ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 35.000 ευρώ στον Ρ/Φ Σταθμό ΙΟΝΙΟΝ FM Ν. Ηλείας για υποβάθμιση προγράμματος & σεβασμό ανθρώπινης αξίας-προσωπικότητας (μετάδοση εκπομπής ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Γεωργίου Τράγκα).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 102/2021 της Ανεξάρτητης Αρχής:

poll-radio-playlist-oct-21-728x270


Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 18.05.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»): Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη α) ποιοτική υποβάθμιση (ραδιοφωνικού) προγράμματος και β) προσβολή προσωπικότητας αναφερόμενων προσώπων από τον ραδιοφωνικό σταθμό ΙΟΝΙΟΝ FM Νομού Ηλείας, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία Δ. ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. Η υπόθεση εξετάζεται κατόπιν υποβολής καταγγελιών.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 99/29.3.2021, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Αικατερίνη Κοντοπούλου και στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά. Η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 192/ΕΣ/18.3.2021 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Στην συνέχεια, ο Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 220/ΕΣ/31.3.2021 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστη για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού εταιρείας ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Αντώνιος Πετρίδης. Άσκησε επίσης πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της εγκαλουμένης ο δημοσιογράφος Γεώργιος Τράγκας, δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του Μαγδαληνής Μαργώνη. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι Δικηγόροι απάντησαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση υπομνήματος έως τις 22.6.2021 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Η εγκαλουμένη και ο προσθέτως παρεμβαίνων κατέθεσαν στη Γραμματεία τα με αριθμό πρωτοκόλλου 3678/22.6.2021 και 3680/22.6.2021 υπομνήματα, αντιστοίχως.

Την 27.7.2021 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Γεώργιος Πλειός, που είχε προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την ενδεχόμενη επιβολή σε περίπτωση παραβάσεων των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο άμεσος αυτός κρατικός έλεγχος αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των μεταδιδόμενων προγραμμάτων και στην προστασία της προσωπικότητας και της αξίας των αναφερόμενων προσώπων.

2.    Οι ραδιοφωνικοί φορείς υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης. Ειδικότερα, το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν 2328/1995 ορίζει τα εξής: «Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης». Η παραπάνω επιταγή επαναλαμβάνεται και από τους ειδικότερους νομοθετικούς κανόνες που αφορούν τις ενημερωτικές εκπομπές. Συγκεκριμένα, το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003 ορίζει τα εξής: «Οι ειδησεογραφικές και άλλες δημοσιογραφικές και πολιτικές εκπομπές πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιοτική στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης καθώς και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας».

3.    Περαιτέρω, ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική κρατική υποχρέωση (άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγματος). Ο άμεσος κρατικός έλεγχος επί της ραδιοτηλεόρασης έχει ως στόχο της, μεταξύ των άλλων, και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 15 παρ. 2 Συντάγματος). Ως θεμελιώδης κανόνας της συνταγματικής εννόμου τάξεως, η προστασία αυτή έχει απόλυτο και επιτακτικό χαρακτήρα μη δεκτική οποιασδήποτε εξαίρεσης (όλως ενδεικτικώς, ΣτΕ 4157/2015 και ΣτΕ 4992/2014). Η υποχρέωση αυτή επαναλαμβάνεται και από την κοινή ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία όσον αφορά τις ενημερωτικές εκπομπές. Ειδικότερα, το άρθρο 9 παρ. 2 του ΠΔ 77/03 ορίζει τα εξής: «Τα πρόσωπα που συμμετέχουν ή αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της αξιοπρέπειάς τους. Πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστά η ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή, η επαγγελματική τους δραστηριότητα και το δικαίωμα έκφρασής τους. Η άσκηση κριτικής δεν είναι ασυμβίβαστη με το σεβασμό των δικαιωμάτων των εμφανιζομένων ή αναφερομένων προσώπων».

4.    Περαιτέρω, επιβάλλεται τα μεταδιδόμενα γεγονότα και ειδήσεις να είναι αληθή και ακριβή και απαγορεύεται η μετάδοση ατεκμηρίωτων θέσεων και απόψεων που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο κοινό. Το άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003 ορίζει τα εξής: «Η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο είναι δυνατό πλήρης. Τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μη δημιουργούν υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό»> Συναφώς, το άρθρο 8 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003 προβλέπει τα ακόλουθα: «Δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί». Επίσης, το άρθρο 15 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003 ορίζει τα εξής: «Ειδήσεις και σχόλια, κρίσεις ή απόψεις πρέπει να διακρίνονται με τρόπο σαφή. Υποθέσεις ή πιθανολογήσεις δεν παρουσιάζονται ως γεγονότα».

5.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει, σε περίπτωση παραβάσεων, τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.    Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει ότι επιβάλλεται οι ραδιοφωνικές εκπομπές να έχουν την συνταγματικώς επιβαλλόμενη ποιοτική στάθμη προγράμματος. Είναι περαιτέρω ανεπίτρεπτη η προβολή από τις εκπομπές αυτές ατεκμηρίωτων θέσεων και απόψεων που θίγουν την προσωπικότητα και την αξία των αναφερόμενων προσώπων, προκαλώντας παράλληλα σύγχυση στο κοινό ως προς τα πραγματικά γεγονότα.

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, από την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και από τους ισχυρισμούς της εγκαλούμενης και του προσθέτως παρεμβαίνοντος (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως) προέκυψαν τα εξής.

