ΕΣΡ: Οικονομική Κύρωση ύψους 30.000€ στον Τ/Σ ΣΚΑΪ.

Διαβάστε ακολούθως την 65/2019 Απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 29.1.2019 και ώρα 10:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόντα τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου και Ευαγγελία Μήτρου, οι οποίες είχαν προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο ΣΚΑΪ, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, αναφορικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων ποινικής προδικασίας και την προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας κατηγορούμενου στη διάρκεια της εκπομπής με τον τίτλο «Η Δίκη στον ΣΚΑΙ» που μεταδόθηκε από τον εν λόγω σταθμό στις 12.5.2015. Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από καταγγελία με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 4143/18.5.2015.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 365/21.5.2015, ο οποίος χρεώθηκε στη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα και στην ειδική επιστήμονα-νομικό Ρέα Λαμπροπούλου. Η διοικητική υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 1022/ΕΣ/21.7.2015 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Στην συνέχεια, η ειδική επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 1426/ΕΣ/6.11.2015 νομική της εισήγηση. 
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Στάθης Γεωργόπουλος. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 5.2.2019 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 577/5.2.2019 υπόμνημά του.
Την 19.3.2019 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τα αυτά ως άνω (παρόντα κατά τη συζήτηση) μέλη, πλην των: Β. Καραποστόλη και Γ. Σαρειδάκη (οι οποίοι απουσίαζαν και είχαν κληθεί). Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και άκουσε την ειδική επιστήμονα - νομικό Ρ. Λαμπροπούλου, εισηγήτρια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος
1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο άμεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό, μεταξύ των άλλων, την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση των πληροφοριών και των ειδήσεων και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.
2. To άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος καθιερώνει ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου.
3. Κατά το άρθρο 106 παρ. 2 του Συντάγματος «η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας».
4. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003 «η αρχή ότι ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του γίνεται σεβαστή και συνεπώς δεν προεξοφλείται το αποτέλεσμα της δίκης ούτε οι κατηγορούμενοι αναφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, ως ένοχοι. Ο φερόμενος ως δράστης δεν πρέπει να αναφέρεται με απαξιωτικούς για το πρόσωπό του χαρακτηρισμούς, ούτε να γίνεται αναφορά σε αυτόν με μοναδικό προσδιορισμό την εθνοτική του καταγωγή ή το θρήσκευμά του».
5. Το άρθρο 11 παρ. 5 του ως άνω προεδρικού διατάγματος ορίζει ότι «με την επιφύλαξη των οριζομένων στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η αναφορά ονομάτων ή άλλων στοιχείων δηλωτικών της ταυτότητας καθώς και η χρησιμοποίηση εικόνων προσώπων που θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης εγκλημάτων».
6. Κατά το άρθρο 11 παρ. 6 του ως άνω προεδρικού διατάγματος: «δεν δημοσιοποιούνται έγγραφα ή άλλα στοιχεία που γίνονται γνωστά στις αρμόδιες αρχές κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, της έκτακτης προανάκρισης και γενικότερα της ποινικής προδικασίας».
7. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ (Ν.Δ. 53/1974): «Παν πρόσωπον κατηγορούμενον επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είναι αθώον μέχρι της νομίμου αποδείξεως της ενοχής του». Η παρ. 1 εδ. α' του αυτού άρθρου ορίζει: «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσις του δικασθή δικαίως, δημοσία και εντός λογικής προθεσμίας, υπό ανεξαρτήτου και αμερολήπτου δικαστηρίου, νομίμως λειτουργούντος το οποίον θα αποφασίση είτε επί των αμφισβητήσεων επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αστικής φύσεως, είτε επί του βασίμου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως».
8. Το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2462/1997 που επικυρώνει το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966 ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για ποινικό αδίκημα τεκμαίρεται ότι είναι αθώο εωσότου η ενοχή του αποδειχθεί σύμφωνα με το νόμο». Η παρ. 1 εδ. β' ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα η υπόθεση του να δικαστεί δίκαια και δημόσια από αρμόδιο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο που έχει συσταθεί με νόμο, το οποίο θα αποφασίσει για το βάσιμο κάθε κατηγορίας σχετικά με ποινικό αδίκημα η οποία έχει απαγγελθεί εναντίον του...».
