ΕΣΡ: Αποφάσεις περί ψηφιακής μετάδοσης προγράμματός Τ/Σ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΕΛΛΑ TV, EURO CHANNEL, EGNATIA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & TIME CHANNEL.

Διαβάστε την Απόφαση 67/2019 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 20.12.2018 και ώρα 12:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Νικόλαο Κιάο και Γεώργιο Πλειό. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου, Βασίλειος Καραποστόλης, Καλλιόπη Διαμαντάκου, και Γεώργιος Σαρειδάκης. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της νομιμότητας της λειτουργίας των τηλεοπτικών καναλιών:
1.    ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, φορέας του οποίου είναι η εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ,
2.    EURO CHANNEL, φορέας του οποίου είναι η εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ,
3.    ΠΕΛΛΑ TV, φορέας του οποίου είναι η εταιρεία ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕ,
4.    TIME CHANNEL, φορέας του οποίου είναι η εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ και
5.    ΕΓΝΑΤΙΑ TV, φορέας του οποίου είναι η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.,
κατόπιν κοινοποίησης στο ΕΣΡ των υπ’ αριθμ 801/13-17/02.03.2017 αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΣΡ 2337/18.4.2017). 

Για τον έλεγχο σχηματίστηκαν φάκελοι με αριθμούς από 378 έως 382/2018, οι οποίοι χρεώθηκαν στην ειδική επιστήμονα - νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου. Στη συνέχεια η Ειδική Επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 1022/5.12.2018 εισήγησή της.Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό των ελεγχόμενων εταιρειών. παρέστη ο δικηγόρος Αθηνών Δημοσθένης Κορδελλίδης. Παρέστησαν επίσης οι: Ρήγας Φερραίος νόμιμος εκπρόσωπος του καναλιού EURO CHANNEL, Κατσάκης Παναγιώτης, νόμιμος εκπρόσωπος του καναλιού ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, Ηρακλής Κοσκινόπουλος, νόμιμος εκπρόσωπος του καναλιού ΠΕΛΛΑ TV, Χαράλαμπος Χριστοφορίδης, νόμιμος εκπρόσωπος του καναλιού ΕΓΝΑΤΙΑ TV και Θεόδωρος Μπακλατζής, νόμιμος εκπρόσωπος του καναλιού TIME CHANNEL. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο δικηγόρος των καναλιών απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο των φακέλων, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Εν συνεχεία, τον λόγο έλαβαν και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των καναλιών. Στη συνέχεια ζήτησαν -και η Ολομέλεια δέχτηκε - να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση υπομνήματος μέχρι και την 8.1.2019 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Οι σταθμοί κατέθεσαν στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 88/8.1.2019 υπόμνημά τους.
Την 1.4.2019 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Δήμητρα Παπαδοπούλου Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκης. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τα απόντα κατά την συζήτηση μέλη αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα των ελεγχόμενων εταιρειών, το πρακτικό της συζήτησης στην Ολομέλεια και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου για την υπόθεση. Εν συνεχεία άκουσε την ειδική επιστήμονα - νομικό Π. Λαμπροπούλου, εισηγήτρια, και ύστερα από συζήτηση:


ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος
Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών» (άρθρο 4 παρ. 1 β ν 2863/2000).
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν 3592/2007 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 80 του Ν 4070/2012): «Η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχομένου. Ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος περιεχομένου απαιτείται να είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε» Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου ορίζει : «Στον πάροχο δικτύου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Για τον πάροχο δικτύου, η κατά τα ως άνω παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πάροχος δικτύου παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας στους παρόχους περιεχομένου»». Σε σχέση με τους παρόχους περιεχομένου, η παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζει : «Για τον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής απαιτείται, πριν την έναρξη εκπομπής, η χορήγηση άδειας κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ. το οποίο εκδίδει και τη σχετική προκήρυξη.»
Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση ρυθμίστηκε από το άρθρο 14 του Ν 3592/2007 το οποίο όριζε στην παράγραφο 1 : « α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13, οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας ή οι αδειούχοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, μετά την αδειοδότησή τους, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 παρ. 1 του παρόντος θυγατρικής εταιρίας αυτής, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μεταδίδουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Με την απόφαση που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 6 καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα, κατ' επιλογή τους, να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Η εκπομπή ψηφιακού προγράμματος υπόκειται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6. β) Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.»
