ΕΣΡ: Οικονομική Κύρωση ύψους 3.000€ στον Ρ/Σ ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 91,2 FM Ν. Αττικής.

Διαβάστε την ακόλουθη Απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:Απόφαση 66/2019 για τον Ρ/Σ ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 91,2 FM Ν. Αττικής

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 5.3.2019 και ώρα 10:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Ευαγγελία Μήτρου, η οποία είχε προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον ραδιοφωνικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 91,2 FM Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΚΕ), αναφορικά με μη ευπρεπή εκφορά του λόγου στη διάρκεια της εκπομπής με τον τίτλο «Γ ια ποιον χτυπά η καμπάνα» που μεταδόθηκε από τον εν λόγω σταθμό την 1.10.2017. Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από καταγγελία με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 4804/3.10.2017.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 489/10.11.2017, ο οποίος χρεώθηκε στη διοικητική υπάλληλο Ειρήνη Κεραμήτσου και στην ειδική επιστήμονα-νομικό Ρέα Λαμπροπούλου. Η διοικητική υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 1234/ΕΣ/29.12.2017 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Στην συνέχεια, η ειδική επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 730/ΕΣ/11.9.2018 νομική της εισήγηση. 
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστη η πληρεξούσια δικηγόρος της Ευσταθία Λυριστή. Ερωτηθείσα από τον Πρόεδρο, η Πληρεξούσια Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να της παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι την 19.3.2019 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 1659/19.3.2019 υπόμνημά του.
Την 20.3.2019 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τα αυτά ως άνω (παρόντα κατά τη συζήτηση) μέλη, πλην της: Δ. Παπαδοπούλου (η οποία απουσίαζε και είχε κληθεί). Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και άκουσε την ειδική επιστήμονα - νομικό Ρ. Λαμπροπούλου, εισηγήτρια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος
1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο άμεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό, μεταξύ των άλλων, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και νεότητας.
2. To άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος καθιερώνει ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου.
3. Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος «καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους».
4. Επίσης, κατά το άρθρο 5Α παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων».
5. Κατά το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(που έχει νομική ισχύ επί τη βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, άρ. 6 της ΣΕΕ): «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων. Η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές».
6. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου-ΕΣΔΑ(Ν.Δ. 53/1974) ορίζει στο άρθρο 10 παρ. 1: «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν γνώμης ως και την ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Το παρόν άρθρον δεν κωλύει τα κράτη από του να υποβάλωσι τας επιχειρήσεις ραδιοφωνίας κινηματογράφου ή τηλεοράσεως εις κανονισμούς εκδόσεως αδειών λειτουργίας». Στην παρ. 2 του αυτού άρθρου ορίζεται: «Η άσκησις των ελευθεριών τούτων, συνεπαγομένων καθήκοντα και ευθύνας, δύναται να υπαχθεί εις ωρισμένας διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις, προβλεπομένους υπό του νόμου και αποτελούντας αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία δια την εθνικήν ασφάλειαν, την εδαφικήν ακεραιότητα ή δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισην της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, την προστασίαν της υπολήψεως ή των δικαιωμάτων των τρίτων, την παρεμπόδισιν της κοινολογήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ή την διασφάλισιν του κύρους και αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας».
7. Το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, που κυρώνει το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966, ορίζει: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε μορφή τέχνης ή με κάθε άλλο μέσο της επιλογής του».
8. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 του Ε.Σ.Ρ.(που εφαρμόζεται σε μη ενημερωτικές εκπομπές): «Πρέπει να τηρούνται οι γενικά παραδεκτοί κανόνες της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και τη συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το πλαίσιο της εκάστοτε εκπομπής. Ιδιαίτερη μέριμνα επιβάλλεται στα προγράμματα που μεταδίδονται σε χρόνο που η τηλεόραση είναι πιθανό να παρακολουθείται από ανηλίκους».