9. Το άρθρο 48 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(που έχει νομική ισχύ επί τη βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, άρ. 6 της ΣΕΕ) αναφέρει ότι «κάθε κατηγορούμενος τεκμαίρεται ότι είναι αθώος μέχρι αποδείξεως της ενοχής του σύμφωνα με το νόμο».
10. Το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. α' του Ν. 4173/2013(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4324/2015-ΦΕΚ Α 44/29.4.2015 για την ΕΡΤ και το οποίο έχει ισχύ και για την ιδιωτική τηλεόραση κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 § 1 περ. α' του Ν. 2328/1995) αναφέρει ότι «οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της ΕΡΤ Α.Ε. καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της διέπονται, από το σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ατόμου και την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας των πολιτών».
11. Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.
Με βάση τις διατάξεις αυτές, απαγορεύεται, χάριν της διασφαλίσεως του τεκμηρίου αθωότητας, της αποτελεσματικής διεξαγωγής της δικαστικής έρευνας και του ανεπηρέαστου των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ειδικώς η αποκάλυψη και αναπαραγωγή του περιεχομένου εγγράφων και εν γένει στοιχείων της ποινικής προδικασίας, επιτρέπεται δε αυτή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις όταν, κατ’ εκτίμηση των συνθηκών, κρίνεται ότι συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος επί ζητήματος ιδιαιτέρως αυξημένου γενικού ενδιαφέροντος και εφόσον από τη δημοσίευση των στοιχείων αυτών δεν διακυβεύονται τα δικαιώματα του κατηγορούμενου και λοιπών εμπλεκομένων προσώπων αλλά και το συμφέρον της αποτελεσματικής διεξαγωγής της δικαστικής έρευνας(ΣτΕ 1216/2014). Η απαγόρευση δημοσιοποίησης στοιχείων της ποινικής προδικασίας πριν την ακροαματική διαδικασία υπερισχύει του δημοσιογραφικού δικαιώματος πληροφόρησης της κοινής γνώμης, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για την προστασία της υπόληψης και των δικαιωμάτων των υπόπτων και της αντικειμενικότητας του δικαστηρίου(ΕΔΔΑ Tourancheau et July κατά Γαλλίας της 24.11.2005-αρ. προσφυγής 53886/00). Η απαγόρευση της αποκάλυψης πληροφοριών που καλύπτονται από το απόρρητο των ποινικών ερευνών στοχεύουν στην προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της δικαιοσύνης, του δικαιώματος στη δίκαιη δίκη και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του κατηγορούμενου(ΕΔΔΑ Bedat κατά Ελβετίας της 29.3.2016-αρ. προσφυγής 56925/08). Η μυστικότητα της ποινικής προδικασίας δικαιολογείται από την ανάγκη συγκεντρώσεως αποδεικτικών στοιχείων προς βεβαίωση και διαλεύκανση του τελεσθέντος εγκλήματος και ανακάλυψη του δράστη με βασικό και κύριο μέλημα την αναζήτηση και ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας και τη βεβαίωση όχι μόνο της ενοχής του φερομένου ως δράστη-κατηγορούμενου, αλλά και της αθωότητας αυτού.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο μέτρο που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κρατικής ποινικής δικαιοδοσίας, οφείλουν να σέβονται το τεκμήριο αθωότητας ως νομοθετικό όριο που τα δεσμεύει(ενδεικτικά ΣτΕ 1386/2004, 253/2005, 1380/2005, 3336/2007, 1617/2012, 4426/2013, 993/2013, 3586/2014, 891/2015, ΑΠ 1394/2012).