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν 3592/2007 ορίστηκε, επίσης, η διαδικασία εγκρίσεως, από το ΕΣΡ, του προγράμματος των λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών προκειμένου να το εκπέμψουν ψηφιακά σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Ειδικότερα, η εν λόγω παράγραφος όριζε: « Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καθορίζονται ποιοι και πόσοι από αυτούς θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με την ποιότητα του προγράμματός τους, που κρίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 6. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η συχνότητα στην οποία θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, από τις συχνότητες που θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 6.». Τις προϋποθέσεις «νόμιμης» λειτουργίας των εν λόγω τηλεοπτικών σταθμών ρύθμισε και το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν 4038/2012 σύμφωνα με το οποίο: «Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του ν. 3592/2007 ως νομίμως λειτουργούντες περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τους ακόλουθους όρους:
α. Της υποβολής αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3592/2007 εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και της έγκρισης από το ΕΣΡ της ψηφιακής εκπομπής του αναλογικού τους προγράμματος.
β. Της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής η οποία θα διενεργηθεί κατά το άρθρο 13 του ν. 3592/2007.». Εξ άλλου, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν 4339/2007 εξεδόθη η ΥΑ 211//2008 (ΥΑ 21161 ΦΕΚ Β 1680 2008) «Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή», με την οποία καθορίστηκαν οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι τηλεοπτικοί σταθμοί, των οποίων το πρόγραμμα ενεκρίθη από το ΕΣΡ σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, είχαν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Στην περιοχή Χορτιάτη δόθηκαν οι ακόλουθοι δίαυλοι συχνοτήτων : 23, 25, 29, 31, 46, 50, 56 και 59.
Κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 13 του Ν 3592/2007, εκδόθηκε, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, η υπ’ αριθμ 706/4/6.2.2014 απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ανακηρύχθηκε υπερθεματιστής «της Δημοπρασίας για την Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής» για το 1 δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα 13 Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΎ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ και τον Δ/Τ DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ». Εν συνεχεία, με την απόφαση 707/2/13.02.2014 της ΕΕΤΤ (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμό 716/003/30.04.2014 απόφαση της ΕΕΤΤ) χορηγήθηκαν στην εταιρεία DIGEA δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μετά την αδειοδότηση του παρόχου δικτύου έληξε η προβλεπόμενη στο άρθρο 14 του Ν 3592/2007 μεταβατική αυτή περίοδος. Ειδικότερα,
με την ΚΥΑ 41167/1375/22.8.2013 (ΦΕΚ Β 2064/2013) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ    40518/1168/Φ.111Α/04.07.2014    (ΦΕΚ 1879/Β/2014) και Οικ
62941/1831/Φ111Α/2910.2014 (ΦΕΚ 2931/30.10.2014 ορίστηκε η 21η Νοεμβρίου 2014 ως ημερομηνία διακοπής των ψηφιακών εκπομπών της ΚΥΑ 21161/2008. Μετά δηλαδή από το παραπάνω χρονικό σημείο κάθε εκπομπή ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου. Τα ανωτέρω προβλέπονται ρητά και στο άρθρο 18 του Ν 4208/2013 σύμφωνα με το οποίο : «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4070/ 2012 (Α' 82), οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α' 14), εφόσον εξέπεμπαν τηλεοπτικό πρόγραμμα στις 31.8.2013, συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους, μέχρι τη χορήγηση αδειών παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής όπως προβλέπεται από το ν. 3592/2007, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.6.2014, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4038/2012. Η ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 6 του ν. 3592/2007.». Κατά συνέπεια, οι τηλεοπτικοί σταθμοί των οποίων το πρόγραμμα είχε εγκριθεί από το ΕΣΡ, προκειμένου να το μεταδίδουν με ψηφιακή τεχνολογία στους διαύλους συχνοτήτων που τους είχαν απονεμηθεί, όφειλαν σύμφωνα με τα παραπάνω να διακόψουν την εν λόγω λειτουργία και να συμβληθούν με τον αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την εφεξής μετάδοση του προγράμματός τους.