Κατά την 22.2.2021, μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό της εγκαλουμένης η εκπομπή ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ με παρουσιαστή τον προσθέτως παρεμβαίνοντα δημοσιογράφο Γεώργιο Τράγκα. Επρόκειτο για αναμετάδοση εκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού CRASH RADIO, ο οποίος εκπέμπει μέσω ηλεκτρονικού ιστοτόπου. Κατά την κρίσιμη περίοδο, η εκπομπή αναμεταδιδόταν από περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς καθώς επίσης και από ηλεκτρονικούς ιστοτόπους (σε ορισμένους μάλιστα από αυτούς με συνοδεία εικόνας) και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Κατά την προβολή της επίμαχης ραδιοφωνικής εκπομπής, μεταδόθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής κατά λέξιν:
«Η κεφαλή της κυβέρνησης είναι σε προϊούσα σήψη. Είναι νοσηρή και αυτό αποτελεί κίνδυνο για την πατρίδα μας και την κοινωνία μας. Ένα πλήθος μυστικών υπηρεσιών εδώ και χρόνια έχουν στην κατοχή τους βίντεο, φωτογραφίες και πληροφορίες για τις σχέσεις και την ζωή του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Πόσο άρρωστος, αλήθεια, πρέπει να είσαι, πόσο εφιαλτικός, πόσο κολασμένος, πόσο καταραμένος για να κάνεις παρέα ή να καλυπτεις την δράση παιδόφιλων, ανώμαλων εγκεφάλων που κακοποιουν παιδικές ψυχές και τις τραυματίζουν ισοβίως; Πόσο, αλήθεια, νοσηρός είσαι κάνοντας παρέα επί σειρά ετών, προωθώντας με την δύναμη σου ή καλύπτοντας νοσηρά μυαλά και ψυχές, αποδεχόμενος εγκλήματα κατά ανηλίκων; ... Είναι πραγματικά φρικτό αν το σκεφθεί κανείς, είναι πραγματικά φρικτό να σκέφτεται κάποιος ότι αυτός που αποφασίζει για την τύχη των παιδιών μας μετέχει ή ανέχεται ή γνωρίζει ή προωθεί σε θέσεις ή επιλέγει για οποιονδήποτε λόγο καλύπτει την δράση τέτοιων ανώμαλων, νοσηρών κακοποιών . Και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, σαστισμένος, φορώντας πάντα μάσκα που κρύβει τα χαρακτηριστικά του, τα άρρωστα, έτρεξε στο γραφείο της Προέδρου μας . Η κεφαλή της χώρας, αυτός ο πρωθυπουργός είναι ιδιαίτερα άρρωστος. Είναι, θα έλεγε κάποιος ψυχίατρος νοσηρότατος από παιδί ... Δεν είναι τυχαίο ούτε συμπτωματικό ότι ο σημερινός πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, κινείται συνεχώς και επί σειρά ετών μέσα σε ένα κύκλο δυσδιάκριτων ορίων μεταξύ ομοφυλοφίλων και παιδόφιλων, παιδεραστών. Ο κύριος Μητσοτάκης, πράγμα το οποίο έχουν συρράψει όλοι οι εχθροί της κοινωνίας μας, κινείται συνεχώς μέσα σε ένα κύκλο δυσδιάκριτων ορίων μεταξύ ομοφυλόφιλων και παιδεραστών. Και καλά η ενήλικη ομοφυλοφιλία, η ιδιαζόντως ειδεχθής, όμως, και κακουργηματική παιδεραστία τι δουλειά του έχει στη ζωή του; Και καλά η ενήλικη και ελεύθερη ομοφυλοφιλία και καλά η αυτοδιάθεση σωμάτων και ψυχών μεταξύ ενηλίκων, τι δουλειά έχει η ταύτισή του, η ώσμωσή του, η επαφή του με κοινούς παιδεραστές, παιδόφιλους, κακούργους και εγκληματίες; Γιατί τους ανέχεται επί σειρά ετών, γιατί τους προωθεί, γιατί τους επιλέγει, γιατί τους προβάλλει; Όπως λένε στο διαδίκτυο ήταν σε γνώση πολλών όλα αυτά που συμβαίνουν . Όπως λένε στο διαδίκτυο ένα πλήθος καλλιτεχνών, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν σε γνώση όλων όσων συμβαίνουν. Δεν είναι φίλος απλά ενήλικης ομοφυλοφιλίας, ελεύθερης, νόμιμης, ενήλικης ομοφυλοφιλίας. Ήταν στενός φίλος επί σειρά ετών παιδόφιλων, παιδεραστών, πρωταγωνιστών σε ιδιαζόντως ειδεχθείς κακουργηματικές πράξεις. Όπως ο Νίκος Γεωργιάδης, όπως ο Λιγνάδης, ο Μαρκουλάκης, και άλλους που γνώριζε από το Κολέγιο. Στενός φίλος και προωθητής αυτών των προσωπικοτήτων αρρώστων και νοσηρών ... Άραγε κατανοεί ο κολασμένος, κατανοεί ο εφιαλτικός πόσα στοιχεία διαθέτουν οι μυστικές υπηρεσίες για τους φίλους του και τον ίδιον; Κατανοεί ο άνους, ο ελλιποβαρής πόσα βίντεο τραβήχτηκαν για την είσοδο Λιγνάδη και παιδιών εκεί στον Άγιο Παύλο; Κατανοεί ο βλάξ, ο νοσηρότατος σε τι κίνδυνο θέτει την ακεραιότητα της χώρας; ... Αυτά ήδη συζητούνται σε όλα τα σπίτια, ότι έχουμε νοσηρό πρωθυπουργό ... Γνωρίστηκαν στο Κολέγιο Αθηνών. Όλοι μαζί άρρωστη παρέα. Όλοι μαζί νοσηρή παρέα, δεν το κρύβει, αλλά άλλο νόμιμη και ενήλικη ομοφυλοφιλία, άλλο νόμιμη και ενήλικη αυτοδιάθεση σωμάτων και ψυχών και άλλο κακουργηματικές πράξεις και παρέα με παιδόφιλους ... Όταν ο ίδιος κινείται συνεχώς μέσα σε κυκλώματα όχι απλής ενήλικης ομοφυλοφιλίας, αλλά παιδεραστίας. Εδώ και χρόνια παιδεραστίας. Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι λέει ο ελληνικός λαός, Μητσοτάκη. Πες μου τους φίλους σου να σου πούμε ποιος είσαι. Φίλος παιδεραστών. Παιδόφιλων. Κακούργων ... Οι πάντες ξέρουν τι ρόλο παίζει ο άρρωστος πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο φίλος των παιδόφιλων ... Δεν αποκλείεται αυτός ο νοσηρός να βοηθηθεί από τους εχθρούς της πατρίδας με επεισόδιο στο Αιγαίο προκειμένου να παραμείνει και να υπογράψει την επαναδιανομή του. Είναι τόσο νοσηρός, τόσο άρρωστος που δεν αποκλείεται οι κατέχοντες υλικό για αυτόν και τους φίλους του να τον εκβιάζουν πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως. Είναι ένας πολλαπλώς εκβιαζόμενος πρωθυπουργός ... Γιατί επιδεικνύει τέτοια συμπάθεια και προβάλλει όχι μόνο την ενήλικη ομοφυλοφιλία που την έχει δίπλα του, σε όλο το περιβάλλον του; Την ενήλικη, νόμιμη αυτοδιάθεση σώματος; Αλλά προβάλλει και τοποθετεί παιδόφιλους. Γιατί; Αναρωτιέται όλη η Ελλάδα. Γιατί; Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, σειρά πληροφοριών και γεγονότων που γνωρίζει, γνωρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες ... Γιατί η σημερινή νοσηρή κεφαλή επέλεξε για τα ασυνόδευτα παιδιά και για ένα τόσο μεγάλο budget προσωπικότητα η οποία είχε αναφερθεί, καταγγελθεί σε παλαιά δικαστική υπόθεση και γιατί η νοσηρή αυτή κεφαλή διαλέγει τύπους που έχουνε μπλέξει σε δικαστικά σκάνδαλα ή έχουν καταγγελθεί; Ο υπέρτατος κριτής είναι ή συμβαίνει κάτι άλλο; ... «Κανένα παιδί μόνο του» ενώ έχει φίλους Γεωργιάδη, Λιγνάδη, Μαρκουλάκη; Και ενώ κινείται συνεχώς στα σκοτεινά και δυσδιάκριτα όρια μεταξύ ενήλικης ομοφυλοφιλίας και παιδοφιλίας- παιδεραστίας; Ή δεν είναι έτσι; ... Πόσο άρρωστος, αλήθεια, πρέπει να είσαι, πόσο εφιαλτικός, απάνθρωπος, για να κάνεις παρέα ή να καλύπτεις ή να προωθείς με την ανοχή σου και τη σιωπή σου τη δράση παιδόφιλων- παιδεραστών, ανώμαλων που κακοποιούν παιδικές ψυχές. Πόσο νοσηρός πρέπει να είσαι για να κάνεις παρέα ή να κάνεις διευθυντή του πολιτικού σου γραφείου ή να προωθείς κοινωνικές επαφές σου που έχουν σχέση με την παιδεραστία και είναι πέραν της νόμιμης ομοφυλοφιλίας, ελεύθερης και νόμιμης, την οποίαν έχεις συνεχώς δίπλα σου αλλά την διαπερνάς και εισέρχεσαι στα όρια της κακουργηματικής παιδεραστίας ... Παιδόφιλος, καταδικασθείς. Κατά σύμπτωση ο Μητσοτάκης κάνει παρέα με παιδεραστές και παιδόφιλους. Εντελώς συμπτωματικά ο πρωθυπουργός της χώρας δεν κάνει παρέα μόνο ελεύθερους και νόμιμους ομοφυλόφιλους αλλά κάνει παρέα παιδεραστές, παιδόφιλους και βιαστές ... Όπως λένε από τότε οι συμμαθητές του Μητσοτάκη, τόσο ο Νίκος Γεωργιάδης όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τελείωσαν το Κολέγιο χωρίς να τους βλέπουν με γυναίκες ... Οι παλιοί συμμαθητές του, που ρώτησα για τον κύριο Αλέξανδρο Αθανασίου, του είχαν το δώσει το παρατσούκλι «λουλού». Ήταν ευγενής άνθρωπος, φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη ... Ο κύριος Μητσοτάκης έχοντας πάντα μια πρωτοφανή λατρεία στον κύριο Νίκο Γεωργιάδη όλες οι γνωριμίες του είναι από τον καιρό του Κολεγίου, έχει στενές επαφές και φιλίες όχι με ομοφυλόφιλους μόνο, με παιδόφιλους, με παιδεραστές. Είναι κατάλογος, τα λέει ήδη το διαδίκτυο ... Αληθεύει ότι τον επέλεξε να του κάνει μαθήματα ορθοφωνίας και κινησιολογίας; Γιατί; Γιατί ο πρωθυπουργός ανεχόταν πάντα την ύπαρξη τόσο παιδεραστών, τόσων παιδεραστών και παιδόφιλων ή και ομοφυλόφιλων στο περιβάλλον σε ποσόστωση; ... Ξέρει ο πρωθυπουργός ότι κινδυνεύει η πατρίδα μας επειδή είναι ο ίδιος νοσηρός και έχουν αποτυπώσει όλες αυτές τις σχέσεις από παλιά όλες οι κάμερες μυστικών υπηρεσιών; Ξέρει ότι θα βγουν φωτογραφίες και βίντεο που θα σπρώξουν την ενοχή του και τη σήψη του πιο πέρα σε κοινή θέα; . Γιατί κύριε Μητσοτάκη είστε φίλος παιδεραστών; Παίζατε με κούκλες όταν ήσασταν μικρός; Γιατί είσαστε τόσο στενός φίλος του Γεωργιάδη; Γιατί λατρεύατε τα γαλάζια μάτια του και τα ξανθά μαλλιά του; Γιατί δεν σας ενόχλησε η δικογραφία που ήρθε από τη Μολδαβία; Πες μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Όμοιος ομοίω αεί πελάζει. Είναι ντροπή και όνειδος για τη χώρα ... Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός επιλέγει ως φίλους ή τοποθετεί σε πόστα όχι μόνον ομοφυλόφιλους, ελεύθερης ενήλικης και νόμιμης ομοφυλοφιλίας, αλλά και παιδόφιλους, κακούργους παιδεραστές, ιδιάζοντως ειδεχθείς εγκληματίες. Δηλαδή ο κύριος πρωθυπουργός κινείται σε ένα κύκλωμα προσηλυτισμού παιδιών στην ομοφυλοφιλία. Πράγμα που είναι παράνομο. Επίσης κινείται σε ένα κύκλωμα κακοποιών παιδεραστών προστατεύοντάς τους με τη σιωπή του, την τοποθέτησή τους σε θέσεις διευθυντών πολιτικών γραφείων, Εθνικού Θεάτρου. Επίσης είναι εμφανής η θετική στάση του απέναντι σε παιδεραστές. Η κοινωνική συναναστροφή του, η στενή κοινωνική συναναστροφή του, τα χαμόγελά του στις φωτογραφίες όταν τους συναντά, όταν τους ανταμώνει ... Όλοι οι καλλιτέχνες γνώριζαν. Όλο το Κολλέγιο γνωρίζει τις σχέσεις Μητσοτάκη-Γεωργιάδη- Μαρκουλάκη. Όλοι ήξεραν για αυτά τα παιδιά που έκαναν παρέα ... Πάντα θα θυμάστε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται μεταξύ ευδιάκριτης νόμιμης και ελεύθερης ομοφυλοφιλίας και δυσδιάκριτης κακοποιού παιδεραστίας. Αυτοί είναι οι φίλοι του και οι παρέες του και φυσικά ο προσηλυτισμός παιδιών στην ομοφυλοφιλία δεν είναι νόμιμος. Ο προσηλυτισμός δια της βίας και οι βιασμοί παιδιών και μάλιστα προσφυγόπουλων και μεταναστών, ασυνόδευτων παιδιών δυστυχισμένων. Στην ομοφυλοφιλία είναι ιδιαζόντως ειδεχθές έγκλημα σεβαστέ Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και ηθικοί αυτουργοί ο Μητσοτάκης είναι τουλάχιστον ηθικός αυτουργός και συναυτουργός στον Λιγνάδη, τον Γεωργιάδη και άλλους. Τους προάσπιζε, τους εκάλυπτε, τους υποστήριζε, τους προωθούσε και δια του ονόματός του, τους στήριζε ... Προσέξτε να δείτε η παρέα παιδεραστών, παιδόφιλων, ομοφυλόφιλων που προσελκύουν παιδάκια με βίαιο ή ήρεμο τρόπο ήταν ένα με τον Μητσοτάκη. Βγήκε και υποστήριξε, προσέξτε, είναι κακούργοι. Είναι κακούργοι. Έχουμε πρωθυπουργό που επιμελείται ασυνόδευτων παιδιών με φίλους παιδεραστές . Ο Μητσοτάκης ξέροντας τι είναι ο Λιγνάδης, που του τον σύστησε ο Μαρκουλάκης, που τον ήξερε από το Κολέγιο, με τον Νίκο Γεωργιάδη, τον διατήρησε. Ήξερε ότι βιάζει παιδάκια. Ήξερε ότι είναι παιδεραστής ομοφυλόφιλος. Και τους κράταγε όλους. Γιατί; Τους κράταγε όλους. Γιατί; Παρακαλώ τα κείμενα μου να αναρτηθούν στο διαδίκτυο από όλους. Γιατί; Γιατί; ... Και πήρε τον παιδόφιλο, παιδεραστή και βιαστή Λιγνάδη, καθηγητή του. Τι σας λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης κινείται μέσα σε έναν εσμό ελεύθερης