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ευρισκόμενο στο αρχείο του ΕΣΡ υλικό με την επίμαχη ροή προγράμματος, και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής: Η εκπομπή με τον τίτλο «Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» της 12.5.2015 ώρα 00.15', που παρουσίασε ο Κ. Θωμαΐδης, ασχολήθηκε με το θέμα του «παρασκηνίου» στο χώρο του ποδοσφαίρου. Στην αρχή της εκπομπής μεταδόθηκε ρεπορτάζ για την “επιλεκτική” ευαισθησία του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα Κ. Πετρόπουλου και τη συνάντηση του Υφυπουργού Αθλητισμού Π. Κοντονή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακολούθησε βίντεο όπου ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Α. Μιχαηλίδης βράβευσε για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ Γ. Σαρρή που, σύμφωνα με τα λεγόμενα του παρουσιαστή, κατηγορείται για 4 κακουργήματα όντας ένας εκ των διευθυντών της εγκληματικής οργάνωσης στο ποδόσφαιρο. Μετά ο παρουσιαστής είπε «...πάμε σε υπόθεση για την οποία άσκησε διώξεις ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ κ. Πετρόπουλος που σε άλλες περιπτώσεις απαντούσε πως δεν γνωρίζει την υπόθεση, δεν ήξερε τίποτα. Τώρα που έμαθε, θα μάθει κι άλλα απόψε...». Στις 00.28' προβλήθηκε στην οθόνη η ένορκη κατάθεση του πρώην ποδοσφαιριστή της Βέροιας και μετά της ΑΕΚ Ν. Γεωργέα στον ειδικό ανακριτή διαφθοράς ενώ ο παρουσιαστής διάβασε εκτενή αποσπάσματά της, που ενδεικτικά αναφέρουν «.είμαι παίκτης της ΑΕΚ από το 2013...στις 6Ιανουαρίου 2013 έπαιζε η ομάδα μας με την ομάδα του Ολυμπιακού στο γήπεδο Καραϊσκάκη.,.Μολονότι ήταν αποδυναμωμένη η ομάδα μας.το ημίχρονο τελείωσε 0-0 ...Στη διάρκεια του ημιχρόνου.,.μπήκε μέσα ο γενικός αρχηγός της ομάδας Γιώργος Λαναρής και είπε... ότι ο πρόεδρος είπε ότι το ματς πρέπει να τελειώσει 3-0.Εγώ τότε αντέδρασα...». Ακολούθως προβλήθηκε στην οθόνη η ένορκη κατάθεση του προπονητή Δ. Καλαϊτζίδη στον ειδικό ανακριτή διαφθοράς ενώ ο παρουσιαστής διάβασε εκτενή αποσπάσματα της, που ενδεικτικά αναφέρουν «...είμαι προπονητής στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΑΡΗ.διετέλεσα προπονητής στην ΠΑΕ Βέροια.Στο παιχνίδι που έλαβε χώρα στις 6.1.13 στο γήπεδο Καραϊσκάκη.Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα τελείωσε χωρίς γκολ 0-0. Στη διάρκεια του ημιχρόνου...ήρθε ο γενικός αρχηγός της ομάδας Γιώργος Λαναρής και μου είπε ότι πρέπει να χάσουμε με 3-0. Αμέσως κατάλαβα ότι αυτό ήταν εντολή του προέδρου της ομάδας κ. Αρβανιτίδη...». Στις 00.35' παρουσιάστηκε στην οθόνη η ένορκη μαρτυρική κατάθεση που είχε πάρει ο ειδικός ανακριτής Ανδρεάδης από πραγματογνώμονα-στοιχηματικό αναλυτή, ενώ ο παρουσιαστής διάβασε σημαντικό απόσπασμα της που ενδεικτικά αναφέρει «.ως προς τον ποδοσφαιρικό αγώνα για τον οποίο με ρωτάτε, δηλαδή Ολυμπιακός-Βέροια που διεξήχθη στις 6.1.13 κι έληξε 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού, έχω να αναφέρω.ότι το παιχνίδι αυτό είναι στοιχηματικά ύποπτο. Το παιχνίδι αυτό έκανε παγκόσμιο τζίρο στον οποίο δεν περιλαμβάνει τον ΟΠΑΠ, ανήλθε στο ποσό των 521.379 ευρώ σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξα.». Μετά ο παρουσιαστής ανέφερε ότι κατηγορούμενος για αλλοίωση αποτελέσματος του συγκεκριμένου αγώνα ήταν και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης. Στην οθόνη εμφανίστηκε φωτογραφία του τελευταίου και κάρτα που περιείχε στοιχεία κατηγορητηρίου εναντίον του: «Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης κατηγορείται για δωροδοκία- δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος του αγώνα Ολυμπιακού-Βέροιας(3-0) που διεξήχθη στις 6 Ιανουαρίου 2013. Ο ειδικός ανακριτής διαφθοράς Γεώργιος Ανδρεάδης στο κατηγορητήριο αναφέρει ότι “οι πρόεδροι των δύο ομάδων συμφώνησαν με αθέμιτες ενέργειες να διαμορφώσουν το τελικό σκορ του αγώνα ο οποίος περιλαμβανόταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις και με τις πράξεις τους πέτυχαν το σκοπό που επεδίωκαν”». Αμέσως μετά ο παρουσιαστής ανακοίνωσε ότι «.η εκπομπή αποκαλύπτει το κατηγορητήριο έτσι όπως το έχει συντάξει ο ειδικός ανακριτής διαφθοράς κ. Ανδρεάδης»: στην οθόνη προβλήθηκε κάρτα που, σύμφωνα με τα λεγόμενα του παρουσιαστή, περιείχε τμήμα του κατηγορητηρίου και αναγνώστηκε από τον ίδιο: «ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βέροια Γιώργος Αρβανιτίδης, σε μη επακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία, πάντως πριν από τις 6.1.2013...συμφώνησε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Ευάγγελο Μαρινάκη τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος του ως άνω αγώνα, ήτοι να λήξει με 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού...». Στις