Με άρθρο 37 του Ν 4262/2014, ως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε συνδυασμό με υπ’ αριθμ 984/2019 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτκής, Τηλεπικοινιών και Ενημέρωσης, δίδεται η δυνατότητα σε παρόχους περιεχομένου να ζητήσουν την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και χρήση Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής (ΣΕΕ) σε Περιφερειακές Ζώνες (ΠΖ) που υποεξυπηρετούνται. Οι ΣΕΕ εντάσσονται αποκλειστικά και μόνο στα ομοσυχνοτικά δίκτυα των εξυπηρετούμενων ΠΖ και τελούν υπό την τεχνική εποπτεία και ευθύνη του παρόχου δικτύου ο οποίος οφείλει να δηλώσει πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής αποφάσεως ότι συμφωνεί με την υποβληθείσα από τον αιτούντα τεχνική μελέτη. Ειδικότερα, το άρθρο 37 του Ν 4262/2014 ορίζει σε σχέση με την εμβέλεια των νομίμως λειτουργούντων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών : «Κατά το μεταβατικό διάστημα μεταξύ της υποχρεωτικής έναρξης ψηφιακής εκπομπής από τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 42800/5.10.2012 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (B' 2704) κέντρα εκπομπής μέχρι τη χορήγηση αδειών παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής σύμφωνα με το ν. 3592/2007 (Α’ 161), οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εμπίπτουν στις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α' 14) και του άρθρου 18 του ν. 4208/2013 (Α' 252) και εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως, υποχρεούνται να εκπέμπουν ψηφιακά το πρόγραμμά τους στην Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ) που αντιστοιχεί στην Ευρύτερη Περιοχή Εξυπηρέτησης (ΕΠΕ) στην οποία εκπέμπουν νομίμως, σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχισης που ακολουθεί. Στον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζονται για τις ανάγκες του παρόντος οι δεκατρείς (13) ΠΖ που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 45858/1799/Φ150/12.9.2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2359), όπως ισχύει, με τις δεκατέσσερις (14) ΕΠΕ που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 21161/12.8.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών καιΕπικρατείας (Β' 1680), όπως ισχύει.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ
ΕΠΕ ΕΠΕ ΕΠΕ ΕΠΕ ΕΠΕ ΕΠΕ ΕΠΕ ΕΠΕ ΕΠΕ ΕΠΕ ΕΠΕ ΕΠΕ ΕΠΕ ΕΠΕ
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13
14
ΠΖ-5 ΠΖ-4 ΠΖ-2&3 ΠΖ-1 ΠΖ-1 ΠΖ-7 ΠΖ-13 ΠΖ-8 ΠΖ-6 ΠΖ-6 ΠΖ-9 ΠΖ-12 ΠΖ-11 ΠΖ-10
«Εάν δεν είναι δυνατή η λήψη και αποδιαμόρφωση του διαύλου που μεταφέρει περιεχόμενα περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών σε τμήμα της ΠΖ, εντός της οποίας εκπέμπουν νομίμως, επιτρέπεται η ψηφιακή αναμετάδοση του ανωτέρω διαύλου και από σημεία εκτός αυτής, μέσω Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής (ΣΕΕ), οι οποίες εντάσσονται σε ομοσυχνοτικό δίκτυο εντός της ανωτέρω ΠΖ. Η κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση επιτρέπεται κατόπιν απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) μετά από υποβολή σχετικής δήλωσης από τον πάροχο δικτύου, στον οποίο έχουν απονεμηθεί τα δικαιώματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με τα πλήρη στοιχεία των τεχνικών χαρακτηριστικών των ως άνω ΣΕΕ κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και μόνο εφόσον από τη συγκεκριμένη εκπομπή δεν προκαλείται επιζήμια παρεμβολή σε άλλα νόμιμα δίκτυα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει κανονισμό, με τον οποίο ρυθμίζεται η ως άνω διαδικασία.». Με την πρόσφατη τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου, η οποία ψηφίστηκε την 21.11.2018, το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο του άρθρου 37 του Ν 4262/2014 αντικαταστάθηκε ως ακολούθως: «Η κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μετά από υποβολή κοινής αίτησης από τους παρόχους περιεχομένου ενός διαύλου (πολυπλέκτη) περιφερειακής εμβέλειας που επιθυμούν να μεταδοθεί το πρόγραμμά τους από ΣΕΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης του επόμενου εδαφίου.