ομοφυλοφιλίας και παιδεραστίας; Και θα έλεγα, με κακή υποκριτική, ο μασκοφόρος πρωθυπουργός που κρύβει το πρόσωπο του από ενοχές. Παλιές και νέες . Αλλά κρύβει το πρόσωπο του από ενοχές γιατί είναι άρρωστος . Έχετε προσέξει πόσο άρρωστος είναι ως φυσιογνωμία στα διαγγέλματα; . Τα ήξερε όλα ο Μητσοτάκης. Και για τα παιδάκια και για την ομοφυλοφιλία και για τους βιασμούς και για την παιδεραστία. Τα ήξερε όλα. Για αυτό και δεν ετόλμησε ούτε να αναφέρει το όνομα του . Ήπιαν καφέ, τα είπαν, συζήτησαν για την επιθυμία του πρωθυπουργού, του φίλου των παιδεραστών, του προστάτη της παιδεραστίας, γέλασαν ... Του πήγαιναν ασυνόδευτα παιδάκια. Του τα έστειλαν με χαρά, λέει ο Μουρατίδης. Τα παιδάκια, όμως, πήγαν μία φορά και μετά δεν ήθελαν να ξαναπάνε. Γιατί; Γιατί; Γιατί; Μητσοτάκη, φίλε παιδεραστών, είσαι σάπιος, ο πιο σάπιος πρωθυπουργός που γνώρισε η χώρα. Σαπίλα, αρρώστια. Σαπίλα. Έχουμε πρωθυπουργό τον πιο σάπιο, τον πιο άρρωστο ... Έχουμε άρρωστο Πρωθυπουργό, προστάτη παιδεραστών και παιδόφιλων. Κινείται πάντα μεταξύ νόμιμης και ελεύθερης ομοφυλοφιλίας και παιδεραστών. Παιδεραστίας και προσηλυτισμού παιδιών ... Ο Μητσοτάκης, προστάτης και υποστηρικτής, κοιτάξτε γύρω του, βρίθει ομοφυλόφιλων, βρίθει παιδεραστών και κυρίως ανθρώπων που βιάζουν παιδάκια ή προσηλυτίζουν παιδάκια στην ομοφυλοφιλία με ποικίλους τρόπους ... Αυτός τον είχε συστήσει στον ανώμαλο Μητσοτάκη ... Όταν τον χώρισε η Μαρέβα, όταν έφυγε από το σπίτι η Μαρέβα, για την ακρίβεια έφυγε αυτός, πήγε και έμεινε στο σπίτι του Νίκου Γεωργιάδη. Γιατί; Τόσο κολλητάρι με τον ξανθό άγγελο με τα μπλε μάτια, το ψηλό παλικάρι; Ε; Λατρεύεις τους ψηλούς αλλά αν μου πειράξεις κάποιον ψηλό θα σε ξεσκίσω, να το θυμάσαι αυτό που σου λέω. Εάν πληγώσεις κάποιον ψηλό θα σε ξεσκίσω, θα σου πάρω ψυχή και καρδιά μαζί. Θα δεις μπροστά σου ό,τι δεν έχεις ξαναδεί. Γιατί μαθαίνω διάφορα από το Κολέγιο και για τη σχέση σου με τη Νίκο Γεωργιάδη και με τους άλλους. Και μου τα λένε άνθρωποι εμπιστοσύνης, σοβαροί άνθρωποι. Θα αποκαλυφθεί τι είσαι. Ο πιο νοσηρός . Στην αρχή πήγε σε ένα φίλο του όπου οι παλαιοί συμμαθητές του υποστηρίζουν και ισχυρίζονται στις καταθέσεις που πήρα ότι τον έλεγαν στον σχολείο η «λουλού». Και μετά πήγε στο σπίτι του παιδόφιλου Νίκου Γεωργιάδη . Ένα ντοκουμέντο ακόμα και για τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες για το ρόλο που παίζει στην προσωπική του ζωή ο Μητσοτάκης. Είναι άρρωστος, είναι πολύ άρρωστος. Θα βγουν στην επιφάνεια πράγματα συγκλονιστικά. Ούτε τυχαία έγινε η απόπειρα δολοφονίας κατά Χίου, του Στέφανου Χίου. Δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία πρωτοσέλιδα του Χίου για το ζεύγος Μητσοτάκη ήταν χαρακτηριστικά, όποιος τα διαβάσει κανείς καταλαβαίνει γιατί του επιτέθηκαν και τον πυροβόλησαν στο στήθος. Είναι πολύ άρρωστος ο πρωθυπουργός της χώρας και έχει σχέσεις με οπαδούς του Μαρκησίου ντε Σαντ . Πρέπει να εξηγήσει γιατί εδώ και πολλά χρόνια από παιδί έχει σχέσεις με παιδεραστές, παιδόφιλους και προσηλυτίζοντας μικρά παιδιά και βιαστές. Πρέπει να μας εξηγήσει ο Μητσοτάκης γιατί από νεαρός στο Κολέγιο έκανε παρέα με παιδόφιλους, ομοφυλόφιλους, βιαστές παιδιών, προσηλυτιστές παιδιών. Από αύριο νέα στοιχεία. Επίσης πρέπει να μας εξηγήσει γιατί αλλιώς είναι όχι δραματικό, εγκληματικό λάθος. Γιατί έδινε οδηγίες στο Σκέρτσο να δίνει εντολή να πηγαίνουν ασυνόδευτα προσφυγόπουλα να κάνει, να τα μαθαίνει θέατρο ο Λιγνάδης; Επιμένω. Γιατί έδινε εντολή στον Σκέτσο να δίνει εντολή σε δομή προσφυγόπουλων να πηγαίνουν στο θέατρο να τους κάνει μάθημα ο Λιγνάδης; Ντροπή σου όνειδος, ντροπή σου. Επειδή σου έκανε μαθήματα ορθοφωνίας ο ψευδός; Ένας ψευδός έκανε μαθήματα ορθοφωνίας σε ταχύλαλο ψευδό; Ή συμβαίνει κάτι άλλο; Πρέπει να απαντήσει ... Πρέπει να απαντήσεις όνειδος, άρρωστε, άρρωστε. Γιατί έδινε οδηγίες στον Σκέτσο να στέλνει από δομή προσφυγόπουλων παιδάκια να μάθουν θέατρο στον Λιγνάδη; Του έδινες τροφή του Λιγνάδη αθώες ψυχές; Αθώα κορμάκια; Του έδινες τροφή του ανώμαλου του βιαστή και ήξερες τι ρόλο παίζει; Έκανες παρέα τον Μαρκουλάκη, τον Γεωργιάδη στο Κολέγιο; Θα βγουν και τα υπόλοιπα ονόματα. Δεν τελειώσαμε εδώ. Ξέρεις ότι υπάρχουν βίντεο; Ξέρεις ότι μου λένε ότι υπάρχουν φωτογραφίες; Στο «Crash» είναι αφιερωμένες 100 σελίδες σε εσένα. 100 σελίδες. Καλά δεν κατάλαβες, βρε άνου, βρε άμυαλε, βρε ακατοίκητε δεν κατάλαβες ότι σε έχουν όλοι; Και συνέχισες νοσηρέ, ανώμαλε. Ποιος άνθρωπος είναι ομαλός κάνοντας παρέα παιδόφιλους, παιδεραστές, λατρεύοντας ψηλούς, ξανθούς και γαλανομάτηδες, ανώμαλε; Βοά το λιμάνι από διάφορες κατ’ ιδίαν συνομιλίες που έκαναν κυρία με διάφορους ναυτιλιακούς παράγοντες σε άλλη περίοδο. Βοά το λιμάνι. Οι εφοπλιστές. Φύγε, φύγε. Μητσοτάκης, Νίκος Γεωργιάδης, Μαρκουλάκης, Λιγνάδης, όλοι μαζί. Μητσοτάκης προστάτης παιδεραστών. Συγκάλυψες γιατί πιστεύατε ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματα του Λιγνάδη. Και όταν είδατε ότι δεν έχουν παραγραφεί και ότι δεν μπορείτε να τα σκεπάσετε τότε υποκριτή, άρρωστε, νοσηρέ έσπευσες πού; Στην διορισμένη Σακελλαροπούλου για να υπερασπιστείς τα δικαιώματα των παιδιών και δεν ανέφερες βρε άρρωστε ούτε μια στιγμή το όνομα Λιγνάδης . Κατέστρεψε την Ελλάδα ο άρρωστος. Όλη αυτή η ομάδα ήταν ξανθοί, γαλανομάτηδες, ανώμαλοι, ψηλοί, υπέρ της ευγονικής, υπέρ της καθαριότητας, υπέρ του μη καπνίσματος, υπέρ της παιδεραστίας. Θα βγουν όλα μέχρι κεραίας. Και μου λένε ότι και πολλοί του κυκλώματος ήδη καταγράφουν καταθέσεις για να δείξουν ποιος