0. 44', όταν καλεσμένος ρώτησε από πού προέκυπτε η ανάμειξη του Β. Μαρινάκη, ο παρουσιαστής απάντησε ότι δεν έχει όλη τη δικογραφία. Στις 00.57' ο παρουσιαστής ανέφερε ότι η εκπομπή δεν θέτει ποινικά ζητήματα, αλλά αποκαλύπτει στοιχεία από μια δικογραφία ποινικού χαρακτήρα. Μετά ξαναδιάβασε το απόσπασμα του κατηγορητηρίου που είχε συντάξει ο ειδικός ανακριτής διαφθοράς συμπληρώνοντας: «Η τηλεοπτική Δίκη που αποκάλυψε ότι εμπλοκή έχει και ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον αγώνα Ολυμπιακού-Βέροιας 3-0 της 6ης Ιανουαρίου 2013. Αποκαλύψαμε και το σχετικό απόσπασμα του κατηγορητηρίου από τον ειδικό ανακριτή διαφθοράς.». Ακολούθησε η επανάληψη της ανάγνωσης της κάρτας που περιείχε στοιχεία του κατηγορητηρίου κατά του Β. Μαρινάκη. Η εκπομπή τελείωσε περί την ώρα 01.55'.
Στη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε η φωτογραφία του προσώπου του κατηγορούμενου, αναγνώστηκαν αυτούσια αποσπάσματα του κατηγορητηρίου και ενόρκων μαρτυρικών καταθέσεων(με αναφορά ονομάτων των μαρτύρων) που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την έρευνα που διενεργείται από τη δικαιοσύνη σχετικά με την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Υπό τα εκτεθέντα, καθίσταται σαφές ότι η εγκαλούμενη εταιρεία, δια των προστηθέντων υπ’ αυτής δημοσιογράφων, προβάλλοντας στοιχεία της μυστικής ποινικής προδικασίας, μη σεβόμενη το τεκμήριο αθωότητας κατηγορουμένου και παρουσιάζοντας την εικόνα του, παραβίασε - εκ προθέσεως - τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις. Επομένως, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλούμενη εταιρεία διοικητική κύρωση και δη εκείνη του προστίμου.
Περαιτέρω, με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως, το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού (όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στο ΕΣΡ στοιχεία) και το γεγονός ότι η εγκαλουμένη υπήρξε πολλαπλώς υπότροπη (και) κατά το πρόσφατο παρελθόν για παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας (όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στο ΕΣΡ στοιχεία), κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Δέχεται ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης παραβίασε τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς την υποχρέωση προστασίας του τεκμηρίου αθωότητας κατηγορουμένου δια λόγου και εγγράφων της ποινικής προδικασίας, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, που εδρεύει στο Φάληρο, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, με ΑΦΜ 998921252, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.
2. Του Ιωάννη Αλαφούζου του Αριστείδη, κατοίκου Φαλήρου, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, με ΑΦΜ 022253837, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
3. Του Ιωάννη Σπανολιού του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 007698074, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
4. Της Ευαγγελίας Κουτσαυτάκη του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 075618967, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 19η Μαρτίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 4η Απριλίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Στην ίδια κατηγορία