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη της ΕΕΤΤ, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των ΣΕΕ, τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνοδεύουν την ανωτέρω αίτηση περί λειτουργίας ΣΕΕ και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας, μεταφοράς του σήματος στις ΣΕΕ και συντήρησης των ανωτέρω ΣΕΕ βαρύνει τους αιτούντες παρόχους περιεχομένου και σε καμία περίπτωση δεν εντάσσεται στα κόστη λειτουργίας του δικτύου και δεν επηρεάζει το Ανώτατο Όριο Τιμών (ΑΟΤ)». Σε εκτέλεση της ανωτέρω διατάξεως εξεδόθη η υπ’ αριθμ 984/2019 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υπό τον τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής (ΣΕΕ) επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής» σύμφωνα με την οποία: «Προϋπόθεση για την δημιουργία μίας ή περισσοτέρων Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής για την πληρέστερη ψηφιακή κάλυψη μιας ΠΖ είναι η ύπαρξη υποεξυπηρετούμενων περιοχών εντός της εν λόγω ΠΖ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης Οι ΣΕΕ εντάσσονται αποκλειστικά και μόνο στα ομοσυχνοτικά δίκτυα των Εξυπηρετούμενων ΠΖ. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ΣΕΕ σε ομοσυχνοτικό δίκτυο διαφορετικό από την εξυπηρετούμενη ΠΖ σύμφωνα με την κοινή ΥΑ 42800/12 όπως εκάστοτε ισχύει. Οι ΣΕΕ βρίσκονται υπό την τεχνική εποπτεία και ευθύνη του Κατόχου Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ομοσυχνοτικού Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο οποίος αναλαμβάνει την εγκατάσταση θέση σε λειτουργία κα χρήση των ΣΕΕ». Κατά το άρθρο 3 της ιδίας απόφασης το οποίο ορίζει την διαδικασία έγκρισης, εγκατάστασης και λειτουργίας ΣΕΕ απαιτείται και «έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Κατόχου Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ομοσυχνοτικού Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής ότι συμφωνεί με την υποβληθείσα τεχνική μελέτη».
Τέλος, σύμφωνα με τον ισχύοντα χάρτη συχνοτήτων (Υ.Α. 14879/2008 - ΦΕΚ Β 4991/2018) η επίγεια ψηφιακή ευρυ-εκπομπή στην περιοχή απονομής Θεσαλλονίκη επιτρέπεται από τους διαύλους ραδιοσυχνοτήτων με αριθμούς 24, 27, 30, 36, 43, 48, 55 και 56. Δεν επιτρέπεται δηλαδή ευρυεκπομπή από τους διαύλους συχνοτήτων που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα οι ελεγχόμενες εταιρείες.
Εκ τούτων δηλαδή συνάγεται ότι κατά την περίοδο μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή μετάδοση προγραμμάτων, επετράπη στους πάροχους οπτικοακουστικού περιεχομένου να μεταδίδουν το αναλογικό τους πρόγραμμα και ψηφιακά. Προϋπόθεση δε για τη άσκηση του δικαιώματος αυτού ήταν η έγκριση του προγράμματός τους από το ΕΣΡ. Με την εγκριτική απόφαση το ΕΣΡ όριζε μεταξύ άλλων και τον δίαυλο συχνοτήτων μέσω του οποίου ο πάροχος περιεχομένου όφειλε να μεταδίδει το εν εγκριθέν πρόγραμμά του ψηφιακά. Τον Νοέμβριο του 2014 έληξε οριστικά η εν λόγω μεταβατική περίοδος δεδομένου ότι είχε ήδη αδειοδοτηθεί από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3592/2007 και το Ν 4070/2012, ο πάροχος δικτύου στον οποίο εκχωρήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Έκτοτε, όφειλαν οι λογιζόμενοι νόμιμοι πάροχοι περιεχομένου να συμβληθούν μαζί του για την μετάδοση του προγράμματός τους ψηφιακά. Με άρθρο 37 του Ν 4262/2014, ως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε συνδυασμό με υπ’ αριθμ 984/2019 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτκής, Τηλεπικοινιών και Ενημέρωσης, δίδεται η δυνατότητα σε παρόχους περιεχομένου να ζητήσουν την εγκατάσταση θέση σε λειτουργία κα χρήση των ΣΕΕ σε ΠΖ που υποεξυπηρετούνται. Οι ΣΕΕ εντάσσονται αποκλειστικά και μόνο στα ομοσυχνοτικά δίκτυα των Εξυπηρετούμενων ΠΖ και τελούν υπό την τεχνική εποπτεία και ευθύνη του παρόχου δικτύου, ο οποίος οφείλει να δηλώσει πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής αποφάσεως ότι συμφωνεί με την υποβληθείσα από τον αιτούντα τεχνική μελέτη. Οι δίαυλοι συχνοτήτων που χρησιμοποιούν οι ελεγχόμενες εταιρείες δεν συγκαταλέγονται σε εκείνους που έχουν εκχωρηθεί για την μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού σήματος στην συγκεκριμένη περιοχή.