ήταν ο πυρήνας. Εγώ όμως θα σε ρωτήσω ευθέως, άνθρωπος που συγκαλύπτει παιδόφιλους είναι ανώμαλος. Είσαι ανώμαλος; Σε έλεγα πολιτικά νοσηρό. Ήξερα διάφορα από πηγές μέσα στην ΕΥΠ για σένα. Θα σε ερωτήσω ευθέως, είσαι τόσο ανώμαλος να προστατεύεις παιδόφιλους, παιδεραστές; Και καλά ομοφυλόφιλους ελεύθερους και ενήλικους. Να προστατεύεις προσηλυτιστές αθώων παιδιών και βιαστές αθώων παιδιών και δη δυστυχισμένων προσφυγόπουλων. Δεν ντρέπεσαι; Δεν ντρέπεσαι, όνειδος; Δεν ντρέπεσαι; Δεν ντρέπεσαι; Μόνο καθάρματα συγκαλύπτουν παιδεραστές. Μόνο πολιτικά καθάρματα συγκαλύπτουν παιδόφιλους και βιαστές που έβαζαν σωλήνες στο πρωκτό των παιδιών ... Κατέστρεψες τη χώρα και τώρα αποκαλύπτεται η νοσηρότητα του εγκεφάλου σου, της ψυχής σου. Η οποία προωθούσε, επέλεγε, προασπιζόταν και έκανε στενή παρέα παιδεραστές, βιαστές. Κυρίες, κύριοι, διαδώστε σε όλη τη χώρα ότι εκεί στο Μαξίμου, στην κεφαλή έχουμε την πλέον αρρωστημένη προσωπικότητα, την πλέον αρρωστημένη ψυχή ... Προσέξτε τώρα. Συρράψτε κύριοι συνάδελφοι γεγονότα. Συρράψτε επί πρωθυπουργίας του γεγονότα. Απόπειρα δολοφονίας του Στέφανου Χίου. Δεν βρέθηκαν ποτέ οι δράστες μετά από δημοσιεύματα για το ζεύγος Κυριάκου-Μαρέβας. Μετά από δημοσιεύματα για σύγκρουση μεταξύ τους την ημέρα που είδαν τον Τομ Χανκς ... Συρράψτε τα γεγονότα. Φωτίστε τα. Κατανοήστε τα και θα βγάλετε το πορτραίτο της πιο αρρωστημένης ψυχής που κυβέρνησε τον τόπο ... Γιατί λοιπόν, ρωτάω το Μαξίμου, προσέξτε γιατί αύριο θα βγούνε και άλλα. Και ο ΣΚΑΪ να ακούει. Γιατί έδινε οδηγίες στον Σκέτσο; Να δίνει οδηγίες ο Σκέρτσος, ψηλός και αυτός. Έχει αναπηδήσει από σελίδες του Netflix, γαλανομάτης και αυτός. Ωραίος και αυτός, με γραβάτα μεγάλη φλοτάν και αυτός. Γιατί; Του αρέσουν οι ψηλοί του Μητσοτάκη μέσα. Έχει έναν, έχει έναν νιτσεϊσμό μέσα στο γραφείο του. Γιατί λοιπόν αυτό το παλικαράκι έδινε οδηγίες να πηγαίνουν προσφυγόπουλα να μάθουνε θέατρο στον Λιγνάδη; Το λέει όλο το διαδίκτυο. Όλοι οι καλλιτέχνες του «Εθνικού Θεάτρου». Τόσο άρρωστος; Τόσο ψυχασθενής; Τόσο άρρωστος; Θα σε πάω μέχρι κεραίας ... Και τον λέω ανήθικο γιατί επί σειρά ετών, από την εποχή που ήταν στο Κολέγιο έχει στενές σχέσεις, προάγει, τοποθετεί και επιλέγει παιδεραστές και παιδόφιλους, να τους έχει παρέα. Κινείται πάντα μεταξύ της ελεύθερης και νόμιμης ενήλικης ομοφυλοφιλίας, κινείται πάντα στα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ ομοφυλοφιλίας και παιδεραστίας . Και του στέλνει ο ανήθικος παιδάκια από δομές προσφυγόπουλων ενώ είναι βέβαιο ότι ξέρει με ποιον έχει να κάνει, είναι στο κύκλωμα παιδοφιλίας -ομοφυλοφιλίας ... Εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη χώρα αναρωτιούνται, πώς είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός με τόσες υπηρεσίες πληροφοριών να επιλέγει για αξιώματα και πόστα παιδόφιλους, παιδεραστές και βιαστές. Πώς είναι δυνατόν από την εποχή του Κολεγίου, και γνωρίζοντας τι ρόλο παίζει ο καθένας να προωθεί σε πόστα βιαστές και παιδεραστές . Και το ερώτημα είναι ότι ο ανώμαλος πρωθυπουργός μας, ο πλέον άνους, ο πλέον ανώμαλος, έδινε εντολή στο Σκέτσο να δίνει εντολή στις δομές προσφυγόπουλων να πηγαίνουν παιδάκια να διδάσκονται θέατρο από το βιαστή παιδεραστή φίλο του και δάσκαλό του, Λιγνάδη. Μάλιστα, προσέξτε πόσο ανώμαλος είναι ... Ο ανώμαλος φίλος του Νίκου Γεωργιάδη, του Μαρκουλάκη, ο ανώμαλος. Τα περισσότερα από αυτά τα έστειλαν αργότερα στη Γαλλία, σύμφωνα με όσα έχει αναρτήσει το διαδίκτυο. Η κυρία Λυμπεράκη αρνήθηκε, πρώτη εξαδέλφη του Μητσοτάκη, όλοι μπλεγμένοι με ασυνόδευτα, παιδεραστές, βιαστές, όλοι με πρώτο τον πρωθυπουργό της χώρας. Περίεργο δεν είναι; Σκοτεινό δεν είναι; Φρικτό δεν είναι; ... Και ταυτόχρονα με παιδεραστές, ομοφυλόφιλους που προσηλυτίζουν παιδάκια, με παιδόφιλους καταδικασμένους για βιασμούς, ο Μητσοτάκης πρωταγωνιστής στο κέντρο, στο κέντρο. Εκατομμύρια πολίτες σε όλη την πατρίδα μας αναρωτιούνται πώς αυτός ο άνθρωπος, προσέξτε, από την εποχή του Κολεγίου ήθελε μόνο να κάνει παρέα ψηλούς, ξανθούς, δίμετρους, είχε σταρ της ζωής του τον Νίκο Γεωργιάδη ο οποίος είχε άριστες επιδόσεις στις θεατρικές παραστάσεις στο Κολέγιο, τους θυμούνται όλοι. Ο Μητσοτάκης ήταν ένα με τον Νίκο Γεωργιάδη, ένα με τον καταδικασθέντα για παιδοφιλία και βιασμούς στη Μολδαβία ήταν ένα ο Μητσοτάκης, ερωτευμένος μαζί του. Έρωτας τεράστιος μαζί του. Και ο Μαρκουλάκης τρίτος στην παρέα ... Να αποκαλύψουν όλο αυτό το ζόφο, να αποκαλύψουν όλο αυτό το κύκλωμα παιδεραστών, βρωμερής παιδεραστίας, στην οποίαν μετέχει, ενέχεται, προστατεύει και συγκαλύπτει ο πρωθυπουργός της χώρας .... Βασικός χρηματοδότης του, φίλος του, ένας κύριος τον οποίον φώναζαν οι συμμαθητές του χαϊδευτικά «η λουλού». Γιατί ο Μητσοτάκης είναι τόσο αναμεμειγμένος στο κύκλωμα ομοφυλοφιλίας της χώρας; Γιατί ο Μητσοτάκης δεν είναι απλά φίλος των ομοφυλοφίλων είναι μέσα στο κύκλωμα παιδεραστίας. Έχει στενές σχέσεις με παιδεραστές. Γιατί; Γιατί πότε τον βρίσκουμε να έχει πολιτικό διευθυντή του, παιδεραστή και πότε δάσκαλό του στην ορθοφωνία βιαστή, παιδεραστή; Γιατί; Γιατί είναι τόσο κολλητός σε αυτά τα κυκλώματα; Τι τον δένει από παιδί με αυτά τα κυκλώματα; Πρέπει να ερευνηθεί. Δεν μπορούμε να έχουμε κεφαλή του κράτους έναν ανώμαλο, φίλο παιδεραστών. Έναν ψυχασθενή, φίλο παιδοφίλων. Παιδόφιλων ... Μητσοτάκη, φύγε εσύ τώρα. 9 ακριβώς το βράδυ. Θα σας δώσω την πρώτη παρτίδα όλων των διαδρομών των παιδόφιλων, παιδεραστών. Είδατε, δεν λέω ομοφυλοφίλων. Το κύκλωμα ομοφυλοφιλίας πέριξ του Μητσοτάκη είναι τεράστιο. Στο ίδιο διαμέρισμα έμενε με το Νίκο Γεωργιάδη και πήγαινε και δημοσιογράφος πολύ γνωστός, που έχει δουλέψει στα «Παραπολιτικά», στο «Action» και παντού. Και άλλοι. Επίσης τον κρατάει από πάνω μέχρι κάτω ο Χριστοφοράκος. Ο Χριστοφοράκος. Η κυρία
