Προεδρία της Κυβέρνησης: Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για επεξεργασία θεμάτων που αφορούν στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Προεδρίας της Κυβέρνησης αναφορικά στο Θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για επεξεργασία θεμάτων που αφορούν στους ραδιοφωνικούς σταθμούς».Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις:

(α) Του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α' 82),

(β) του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α'159),

(γ) του ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών (Α'262),

(δ) του ν.3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (Α'161),

(ε) του ν.4779/2021 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» (Α'27) και ιδίως του εδ. β' της παρ. 1 του άρθρου 40 αυτού,

(στ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45),

(ζ) των άρθρων 75-78 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184) και

(η) του άρθρου 28 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

2.    Το π.δ. 98/2020 (Α' 236) «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης».

3.    Την υπό στοιχεία Δ377/09.06.2020 (ΑΔΑ ΨΧΛΦ46ΜΓΨ7-Κ34) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού «Τοποθέτηση σε θέση Προϊσταμένης της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης».

4.    Την υπό στοιχεία Υ10/26-02-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Προϊσταμένη της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και στον Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Τυπογραφείου» (Β'1044).

5.    Την ανάγκη σύστασης Ομάδας Εργασίας για τη λειτουργικότερη συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών με σκοπό την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τη χρήση συχνοτήτων, τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών και τη διαμόρφωση προτάσεων, ώστε να διασφαλιστεί ο βέλτιστος σχεδιασμός για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών.

6.    Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συστήνεται Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.), της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.), του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), καθώς και εκπροσώπους της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.), της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Π.Ε.Ι.Ρ.Α.Σ.), της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας - (Ε.Τ.Ε.Ρ), με αντικείμενο την επεξεργασία και υποβολή εισήγησης αναφορικά με τις απαιτούμενες νομοθετικές, τεχνικές και διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την επίλυση ζητημάτων λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών και χρήσης συχνοτήτων, καθώς και κάθε άλλης προαπαιτούμενης ενέργειας που σχετίζεται με τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών.

Β. Συγκροτείται Ομάδα Εργασίας και μέλη της ορίζονται οι κάτωθι:

1.    Αλέξανδρος Οικονόμου, Ειδικός Επιστήμονας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ως Πρόεδρος.

2.    Γεώργιος Αναγνωσταράς, Ειδικός Επιστήμονας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Περσεφόνη - Σοφία Λαμπροπούλου, Ειδική Επιστήμονα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

3.    Ανδρέας Α. Αγγιούς, στέλεχος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χαρίλαο Γερωνυμάκη, στέλεχος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

4.    Ελένη Νάνου, υπάλληλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, διατεθειμένη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αλκαίο Σαλκιτζόγλου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Ασύρματων Επικοινωνιών, Δικτύων Πέμπτης Γενιάς (5G) και Διαστήματος της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, διατεθειμένο στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

5.    Ιορδάνης Γιαμουρίδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Οπτικοακουστικών Μέσων και Διαδικτύου της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Βιργινία Κόκιου, δικηγόρο, συνεργάτιδα του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

6.    Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου, Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Κωστοπούλου, νομική εκπρόσωπο της Ένωσης.

7.    Αντώνης Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Πετρίδη, Νομικό Σύμβουλο της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών.

8.    Παναγιώτης Μαυράκης, Πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κολλυβα, Αντιπρόεδρο της Ένωσης.

9.    Σπυρίδων Γκαβανόζης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ6 της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχάλη Παρασκάκη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Δ6/Β της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αναπληρωτής ορίζεται το πρώτο τακτικό μέλος.

Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα ασκεί η Καλλιόπη Λαγοδήμου, στέλεχος του Τμήματος Οπτικοακουστικών Μέσων και Διαδικτύου της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με αναπληρώτρια την Χριστίνα Λάμπρου στέλεχος του Τμήματος Οπτικοακουστικών Μέσων και Διαδικτύου της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Γ. Η Ομάδα Εργασίας δύναται να προβαίνει σε προτάσεις αναθεώρησης της κείμενης νομοθεσίας στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της.

Δ. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας, δύνανται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν.2690/1999, να καλούνται προς διατύπωση γνώμης και παροχής πληροφοριών ή στοιχείων συναφών με την διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών, στελέχη φορέων της δημόσιας διοίκησης, τα οποία λόγω αρμοδιότητας, διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να συνδράμουν στο έργο της διαμόρφωσης του πλαισίου αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών. Ταυτόχρονα, η Ομάδα Εργασίας, δύναται να προβαίνει σε συνεργασίες, συνεντεύξεις και ακροάσεις με πρόσωπα και φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα λειτουργεί χωρίς αμοιβή και θα συνεδριάζει εντός του προβλεπόμενου ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών.

ΣΤ. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύνανται να παρευρίσκονται στελέχη του ιδιαίτερου γραφείου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αρμόδιου για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Ζ. Το έργο της Ομάδας Εργασίας ολοκληρώνεται με την υποβολή εισήγησης στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, αναφορικά με τις απαιτούμενες νομοθετικές, τεχνικές και διαδικαστικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίλυση θεμάτων λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών και χρήσης συχνοτήτων καθώς και κάθε άλλης προαπαιτούμενης ενέργειας που σχετίζεται με τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών, συνοδευόμενης από σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Επισημαίνεται ότι το ως άνω έργο της Ομάδας Εργασίας πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών από την έκδοση της παρούσας. Η ως άνω προθεσμία, εφόσον κριθεί αναγκαίο, δύναται να παραταθεί με νεότερη απόφαση της Προϊσταμένης της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Η Προϊσταμένη της Μονάδας
Αλεξάνδρα Δρόσου

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ - ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021 - Αρ. πρωτ.: 1471