ΙΙ. Πραγματικό μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου και τους ισχυρισμούς των ελεγχόμενων εταιρειών, υποβληθέντων προφορικώς και εγγράφως, προκύπτουν τα ακόλουθα: Το ΕΣΡ έχει εκδώσει την με αριθμό 604/2008 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μετάδοση (προσωρινώς και μέχρι την αδειοδότηση του παρόχου δικτύου) του αναλογικού προγράμματος, μεταξύ άλλων και, των 1. ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, 2. ΕΓΝΑΤΙΑ TV και ΠΕΛΛΑ TV με ψηφιακή τεχνολογία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν 3592/2007 και την ΚΥΑ 21161/12.8.2008 (ΦΕΚ Β 1680/2008). Έχει εκδώσει επίσης τις αποφάσεις με αριθμό 337/2009 και 338/2009 με τις οποίες εγκρίθηκε αντιστοίχως η μετάδοση του αναλογικού προγράμματος με ψηφιακή τεχνολογία των TIME CHANNEL και EUROCHANNEL μετά από την υποβολή αιτήσεως θεραπείας. Ειδικότερα επετράπη η μετάδοση του προγράμματος των εν λόγω καναλιών κατά την μεταβατική περίοδο, ήτοι μέχρι την αδειοδότηση από την ΕΕΤΤ του παρόχου δικτύου, στους ακόλουθους διαύλους συχνοτήτων:
1.    ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, στον δίαυλο 50 και από τα κέντρα εκπομπής α) Χορτιάτης και β) Φιλίππειο ή Σιβρί
2.    ΕΓΝΑΤΙΑ TV στον δίαυλο 31 από τα κέντρα εκπομπής α) Χορτιάτης και Περιφερειακός) και
3.    ΠΕΛΛΑ TV στον δίαυλο 44 από το κέντρο εκπομπής Κέλλη
4.    ΤΙΜΕ CHANNEL στον δίαυλο 59 από τα κέντρα εκπομπής α) Χορτιάτης και β) Φιλίππειο ή Σιβρί
5.    EUROCHANNEL στον δίαυλο 50 από τα κέντρα εκπομπής α) Χορτιάτης και β) Φιλίππειο ή Σιβρί
Με τις υπ’ αριθμ 801/13-17/2.3.2017 αποφάσεις τις ΕΕΤΤ (αριθμός πρωτ. ΕΣΡ 2337/2017) επεβλήθησαν διοικητικές κυρώσεις (σύσταση και χρηματική ποινή) στις εταιρείες:
1.    ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
2.    ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ,
3.    ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ,
4.    ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ και
5.    ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ
φορείς των προαναφερόμενων τηλεοπτικών σταθμών.

Συγκεκριμένα η ΕΕΤΤ επέβαλε, μεταξύ άλλων, την κύρωση της συστάσεως όπως οι εν λόγω τηλεοπτικοί σταθμοί αποκαταστήσουν τη νομιμότητα προβαίνοντας α) στην διακοπή της ψηφιακής μετάδοσης στους διαύλους συχνοτήτων 50 και 51 των προγραμμάτων τους και β) στις οριζόμενες εκ του νόμου ενέργειες για τη σύννομη μεταφορά του προγράμματός τους ψηφιακά.
Σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές καθώς και στο ΕΣΡ για τις τυχόν δικές τους ενέργειες.
Ο Πάροχος Δικτύου DIGEA βεβαίωσε εγγράφως (21.6.2018) ότι καμία εκ των προαναφερόμενων εταιρειών δεν έχει μέχρι σήμερα συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της ΕΕΤΤ, ήτοι δεν έχει συνάψει σύμβαση με τον πάροχο δικτύου για την μετάδοση των προγραμμάτων της.
Οι ελεγχόμενες εταιρίες επιβεβαίωσαν, επίσης, προφορικά και με το υπόμνημά τους ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν συμβληθεί με τον προαναφερόμενο πάροχο δικτύου αλλά εξακολουθούν να εκπέμπουν από τους διαύλους 50 (EUROCHANNEL και ΓΝΩΜΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ) και 51 (οι υπόλοιπες εταιρείες). Ισχυρίστηκαν, όμως, ότι δεν μπορούν να συμβληθούν με τον πάροχο δικτύου διότι έχουν ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά της Προκήρυξης του Δεκεμβρίου 2013 της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, δικάσιμος της οποίας είχε οριστεί, μετ’ αναβολή, η 12.3.2019, διότι ο πάροχος δικτύου ζητά προκειμένου να συμβληθούν μαζί του, την παραίτησή τους από το δικόγραφό αυτό. Για τον ίδιο λόγο, προκειμένου να δικαστεί η αίτηση ακυρώσεως, οι εν λόγω σταθμοί ζητούν να ανασταλεί η έκδοση αποφάσεως του ΕΣΡ μέχρις ότου κριθεί η αίτησή τους από το ΣτΕ.

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Μετά την αδειοδότηση παρόχου δικτύου, σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν 3592/2007, έληξε η μεταβατική, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου, περίοδος μετάβασης στην ψηφιακή εκπομπή και οι πάροχοι δικτύου, των οποίων το πρόγραμμα είχε εγκρίνει το ΕΣΡ προκειμένου να το μεταδίδουν με ψηφιακή τεχνολογία, όφειλαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν 4038/2012 να διακόψουν την μετάδοση του προγράμματός τους από τις συχνότητες που τους είχαν προσωρινά απονεμηθεί και να συμβληθούν με τον αδειοδοτηθέντα πάροχο δικτύου, ήτοι την εταιρεία DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ. Οι προαναφερόμενες εταιρείες αρνήθηκαν και εξακολουθούν να αρνούνται να συμμορφωθούν προς τις επιταγές του νόμου, ισχυριζόμενες, προσχηματικά, ότι πάροχος δικτύου αρνείται να συνάψει σύμβαση μαζί τους, απαιτώντας εκβιαστικά την παραίτησή τους από αίτηση ακυρώσεως που έχουν ασκήσει κατά της προκήρυξης της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, στο πλαίσιο της οποίας αδειοδοτήθηκε. Ο εν λόγω ισχυρισμός δεν ευσταθεί διότι σύμφωνα με τον όρο 8 της αδείας [Αποφ. 716-003 (ΦΕΚ Β 1693/2014) της ΕΕΤΤ] ο πάροχος οφείλει «να παρέχει πρόσβαση έναντι ανταλλάγματος σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία του δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ώστε να καθίσταται δυνατή η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή όλων των αδειοδοτημένων από τον αρμόδιο φορέα περιεχομένων,». Κατά τούτο, τυχόν άρνηση - για οποιοδήποτε λόγο - του παρόχου να συμβληθεί με τους «αδειοδοτημένους» από το ΕΣΡ - σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3592/2007 - παρόχους περιοχομένου, θα συνιστούμε παράβαση συμβατικού όρου που επισύρει τις οριζόμενες στο νόμο κυρώσεις (δείτε όρο 17 της ανωτέρω απόφασης). Πέραν τούτου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση νομοθεσίας για το ΣτΕ): «Καταργείται ομοίως η δίκη αν μετά την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως και έως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης η προσβαλλόμενη πράξη έπαυσε για οποιοδήποτε λόγο να ισχύει, εκτός αν ο αιτών επικαλείται ιδιαίτερο έννομο συμφέρον που δικαιολογεί τη συνέχιση της δίκης...». Η προσβαλλομένη προκήρυξη έπαψε να ισχύει διότι το ρυθμιστικό της περιεχόμενο εξαντλήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του παρόχου δικτύου. Οι αιτούντες δεν έχουν επίσης «ιδιαίτερο έννομο συμφέρον το οποίο επιβάλλει την συνέχιση της δίκης» δεδομένου ότι ακόμα και εάν ήθελε