ΕΣΡ: Συγκρότηση Επιτροπής Επικαιροποίησης και Εκκαθάρισης Μητρώου Ραδιοφωνικών Φορέων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής για το ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Επικαιροποίησης και Εκκαθάρισης Μητρώου Ραδιοφωνικών Φορέων:Έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος.

2.    Τον Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α’ 262), όπως ισχύει.

3.    Τον Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α' 220), όπως ισχύει.

4.    Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει.

5.    Τον Ν. 2778/1999 «Αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας - εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και άλλες διατάξεις» (Α’ 1999) και ιδίως το άρθρο 53 αυτού.

6.    Τον Ν. 4779/2021 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» (Α’ 27) και ιδίως τα άρθρα 39 και 40 παρ. 1 αυτού.

7.    Τον Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8.    Τον Ν. 4173/2013 «Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Α’ 169), όπως ισχύει.

9.    Τον Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), και ιδίως το άρθρο 21 αυτού, όπως ισχύει.

10.    Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2944/20.05.2021 Απόφαση του ΕΣΡ για τη δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή του προσωπικού του σε επιτροπές και ομάδες εργασίας του ΕΣΡ και την από 31.05.2021 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 9ΝΜ0ΙΜΕ-484).

11.    Την από 21.09.2021 Απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣΡ, με την οποία αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Επικαιροποίησης και Εκκαθάρισης Μητρώου Ραδιοφωνικών Φορέων και ορίστηκαν οι όροι της λειτουργίας της.

12.    Το γεγονός ότι οι φερόμενοι ως νομίμως λειτουργούντες ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί ανέρχονται περίπου σε εννιακόσιους (900).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συγκρότηση Επιτροπής Επικαιροποίησης και Εκκαθάρισης Μητρώου Ραδιοφωνικών Φορέων, αποτελούμενη από τους: Κωνσταντίνο Αποστολά, ειδικό επιστήμονα- ηλεκτρονικό μηχανικό του ΕΣΡ, ως πρόεδρο, Γεώργιο Αναγνωσταρά, ειδικό επιστήμονα- νομικό του ΕΣΡ, Περσεφόνη Λαμπροπούλου, ειδική επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ, Αλέξανδρο Οικονόμου, ειδικό επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ, Αγγελική Φλυντζάνη, ειδική επιστήμονα-ερευνήτρια ραδιοτηλεοπτικής αγοράς του ΕΣΡ, Αθανασία Βράχα, ειδική επιστήμονα- οικονομολόγο του ΕΣΡ, Αικατερίνη Δημητρακοπούλου, διοικητική υπάλληλο του ΕΣΡ, Γεώργιο Καραηλία, διοικητικό υπάλληλο του ΕΣΡ και Ροδόπη Μπιλιαρδή, διοικητική υπάλληλο του ΕΣΡ, ως μέλη. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Έργο της Επιτροπής θα είναι σε πρώτο χρόνο να αναζητήσει και να καταγράψει τους αναγραφόμενους στο Μητρώο Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών του ΕΣΡ ραδιοφωνικούς φορείς, οι οποίοι έχουν παύσει τη λειτουργία τους, ώστε να υπάρξει στη συνέχεια επικαιροποίηση και εκκαθάριση του Μητρώου αυτού από τους μη λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ανά μήνα, εκτός του ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι συνεδριάσεις μπορούν να λαμβάνουν χώραν και ηλεκτρονικώς. Η πραγματοποίηση της κάθε συνεδρίασης και οι συμμετοχές σε αυτήν βεβαιώνονται με σύνταξη πρακτικού, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Επιτροπής.

Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει την σχετική της εισήγηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η μηνιαία αποζημίωση των συμμετεχόντων στην Επιτροπή ορίζεται στα διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τον πρόεδρο, στα διακόσια (200) ευρώ για καθένα από τα μέλη και στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τον γραμματέα της Επιτροπής. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες από τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μήνα, η ανωτέρω αποζημίωση περικόπτεται αναλόγως. Η αποζημίωση της Επιτροπής καταβάλλεται αποκλειστικά από τους πόρους της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 (Λ' 233) και της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Λ' 133).

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31.12.2021.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Προέδρου 16/2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 24/9/2021 - Α.Π./ΕΣ/757

Στην ίδια κατηγορία