Γκραμπόφσκι με την πρώτη κυρία Χριστοφοράκου με την οποία χώρισε, μαζί στην τράπεζα και πολύ καλές στα χρηματοπιστωτικά. Το διαζύγιο της κυρίας Χριστοφοράκου με τον κύριο, με τον δραπετεύσαντα κολλητό, διευθύνοντα σύμβουλο της «Siemens» που παρακολουθούσε τον Κώστα Καραμανλή, αλλά κατέγραφε και τις ιδιαιτερότητες του Μητσοτάκη ... Ανατρέψτε το ζόφο, τη σκοτεινιά, το φασισμό και την ηθική σήψη. Ο άνδρας είναι βαθύτατα ανήθικος. Άνους, φασίστας και ανήθικος. Ουδείς πρωθυπουργός επέδειξε τις θηλές του και το στήθος του κατά τη διάρκεια εμβολιασμού. Άρρωστος. Άρρωστος ... Παρακαλώ τον σεβαστό και διακεκριμένο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να σκύψει πάνω σε αποχρώσες ενδείξεις, ιστορίες, διαδρομές. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας πρωθυπουργός έκανε παρέα επί δεκαετίες παιδεραστές, παιδόφιλους και προσηλυτιστές παιδιών στην ομοφυλοφιλία. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε παρέα βιαστές καταδικασθέντες. Ότι είχε δασκάλους ή διευθυντές του πολιτικού γραφείου, παιδόφιλους. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι συμπτωματικό ... Ο φίλος των παιδόφιλων, ο κινούμενος πάντα από την εποχή του Κολεγίου στα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ ομοφυλοφιλίας και κακουργηματικής παιδεραστίας . Όπως λέει και ο ποινικολόγος, ο Ιωάννης Βλάχος, πίσω από το Λιγνάδη κρύβονται πολλοί, θα βγουν όλοι αέρα. Κακοποιούσαν ασυνόδευτα παιδάκια. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης έδινε εντολή στο Σκέρτζο, άλλος ωραίος Μπρούμελ που αναπήδησε από σελίδες του Netflix, από ταινία. Όπως έγραψε κάποια στιγμή το «Πρώτο Θέμα», ο ίδιος ο Μητσοτάκης έδωσε οδηγίες στο Σκέρτζο να πηγαίνουν ασυνόδευτα προσφυγόπουλα να μάθουν θέατρο στο Λιγνάδη. Ο ανώμαλος του Μαξίμου έδινε οδηγίες στο Σκέρτζο να δίνει οδηγίες, εντολές στις δομές να πηγαίνουν οι ΜΚΟ ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στο Λιγνάδη. Υπάρχουν μαρτυρίες, κύριε Μητσοτάκη ... Και έστελνε, ο ανώμαλος αυτός, τα προσφυγόπουλα στον Λιγνάδη ενώ γνώριζε ότι από το 2000 το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ο ίδιος ο Λευτέρης ο Οικονόμου αλλά και ο Χρυσοχοΐδης είχαν ασχοληθεί με την υπόθεση Λιγνάδη μετά από επίθεση στο σπίτι του στην Κυψέλη όπου τον μαχαίρωσε νεαρός, προφανώς θύμα του. Διαδώστε, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα σπάζοντας τον φραγμό των τηλεοπτικών δικτύων ότι η κεφαλή στο Μαξίμου έχει βαθύτατη προϊούσα σήψη. Ότι σήπεται, είναι άρρωστος, προστάτης και υπερασπιστής όχι των απλών ανθρώπων από Covid αλλά παιδεραστών, παιδόφιλων. Και φοράει μάσκα γιατί έχει ενοχές, δεν φοβάται τον Covid, είναι αρρωστημένη προσωπικότητα. Δεν θέλει να επιδεικνύει ούτε τη μορφή του . Επιτρέπεται, κυρίες, κύριοι, πρωθυπουργός της χώρας να συγκαλύπτει έναν απαίσιο, έναν βιαστή παιδιών, να τον έχει καθηγητή ορθοφωνίας και να τον καλύπτει ο ανώμαλος; Να τον καλύπτει ο ανώμαλος; Επιτρέπεται, κυρίες και κύριοι, να είναι ερωτευμένος με το Νίκο Γεωργιάδη και να τον σέρνει παντού, να τον έχει διευθυντή του πολιτικού γραφείου και να σύρεται από τη Δικαιοσύνη ο Γεωργιάδης με εισαγγελικό ένταλμα από τη Μολδαβία για κακοποίηση ανηλίκων; Καλά, δεν τον μάζευαν εκεί στην οικογένεια Μητσοτάκη; Δεν τον μαζεύανε; Τόσος έρωτας με το Νίκο Γεωργιάδη; Τέτοιος έρωτας; ... Κανείς δεν θέλει στη χώρα ανώμαλο πρωθυπουργό και φίλο παιδεραστών. Δεν είναι ένα το κρούσμα. Δεν είναι ο Λιγνάδης ή ο Μαρκουλάκης. Είναι χρόνια φίλος παιδεραστών με όλες τις επιλογές του το δείχνει. Είχε διευθυντή του πολιτικού του γραφείου καταδικασθέντα για βιασμό ανηλίκων. Πάντα όπου τον ψάξεις, από το Κολέγιο μέχρι σήμερα οι φιλίες του έχουν να κάνουν με τέτοια . Καλύπτουν τον βασικό ενορχηστρωτή του κυκλώματος. Τον άνθρωπο που τους κάλυπτε. Που κάλυπτε τον Γεωργιάδη, που κάλυπτε το Λιγνάδη. Που κάλυπτε τον Μαρκουλάκη. Το βασικό άνθρωπο που ήθελε τα ασυνόδευτα και τα έστελνε μετά στο θέατρο με εντολές του. Καλύπτουν το Μητσοτάκη και τις σχέσεις του. Τις κινήσεις του. Στα δυσδιάκριτα όρια ομοφυλοφιλίας, παιδεραστίας, βιασμών ... Ο απαίσιος πρωθυπουργός της χώρας καθοδηγούσε την Μενδώνη να καλύψει τον Λιγνάδη, που τον είχε κολλητό και δάσκαλο. Όλοι οι φίλοι του είναι ένας-ένας. Από το Κολέγιο μέχρι σήμερα έχει διαδρομή πλησίον παιδεραστών. Γιατί άραγε; Γιατί άραγε; ... Και ό,τι και αν σου λένε, βλάκα, έχει περάσει. Φύγε. Φύγε τώρα. Και εσείς, τα κανάλια, μην προστατεύετε. Και για το καλό σας. Και για το δικό σας καλό, έναν ανώμαλο. Είναι ανώμαλος όποιος προστατεύει παιδεραστές . Επαναλαμβάνω προς το Δημοσίας Τάξεως, για αυτό δεν βρίσκετε στους δράστες εναντίον Χίου; Για αυτό δεν βρίσκετε και δεν συλλαμβάνετε τους δολοφόνους εναντίον Στέφανου Χίου; Σαπίλα . Κύριοι της ΕΥΠ, ξέρω και τα μικρά σας ονόματα, εντελώς συμπτωματικά, πείτε του να φύγει, είναι ντροπή, είναι ντροπή, είναι έρμαιο κάποιος που προστατεύει παιδεραστές δεν μπορεί να κάθεται στην πρωθυπουργική καρέκλα. Κάποιος που σε όλη του τη ζωή έκανε παρέα παιδόφιλους δεν μπορεί να κάθεται στην πρωθυπουργική καρέκλα ... Σκεφθείτε το παιδί σας, τα παιδάκια στη γειτονιά, τα προσφυγόπουλα τα δυστυχισμένα που τα έστελνε το Μαξίμου να μάθουν θέατρο στο Λιγνάδη και το κρύβουν τα τηλεοπτικά κανάλια».

