ΕΣΡ: Έγκριση Μετάδοσης Τηλεοπτικής Εκπομπής BODY IN BALANCE της K.M. OPTIMUM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 86/2021 της Ανεξάρτητης Αρχής μας:

poll-radio-playlist-oct-21-728x270


Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 26.7.2021 και ώρα 10:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr) τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γιώργος Πλειός, τα οποία είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της από 16.7.2021 αιτήσεως (με αρ. πρωτ. ΕΣΡ 4168/2021) της εταιρείας «K.M. OPTIMUM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» για έγκριση τηλεοπτικής εκπομπής υπό τον λογότυπο “BODY IN BALANCE”.

Για τον έλεγχο της αίτησης σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 274/22.7.2021, ο οποίος χρεώθηκε στην ειδική επιστήμονα-νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου και στη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα, που υπέβαλαν προφορικά τις εισηγήσεις τους.

Για τη συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση. Η Νομικός και η Διοικητική Υπάλληλος ανέπτυξαν και προφορικώς το θέμα και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 εδάφια α’ έως γ’ του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

2.    Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ: «Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε όλες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, να τηρούν τους κανόνες δικαίου που ισχύουν σε αυτό το κράτος μέλος για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που απευθύνονται στο κοινό.».

3.    Κατά το άρθρο 15 παρ/φοι 5, 7, 8 και 9 του Ν 3592/2007: «5. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα, λαμβάνει χώρα για τον πάροχο περιεχομένου, μετά από έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ., εφόσον δεν μεταδίδεται αδειοδοτημένο από το Ε.Σ.Ρ. πρόγραμμα. (...) 7. Ειδικότερα, η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών των παραγράφων 5 και 6 μπορεί να είναι συνδρομητική ή μη. Στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ. λαμβάνεται από τον πάροχο ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί αναλογικής εκπομπής ελεύθερης λήψης, όπως τροποποιούνται δια του παρόντος. Η έγκριση του Ε.Σ.Ρ. αφορά στη μετάδοση ολοκληρωμένου ή μη προγράμματος, ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 5. Για την έγκριση του Ε.Σ.Ρ. απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματός του και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας της εθνικής ή της κοινοτικής έννομης τάξης, καθώς και του διεθνούς δικαίου. 8. Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απορρίψει, με αιτιολογημένη απόφασή του, την αίτηση του ενδιαφερομένου σε περίπτωση που το περιεχόμενο του υποβληθέντος προγράμματος δεν καλύπτει τις επιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματος και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 9. Οι πάροχοι δικτύου μπορούν να μεταδίδουν πρόγραμμα μόνο εφόσον το περιεχόμενο του προγράμματος έχει λάβει έγκριση από το Ε.Σ.Ρ. ή έχει αδειοδοτηθεί από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού»».

4.    Κατά το άρθρο 37 του Ν 4779/2021 « 1. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, γραμμικών ή μη γραμμικών, συνδρομητικών ή ελεύθερης λήψης, εγγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. προσδιορίζει, με απόφασή του, τα στοιχεία που, ανά κατηγορία, υποβάλλουν οι πάροχοι για την εγγραφή τους, και τα οποία περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, την επωνυμία του παρόχου, την έδρα του, τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων του, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για το καθεστώς ιδιοκτησίας του παρόχου, καθώς και τον εγκεκριμένο ή σχεδιαζόμενο προγραμματισμό μεταδόσεων ή κατάλογο προγραμμάτων που θα περιλαμβάνει την κατηγορία προγραμμάτων. Αν ο σχεδιαζόμενος προγραμματισμός μεταδόσεων ή κατάλογος προγραμμάτων δεν έχει εγκριθεί από αρμόδια αρχή, η έγκρισή του από το Ε.Σ.Ρ. αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή του παρόχου στο οικείο μητρώο.»

Από τον συνδυασμό και την λογική ερμηνεία των διατάξεων αυτών προκύπτουν τα ακόλουθα:

1.    Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να ελέγχει κατά πόσον οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της τηρούν (και) το σχετικό ενωσιακό δίκαιο.

2.    Αρμόδιο όργανο για την διενέργεια του ελέγχου αυτού επί των προγραμμάτων είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, συνταγματικώς κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή με αντικείμενο την εποπτεία της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Η έννοια της τηλεόρασης πρέπει να εννοηθεί εξελικτικά, δηλαδή με βάση τα ισχύοντα στην συγκεκριμένη αγορά, η οποία έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια λόγω της σύγκλισης των τηλεοπτικών υπηρεσιών με το διαδίκτυο.