ακυρωθεί η προσβαλλομένη, οι εταιρείες αυτές, ως πάροχοι περιεχομένου δεν θα μπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες δικτύου, αφού οι δύο αυτές ιδιότητες δεν μπορούν να συμπέσουν στον ίδιο πάροχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν 3592/2007. Εξ άλλου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 78 του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» που διέπει την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία «Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης ή της προσφυγής, κατά περίπτωση, και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ., εκτός εάν, μετά από αίτηση του αιτούντος ή του προσφεύγοντος, το δικαστήριο, με αιτιολογημένη απόφαση του, αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της πράξης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις». Δικαστική απόφαση για την αναστολή εκτέλεσης της Προκήρυξης δεν έχει υποβληθεί από τους αιτούντες ούτε προκύπτει ότι εκκρεμεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης. Κατά συνέπεια, η προσβολή της προαναφερόμενης προκήρυξης με αίτηση ακυρώσεως, δεν προσβάλλει την νομιμότητα της διαδικασίας αδειοδότησης του παρόχου δικτύου που αποτελεί νόμιμο έρεισμα της αποκλειστικής παροχής του ψηφιακού σήματος στην Ελλάδα από την εταιρεία DIGEA ώστε να αποτελεί λόγο αναστολής της έκδοσης απόφαση του ΕΣΡ επί της κρινομένης υποθέσεως.
Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω εταιρείες παραβίασαν και εξακολουθούν να παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 13 παρ. 1 του Ν 35982/2007 και 18 του Ν 4208/2013) αρνούμενες να συμμορφωθούν προς αυτές μεταδίδοντας με ίδια μέσα το πρόγραμμά τους και από δίαυλο συχνοτήτων που δεν έχει απονεμηθεί στην εν λόγω περιφερειακή ζώνη προς το σκοπό της μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:
Α. Απορρίπτει το αίτημα για «αναστολή» της έκδοσης αποφάσεώς της.
Β. Επιβάλλει στις εταιρείες :
1.    ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, φορέα του τηλεοπτικού σταθμού ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αγίας Σοφίας 43, την κύρωση της ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 604/20.11.2008 απόφασης, καθ' όσον την αφορά, ήτοι την κύρωση της ανάκλησης της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η ψηφιακή μετάδοση του προγράμματός της,
2.    ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ, φορέα του τηλεοπτικού σταθμού EURO CHANNEL, που εδρεύει στο Κιλκίς, στην οδό Διογένους 4, την κύρωση της ανάκλησης της υπ’ αριθμ 338/7.7.2009 απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η ψηφιακή μετάδοση του προγράμματός της, 
3.    ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, φορέα του τηλεοπτικού σταθμού ΠΕΛΛΑ TV, που εδρεύει στα Γιαννιτσά, στην οδό Εγνατίας 55, την κύρωση της ανάκλησης της υπ’ αριθμ 604/20.11.2008 απόφασης, καθ' όσον την αφορά, ήτοι την κύρωση της ανάκλησης της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η ψηφιακή μετάδοση του προγράμματός της,
4.    ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, φορέα του τηλεοπτικού σταθμού TIME CHANNEL, που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στην Παλ. Συμμαχική οδό, την κύρωση της ανάκλησης της υπ’ αριθμ 337/7.7.2009 απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η ψηφιακή μετάδοση του προγράμματός της
5.    ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, φορέα του τηλεοπτικού σταθμού ΕΓΝΑΤΙΑ TV, που εδρεύει στα Γιαννιτσά, στην οδό 20ης Οκτωβρίου 31, την κύρωση της ανάκλησης της υπ’ αριθμ 604/20.11.2008 απόφασης, καθ' όσον την αφορά, ήτοι την κύρωση της ανάκλησης της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η ψηφιακή μετάδοση του προγράμματός της
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 1η Απριλίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 12η Απριλίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