208/2013, σύμφωνα με το οποίο : «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4070/ 2012 (Α' 82), οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α' 14), εφόσον εξέπεμπαν τηλεοπτικό πρόγραμμα στις 31.8.2013, συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους, μέχρι τη χορήγηση αδειών παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής όπως προβλέπεται από το ν. 3592/2007, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.6.2014, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4038/2012. Η ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 6 του ν. 3592/2007».
6. Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.
7.  Από τα παραπάνω, προκύπτει σαφώς ότι ο νομοθέτης επέτρεψε την προσωρινή εκπομπή των καλυπτόμενων από το άρθρο 17 παρ. 1 Ν. 2644/1998 περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών μέχρι την έκδοση προκήρυξης αδειών λειτουργίας για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Επομένως, η σχετική κάλυψη ισχύει για όσο χρόνο λειτουργεί ο σταθμός μέχρι την προκήρυξη της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας και τη χορήγηση των οριστικών αδειών. Συνακολούθως, ένας πάροχος περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας παύει να καλύπτεται από το μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:
α) Αν εκδοθεί προκήρυξη χορήγησης αδειών περιφερειακής εμβέλειας και ο πάροχος δεν συμμετάσχει παραδεκτώς στην προκηρυχθείσα αδειοδοτική διαδικασία. β) Αν εκδοθεί προκήρυξη χορήγησης αδειών περιφερειακής εμβέλειας και χορηγηθούν οριστικές άδειες.
γ) Αν ο σταθμός παύσει να λειτουργεί στο μεσοδιάστημα από την έναρξη ισχύος του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 μέχρι και την έκδοση της προκήρυξης για τη χορήγηση των αδειών παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας.
Ομοίως προκύπτει ότι όλοι οι λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου οφείλουν να συμβάλλονται με τον νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης ψηφιακής μετάδοσης του τηλεοπτικού τους προγράμματος. Κάθε προσωρινή διακοπή μετάδοσης του προγράμματος αυτού πρέπει να αιτιολογείται και να συνοδεύεται από την υποβολή σχετικής έκθεσης στο ΕΣΡ.
Εξάλλου, από τον συνδυασμό της ρύθμισης του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 με τις προβλέψεις του Ν. 4339/2015 συνάγονται τα ακόλουθα:
(α) Ότι μεταξύ του Κράτους και του παρόχου περιεχομένου που εμπίπτει στο μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 δημιουργείται μια ιδιόρρυθμη (sui generis) δημοσίου δικαίου έννομη σχέση, με την οποία επιτρέπεται στον πάροχο η άνευ αδείας προσωρινή εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος.
(β) Ότι εξαιτίας του όλως εξαιρετικού χαρακτήρος της ρύθμισης - αφού με αυτήν επιδιώκεται η προσωρινή εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος άνευ της συνταγματικώς προβλεπόμενης νομίμου αδείας - και της ως εκ τούτου ανάγκης η ρύθμιση αυτή να ερμηνεύεται στενώς, παρέχεται στους παρόχους η δυνατότητα να εκπέμπουν τηλεοπτικό πρόγραμμα μόνον για όσον χρόνο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998.
(γ) Ότι για όσο χρονικό διάστημα ο εμπίπτων στο ως άνω μεταβατικό καθεστώς πάροχος εκπέμπει τηλεοπτικό πρόγραμμα οφείλει - για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και δη κατά μείζονα λόγο - να πληροί τις προϋποθέσεις και να τηρεί τις υποχρεώσεις που εκ της νομοθεσίας προβλέπονται για νομίμως αδειοδοτημένους σταθμούς, αφού, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα προέκυπτε το προφανές άτοπο να αποδίδεται στην βούληση του νομοθέτη η πρόθεση να υπαγάγει τους κατόχους νόμιμης άδειας σε δυσμενέστερη θέση έναντι εκείνων των τηλεοπτικών σταθμών που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν παρανόμως και των οποίων οι επιχειρηματικοί φορείς έσπευσαν να επωφεληθούν των θεσμοθετηθεισών μεταβατικών νομοθετικών ρυθμίσεων (πρβλ. σχετικώς Ολ. ΣτΕ 3578/2010 και ΑΠ 1701/2014).
(δ) Ότι ένας τέτοιος όρος ύπαρξης της έννομης σχέσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση του εμπίπτοντος στο μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 17 παρ. 1 παρόχου περιεχομένου είναι η διαρκής και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού, η διακοπή της λειτουργίας του οποίου επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της όλης έννομης σχέσης μεταξύ του παρόχου και του Κράτους (το οποίο μάλιστα, με βάση και τους διεθνείς κανόνες, δεν έχει δικαίωμα αποθεματοποίησης του ραδιοφωνικού ή του τηλεοπτικού φάσματος).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου και από τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής.
Ο επίμαχος περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός λειτουργεί βάσει της μεταβατικής ρύθμισης του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α 233) και περιλαμβάνεται στον τηρούμενο από το ΕΣΡ Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας.
Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 122/10.01.2019 έγγραφο, η εταιρεία με την επωνυμία DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ γνωστοποίησε ότι ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΕ TV (ΠΡΩΗΝ TELE ΚΡΗΤΗ) είχε παύσει τη λειτουργία του από 26.10.2016 έως 01.10.2018. Ειδικότερα, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 924/08.03.2017 έγγραφο η ως άνω εταιρεία ενημέρωσε για την από 20.10.2016 καταγγελία της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Μετάδοσης Περιεχομένου Προγράμματος που είχε συνάψει με την εγκαλουμένη και για την οριστική διακοπή των παρεχόμενων στην τελευταία αυτή εταιρεία υπηρεσιών. Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 3449/04.10.2018 έγγραφο η εταιρεία DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ ενημέρωσε για την «επανέναρξη» από τις 01.10.2018 των παρεχόμενων στην εγκαλουμένη υπηρεσιών.

III. Προβαλλόμενοι ισχυρισμοί
Η εγκαλουμένη προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η διακοπή μετάδοσης του τηλεοπτικού της προγράμματος οφειλόταν όχι σε δική της αυτόβουλη ενέργεια, αλλά στην άρνηση του παρόχου δικτύου να της παράσχει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του λόγω της προσωρινής αδυναμίας της να του καταβάλλει το συμφωνηθέν μηνιαίο τίμημα για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Υποστηρίζει επίσης ότι ουδέποτε έπαυσε οριστικώς τη λειτουργία της, αλλά ότι αντιθέτως έμεινε επιχειρηματικά ενεργός και προέβη σε άμεση επανέναρξη μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος μόλις οι συνθήκες της το επέτρεψαν. Ισχυρίζεται περαιτέρω ότι οι ρυθμίσεις του Ν. 4339/2015 έχουν εφαρμογή μόνον επί των αδειούχων παρόχων περιεχομένων και όχι επί των όσων λειτουργούν στη βάση μεταβατικών νομοθετικών ρυθμίσεων, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται από τον νόμο αυτόν απέχουν πολύ από το ιδιόμορφο καθεστώς της μεταβατικής λειτουργίας.
Οι παραπάνω ισχυρισμοί είναι νομικώς αβάσιμοι. Είναι σαφές από το ίδιο το γράμμα του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 ότι ένας πάροχος περιεχομένου παύει αυτομάτως να καλύπτεται από το μεταβατικό καθεστώς που εισάγει ο νόμος αυτός, αν παύσει για οποιονδήποτε λόγο μέχρι την προκήρυξη της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας να εκπέμπει εντός της οικείας γεωγραφικής ζώνης στην οποία αφορά η λειτουργία του. Δεν ενδιαφέρει ως προς το σημείο αυτό η αιτία για την οποία σταμάτησε η εκπομπή του σταθμού και ιδίως το αν το γεγονός αυτό οφείλεται ενδεχομένως σε οικονομικά προβλήματα που καθιστούν πρακτικά αδύνατη την τήρηση των νομίμων υποχρεώσεων του συγκεκριμένου παρόχου. Είναι επίσης νομικώς αδιάφορο το αν ο πάροχος αυτός προχώρησε στην πορεία σε επανέναρξη μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος, από την στιγμή που είχε ήδη εκλείψει ο όρος της αδιάκοπης λειτουργίας του και η εντεύθεν υπαγωγή του στο μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998. Όπως εξάλλου έχει σημειωθεί στο νομικό μέρος της παρούσας, κάθε πάροχος περιεχομένου οφείλει να συμβάλλεται με
τον αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου και να μεταδίδει αδιαλείπτως μέσω αυτού το ψηφιακό τηλεοπτικό του πρόγραμμα. Τυχόν αδυναμία του παρόχου περιεχομένου να ανταποκριθεί στην παραπάνω υποχρέωση συνιστά επομένως παραβίαση νόμιμης υποχρέωσης.

IV. Υπαγωγή
Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, διαπιστώνεται η διακοπή της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού AE TV Νομού Λασιθίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕ, επί δύο σχεδόν έτη, γεγονός που επέφερε -με βάση τα ανωτέρω αναλυθέντα- αυτοδίκαιη κατάργηση της όλης έννομης σχέσης μεταξύ της ανωτέρω εταιρείας και του Κράτους, η δε εν συνεχεία επανέναρξη της λειτουργίας του σταθμού στερείται παντελώς έννομης βάσης. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η διαγραφή του σταθμού αυτού από τον τηρούμενο από το ΕΣΡ Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Διαπιστώνει ότι ο τηλεοπτικός σταθμός AE TV (πρώην TELE ΚΡΗΤΗ) Νομού Λασιθίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕ, είχε παύσει να λειτουργεί κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό και αποφασίζει τη διαγραφή του από τον Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 16η Απριλίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 13η Μαΐου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Στην ίδια κατηγορία