ΕΣΡ: Άδεια Δικτυώσεως Ρ/Φ Σταθμών ΝΗΣΙ 93,9 Νομού Κεφαλληνίας (αναμεταδίδοντος) και ΡΥΘΜΟΣ Νομού Αττικής (αναμεταδιδόμενος).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 49/2021 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση την 24.5.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «e:presence.gov.gr»): Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Νικόλαος Κιάος, το οποίο είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣΡ 2276/14.4.2021 αίτησης του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΒΑΖΗ, που λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΝΗΣΙ 93,9» Νομού Κεφαλληνίας, και της εταιρείας με την επωνυμία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε., που λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΡΥΘΜΟ» Νομού Αττικής για χορήγηση άδειας δικτύωσης του πρώτου ως αναμεταδίδοντος και του δεύτερου ως αναμεταδιδόμενου.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 157/23.4.2021. Ο φάκελος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα, η οποία κατέθεσε το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣΡ 383/20.5.2021 υπηρεσιακό σημείωμα.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθούν οι αιτούντες, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση.

Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια, αφού άκουσε τη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα και τον ειδικό επιστήμονα-νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995: «Μετά από ειδική άδεια του ΕΣΡ επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης».

2.    Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3021/2002: «Οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 για τη δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε διαφορετικό νομό, ισχύουν και για τη δικτύωση με ραδιοφωνικούς σταθμούς που θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999».

3.    Σε εφαρμογή των διατάξεων για τη δικτύωση των ραδιοφωνικών σταθμών εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1/15.01.2008 Οδηγία του ΕΣΡ «Τροποποίηση της Οδηγίας 6/2002 «Δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών» με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και ελέγχου τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της Οδηγίας: «Κάθε τροποποίηση ή λύση συμφωνίας δικτύωσης ή τροποποίηση Παραρτήματός της, κοινοποιείται αμελλητί στο ΕΣΡ. Για τη διακοπή της δικτύωσης απαιτείται είτε να κοινοποιηθεί στο ΕΣΡ εξώδικη καταγγελία της σύμβασης δικτύωσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο ενός εκ των δύο συμβληθέντων ραδιοφωνικών σταθμών, είτε να κατατεθούν στο ΕΣΡ κοινά ή αυτοτελή έγγραφα γνωστοποιήσεως της διακοπής της δικτύωσης και από τους δύο συμβληθέντες».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:

1) Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣΡ 2276/14.4.2021 αίτηση ζητείται η δικτύωση μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών «ΝΗΣΙ 93,9» Νομού Κεφαλληνίας, ιδιοκτησίας του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΒΑΖΗ, που διαθέτει την υπ’ αρ. 42/7.4.2006 Βεβαίωση Λειτουργίας, εκδοθείσα από το ΕΣΡ, αφενός, και «ΡΥΘΜΟ» Νομού Αττικής, με φορέα την εταιρεία με την επωνυμία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε., που διαθέτει την υπ’ αρ. 
6600/13.3.2002 Βεβαίωση Λειτουργίας, εκδοθείσα από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, αφετέρου.

2) Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα από τον νόμο και από την Οδηγία του ΕΣΡ στοιχεία, ήτοι το από 24.2.2021 ιδιωτικό συμφωνητικό για δικτύωση μέχρι πέντε (5) ώρες ημερησίως και παράρτημα στο οποίο αναφέρονται οι ώρες δικτύωσης.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Κατά την κρίση της Ολομέλειας, η εν λόγω αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και της Οδηγίας του ΕΣΡ που προαναφέρθηκαν και επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή και να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια δικτύωσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται την αίτηση και χορηγεί άδεια δικτυώσεως του ως άνω αναμεταδίδοντος ραδιοφωνικού σταθμού μετά του ως άνω αναμεταδιδόμενου ραδιοφωνικού σταθμού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 24η Μαΐου 2021 και δημοσιεύτηκε την 21η Ιουλίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 49/2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 21η Ιουλίου 2021

Στην ίδια κατηγορία