Με βάση τις διατάξεις αυτές, η ελευθερία της έκφρασης έχει καίρια πολιτική λειτουργία στο βαθμό που δημιουργεί γνώμες, ενισχύει πεποιθήσεις και συνδιαμορφώνει τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Διά του τύπου διαφυλάσσονται συμφέροντα της ολότητας όταν μεταδίδονται ειδήσεις, εκφράζονται απόψεις και ασκείται κριτική σε δημόσια πρόσωπα για ζητήματα σχετικά με το αξίωμα τους ή ακόμα και σε ιδιώτες των οποίων η δράση ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και άπτεται του δημοσίου συμφέροντος. Στον τύπο που υπηρετεί το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού για πληροφόρηση και ενημέρωση, αναγνωρίζεται η ευχέρεια να χρησιμοποιεί ακόμα και οξείες εκφράσεις και δυσμενείς χαρακτηρισμούς(ΑΠ 167/2000, Εφ.Αθ. 9975/1986., ΤρΔΠρ.Αθ. 16280/1995, ΑΠ 1391/2004, ΑΠ 1662/2005, ΑΠ 751/2011, ΑΠ 471/2013). Η ελευθερία της έκφρασης αντιπροσωπεύει στη δημοκρατική κοινωνία «ένα από τα θεμέλια για την πρόοδο και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός»(ΕΔΔΑ Handyside c. Royaume-Uni, 7.12.1976), ο τύπος «διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος» (ΕΔΔΑ Radio France et autres c. France, 30.3.2004), «προσφέρει στην κοινή γνώμη ένα από τα καταλληλότερα μέσα για να γνωρίσει και να κρίνει τις ιδέες και τις συμπεριφορές των πολιτικών ιθυνόντων» (ΕΔΔΑ Lingens c. Autriche, 8.7.1986), αποτελεί δε το σκύλο-φύλακα[watchdog] της δημοκρατικής κοινωνίας (ΕΔΔΑ Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25.6.1992).
Υπό τα ανωτέρω, μπορούν μεν να δικαιολογηθούν ακόμα και προσβλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν ιδιαίτερη ένταση και οξύτητα, φτάνει όμως να αποβλέπουν στην προαγωγή του ελεύθερου δημοκρατικού διαλόγου και όχι στον εκχυδαϊσμό του δημόσιου βίου. Η ελευθερία της έκφρασης δεν είναι απεριόριστη καθώς τελεί υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ που είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η ελευθερία της έκφρασης δεν περιλαμβάνει και την ελευθερία εξυβρίσεως. Η ενσυνείδητη χρήση προσβλητικών χαρακτηρισμών βαίνει πέραν του στόχου ενημέρωσης και σχολιασμού αποτελώντας μη ευπρεπή εκφορά λόγου.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνεται και ο ευρισκόμενος στο αρχείο του ΕΣΡ ψηφιακός δίσκος με την επίμαχη ροή προγράμματος, και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής: Στην εκπομπή «Για ποιον χτυπά η καμπάνα» που παρουσίασε ο Διονύσιος Μακρής την 1.10.2017 ώρα 15.30', παρουσιαστής-δημοσιογράφος, διατυπώνει σκέψεις και απόψεις σχετικά με τη θρησκεία, την σύγχρονη πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα και την ομοφυλοφιλία, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα κατά λέξιν: «...Η ελληνική ψυχή, διανθίζεται με το φιλότιμο, με χριστιανικές, διαχρονικές αξίες και με λεβεντιά, θησαυρούς πραγματικά ανεκτίμητους. Θησαυρούς που δε δύνανται κάποια πολιτικά, άθεα ανθρωπάρια και ψεύτικες πολιτικές καρικατούρες να ξεριζώσουν λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων. Έλληνες, μη τους φοβάστε! Σηκώστε το ανάστημα σας... Αντισταθείτε στις δεξιές, κεντρώες και αριστερές σατανοκινούμενες μαριονέτες του αρρωστημένου πολιτικού κατεστημένου, που συνασπίζονται προκειμένου να εκδιώξουν τον Χριστό και το Ευαγγέλιο από τη ζωή μας.,.