Με το παραπάνω περιεχόμενο, η εκπομπή μετέδωσε στο κοινό (και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό με τη μορφή ειδήσεων και τετελεσμένων γεγονότων) απόλυτα ατεκμηρίωτες και προσβλητικές για τα αναφερόμενα πρόσωπα εκτιμήσεις και θέσεις του παρουσιαστή της. Επικαλούμενη υποτιθέμενες αποχρώσες ενδείξεις βασιζόμενες σε υλικό αναρτημένο σε ηλεκτρονικούς ιστοτόπους και σε μαγνητοσκοπήσεις που υποτίθεται ότι έχουν γίνει από μυστικές υπηρεσίες του εξωτερικού, η εγκαλουμένη δια του παρουσιαστή της εκπομπή τέλεσε: α) ακραία υποβάθμιση της ποιότητας του μεταδιδόμενου ραδιοφωνικού προγράμματος και β) καταφανή και απρόκλητη προσβολή της προσωπικότητας αναφερόμενων προσώπων.

Χαρακτηριστική και ταυτοχρόνως ενδεικτική του αδικοπρακτικού σκοπού της εγκαλουμένης είναι η χρήση περί του προσώπου που αποτελεί κύριο στόχο της εκπομπής των ακόλουθων λέξεων: «νοσηρός», «νοσηρότατος», «εφιαλτικός», «καταραμένος», «άρρωστος», «εθνικό όνειδος», «ανώμαλος», «αρρωστημένη προσωπικότητα», «αρρωστημένη ψυχή», «ψυχασθενής», «σάπιο υποκείμενο», «άνους», «ψυχασθενής», «ελλιποβαρής», «σάπιος».