3.    Εκτός των παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών επίγειας μετάδοσης ελεύθερης λήψης, για την αδειοδότηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4339/2015, οι λοιποί πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών που υπόκεινται στην δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους, προκειμένου να μεταδώσουν ένα πρόγραμμα, οφείλουν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο διενεργεί έλεγχο τήρησης των ισχυόντων κανόνων περιεχομένου, εφόσον το πρόγραμμα δεν έχει ήδη εγκριθεί σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο δε διότι, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία (άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ), το πρόγραμμα που μεταδίδεται από πάροχο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος θεωρείται ότι πληροί τους όρους της Οδηγίας και γι’ αυτό μεταδίδεται, κατ’ αρχήν, ελεύθερα στα άλλα κράτη μέλη.

4.    Μετά την έγκριση του σχεδιαζόμενου προγραμματισμού ή καταλόγου, ακολουθεί η εγγραφή του παρόχου της υπηρεσίας στα Μητρώα Επιχειρήσεων του ΕΣΡ, εφόσον δεν έχει ήδη εγγραφεί.

II. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:

1.    Η αιτούσα εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 263 Κηφισιά) και έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με αριθμό 006227601000. Εχει υποβληθεί το με αριθμό πρωτ. 5625/19 πιστοποιητικό απογραφής από το ΓΕΜΗ, Γενικό πιστοποιητικό με αριθμό πρωτ. 133-908.191389/27.5.21

2.    Η εταιρεία έχει αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών, την παραγωγή προγραμμάτων συνδρμητικών τηλεοπτικών καναλιών, την παραγωγή προγραμμάτων τηλεοπτικών καναλιών εκτός της συνδρομητικής τηλεόρασης, την εκμετάλλευση προγραμμάτων, την διάθεση διαφημιστικού χρόνου, υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων κα, όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας (Ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ της 17/07/2015 με Αριθ.Πρωτ.:125915/13). Κατά συνέπεια, παραδεκτώς υποβάλλεται η αίτηση για την έγκριση της μετάδοσης τηλεοπτικής εκπομπής (αρ. πρωτ.4081/2021).

3.    Την εταιρεία διοικεί τριμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους Απόστολο Σαραντάρη, Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ιουλία Μεταξά, Αντιπρόεδρο ΔΣ και Γεώργιο Κασσιμάτη, μέλος όπως προκύπτει από την Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της από 22.07.2019 απόφαση της ΓΣ των μετόχων για την εκλογή ΔΣ καθώς και της από 22/7/2019 απόφαση του ΔΣ για την συγκρότησή του σε σώμα (αριθμ. πρωτ 1679068/12.9.2019). Η εταιρεία εκπροσωπείται από τους Απόστολο Σαραντάρη. Μέτοχος της εταιρείας είναι σύμφωνα με το μετοχολόγιό της ο Αχιλλέας Σαραντάρης του Απόστολου.

4.    Η αίτηση αφορά στη μετάδοση 24ωρης τηλεοπτικής εκπομπής θεματικού περιεχομένου και ειδικότερα προγράμματα που αφορούν στην σωματική ευεξία, τη διατροφή την τέχνη της ζωής, την σωματική και πνευματική άσκηση και τη yoga σε καθημερινή βάση. Το κανάλι θα μεταδίδεται από πλατφόρμες μέσω επίγειων, δορυφορικών και ευρυζωνικών δικτύων. Η γλώσσα μετάδοσης των προγραμμάτων θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Το πρόγραμμα θα μεταδίδεται στην Ελλάδα. Στην αίτηση περιλαμβάνεται ενδεικτικός εβδομαδιαίος προγραμματισμός με αναφορά στον τίτλο κάθε προγράμματος (όπως, 1. άσκηση yoga, stretching, 2. ασκήσεις ενδυνάμωσης power yoga, εκπομπές διατροφής, 3. ροφήματα και συνταγές, 4 είδη διατροφής κα) και τη διάρκειά του.

5.    Η αιτούσα υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση περί τηρήσεως της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και τους αντίστοιχους κανόνες δεοντολογίας, της εθνικής και της ενωσιακής έννομης τάξης με ημερομηνία 10/6/2021 την οποία υπογράφει ο Απόστολος Σαραντάρης υπό την ιδιότητα του Προέδρου του ΔΣ και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Η αίτηση πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή και να εγκριθεί η μετάδοση της τηλεοπτικής εκπομπής υπό τον τίτλο “BODY IN BALANCE” σε καθημερινή βάση, 24 ώρες το 24ωρο, μέσω πλατφορμών, συνδρομητικών και μη, ανεξαρτήτως του τρόπου μετάδοσης του σήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εγκρίνει την αίτηση της εταιρείας της εταιρείας «K.M. OPTIMUM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ)» για την μετάδοση τηλεοπτικής εκπομπής υπό τον λογότυπο τίτλο “BODY IN BALANCE ” κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 26η Ιουλίου 2021 και δημοσιεύθηκε την 29η Ιουλίου 2021.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                    H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 86/2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 29η Ιουλίου 2021

Στην ίδια κατηγορία