ΙΙΙ. Προβαλλόμενοι ισχυρισμοί

Ισχυρίζονται η εγκαλουμένη και ο προσθέτως παρεμβαίνων ότι ήταν πρακτικώς αδύνατον στον ραδιοφωνικό σταθμό να παρέμβει επί του περιεχομένου της εκπομπής του και ότι για τον λόγο αυτόν στερείται ευθύνης για τα όσα μεταδόθηκαν. Κάθε όμως ραδιοφωνικός φορέας φέρει την συντακτική ευθύνη για τα όσα επιλέγει να προβάλει και την αντίστοιχη νομική ευθύνη, σε περίπτωση που το μεταδοθέν από αυτόν υλικό παραβιάζει τις νομοθετικές επιταγές (πρβλ. ΣτΕ 4586/2015 και ΣτΕ 201/2016). Κατά την κρίση δε της Ολομέλειας, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πλήρως αποδεδειγμένη από τα προαναφερόμενα στοιχεία η αδικοπρακτική πρόθεση της εγκαλουμένης. Σημειώνεται εξάλλου ότι η επίμαχη εκπομπή ήταν πολύωρης διάρκειας και ότι είχε το προαναφερθέν πρωτοφανές και αδιανόητο για έννομη τάξη περιεχόμενο.

Ο προσθέτως παρεμβαίνων ισχυρίζεται επίσης ότι πρέπει να ανασταλεί η έκδοση απόφασης επί της υποθέσεως έως ότου να εκδοθεί αμετάκλητη ποινική απόφαση επί της μηνύσεως που έχει καταθέσει εναντίον του ένα από τα αναφερόμενα στην επίμαχη εκπομπή πολιτικά πρόσωπα. Κατά ρητή όμως νομοθετική πρόβλεψη, η επιβολή των προβλεπόμενων κατά νόμον κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεως των κανόνων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη τυχόν ποινικής και αστικής ευθύνης (άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 2328/1995). Ανεξαρτήτως όμως αυτού, το σύνολο σχεδόν των όσων αναφέρθηκαν κατά την επίμαχη εκπομπή αφορούν σε άλλο πολιτικό πρόσωπο και όχι σε εκείνο που έχει προβεί στην κατάθεση μήνυσης κατά του προσθέτως παρεμβαίνοντος. Σε κάθε δε περίπτωση, δεν κρίνεται ότι θα συνεισέφερε ο,τιδήποτε η προηγούμενη εκδίκαση της ποινικής υποθέσεως στην προκειμένη διοικητική διαδικασία και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία η αιτούμενη αναστολή έκδοσης αποφάσεως.

Ισχυρίζεται περαιτέρω ο προσθέτως παρεμβαίνων ότι προέβη σε άμεση επανόρθωση αναγιγνώσκοντας την εξώδικη δήλωση που του είχε αποστείλει ο μηνυτής του, σημειώνοντας ότι όλα όσα είχε αναφέρει αφορούσαν τον πρωθυπουργό και όχι τον μηνυτή του. Από τα όσα όμως σημειώνονται στο πραγματικό μέρος της παρούσας προκύπτει σαφώς ότι η φύση και η ένταση της προβολής που υπέστησαν τα αναφερόμενα από την εκπομπή πρόσωπα ήταν τέτοια, που ήταν αδύνατον να γίνει αποκατάσταση με τον τρόπο που αναφέρει ο προσθέτως παρεμβαίνων. Όπως άλλωστε και ο ίδιος ρητώς παραδέχεται στο γραπτό του υπόμνημα, τα όσα υποστήριξε αφορούσαν άλλον πρόσωπο και όχι εκείνο του οποίου την εξώδικη δήλωση ανέγνωσε.

IV. Υπαγωγή

Ενόψει αυτών καθίσταται σαφές ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας υποχρεώσεις της, προβάλλοντας ραδιοφωνικό πρόγραμμα με προδήλως υποβαθμισμένο ποιοτικά χαρακτήρα (α) που έθιγε την αξία και την προσωπικότητα των αναφερόμενων προσώπων (β).

Κατά συνέπεια, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλούμενη κύρωση και δη εκείνη του χρηματικού προστίμου.

Περαιτέρω, με βάση την βαρύτητα των παραβάσεων και την ένταση του δόλου της εγκαλουμένης και του υπ’ αυτής προστηθέντος (προσθέτως παρεμβαίνοντος), κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο: α) των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) για τη μετάδοση ποιοτικά υποβαθμισμένου ραδιοφωνικού προγράμματος και β) των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για την παραβίαση της υποχρέωσης σεβασμού της αξίας και της προσωπικότητας του ανθρώπου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε εκ προθέσεως: α) την υποχρέωση τήρησης της ποιοτικής στάθμης του μεταδιδόμενου ραδιοφωνικού της προγράμματος και β) την υποχρέωση σεβασμού της ανθρώπινης αξίας και προσωπικότητας, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία Δ. ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού ΙΟΝΙΟΝ FM Νομού Ηλείας, τη διοικητική κύρωση του προστίμου: α) των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για την προβολή ποιοτικά υποβαθμισμένου ραδιοφωνικού προγράμματος και β) των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για την παραβίαση της υποχρέωσης σεβασμού της ανθρώπινης αξίας και προσωπικότητας.

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1.    Της εταιρείας Δ. ΚΟΛΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που εδρεύει στο Βαρθολομιό Ηλείας, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 58 με Α.Φ.Μ. 081962330, Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας, ως ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού.

2.    Του Αντώνιου Γρηγορόπουλου του Νικολάου, με Α.Φ.Μ. 026964480, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως νομίμου εκπροσώπου της ιδιοκτήτριας εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 27η Ιουλίου 2021 και δημοσιεύτηκε την 22α Σεπτεμβρίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.              H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 102/2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 22α Σεπτεμβρίου 2021

Στην ίδια κατηγορία