Ένα και μόνο ένα να σας απασχολεί καλοί μου χριστιανοί στην καθημερινότητα σας. Το πώς θα απαλλαγείτε από τους κουστουμαρισμένους σατανάδες της πολιτικής εξουσίας, που γονάτισαν και σκλάβωσαν αυτό τον υπέροχο, ορθόδοξο λαό. Που ξεφτίλισαν και συνεχίσουν να ξεφτιλίζουν τους θεσμούς... Σταματήστε να σκύβετε το κεφάλι. Κάντε τα σπίτια σας στέκια αντίδρασης, ορθόδοξα μετερίζια και νικήστε το φόβο που εντέχνως σας καλλιεργούν... Είναι ψεύτες και απατεώνες, στυγνοί απατεώνες, δολιοφθορείς της ίδιας της χώρας τους. Έχουν εντρυφήσει στην πολιτική αυτή, μασονική αντίληψη, των δύο τάξεων. Των πλουσίων και των πληβείων, δηλαδή των φτωχών. Και ξέρουν καλά το πως να διαχειρίζονται τους φόβους.». Για τον πρωθυπουργό, τους ομοφυλόφιλους, τη Βουλή, τον πρόεδρο της Βουλής, τις εκλογές ο παρουσιαστής λέγει: «Κάποτε αυτό το άθεο παιδαρέλι, που δυστυχώς έχουμε σήμερα ως πρωθυπουργό της χώρας, ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ξεσήκωνε τον κόσμο, προτρέποντας τον να μην πληρώνει τον ΕΝΦΙΑ γιατί ήταν φόρος παράνομος. Είχε δίκιο τότε... Τώρα αυτό το άθεο παιδαρέλι, που χαριεντίζεται εκεί στα Μέγαρα του Μαξίμου, χωρίς να καταλαβαίνει τι γίνεται στο λαό μας, ενοχικά σιωπά... Χίλια μπράβο στους Αγιορείτες και προπαντός σε αυτόν τον καθηγούμενο της μονής Δοχειαρίου, τον πατέρα Γρηγόριο, ... που πρωτοστάτησε και του έκλεισαν κατάμουτρα την πόρτα. Δεν τον άφησαν να μπει στο Όρος ως πρωθυπουργός, ...τις αλγεινές εντυπώσεις που προκαλούν το έντονο φλερτ που έχει ανοίξει με την ομοφυλοφιλία αλλά και η υποβάθμιση των ελληνοχριστιανικών αξιών στην παιδεία μας... Βέβαια ο ίδιος ο πρωθυπουργός - ακούστε το καλά αυτό - προωθεί νόμο με τον οποίο καταλύει το άβατο στο περιβόλι της Παναγίας μας... Προωθεί νόμο αυτές τις μέρες. Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί, θα κατατεθεί το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο με βάση το οποίο η Λούσυ, η Ντορίτα και η Λολίτα θα αλλάζουν, διορθώνουν λέει το νομοσχέδιο το φύλο τους και θα γίνονται Μήτσος, Βρασίδας και Πελοπίδας για να μπορούν πλέον με αντρικές ταυτότητες, τις οποίες θα εκδίδει υποχρεωτικά η αστυνομία, να εισέρχονται στο Άγιο Όρος. Αυτά κάνει αυτό το παιδαρέλι της πολιτικής που δυστυχώς το ανεχόμαστε μαζί με τους συνεργάτες του... Και έπειτα από όλα αυτά έχουμε και τον Πρόεδρο της Βουλής να βγαίνει και να διαμαρτύρεται γιατί ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, ο κύριος Παύλος αποκάλεσε βόθρο και κόπρο του Αυγείου το ελληνικό κοινοβούλιο. Για εμένα προσωπικά καλοί μου χριστιανοί, και πιστεύω και για πολλούς από εσάς και για πολλές από εσάς που ακούτε αυτή την εκπομπή, ο χαρακτηρισμός αυτός του σεβασμιότατου ήταν πολύ μα πολύ επιεικής. Και αυτό γιατί από τις αναθυμιάσεις ενός απλού βόθρου μπορείς κάλλιστα να ξεφύγεις και μάλιστα εύκολα.,.Αντιθέτως όμως από τις αναθυμιάσεις που προκαλούν τα διαρκή σκάνδαλα, οι ύβρεις, η διαφθορά, το ποδοπάτημα του ελληνικού συντάγματος είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις... Πραγματικά, ειλικρινά θα έλεγα δεν καταλαβαίνω γιατί ο Εθνοπατέρας πρόεδρος της Βουλής, Νικόλαος Βούτσης, επιχείρησε και μάλιστα με απρεπείς για την ορθοδοξία χαρακτηρισμούς, μας αποκάλεσε ταλιμπάν της ορθοδοξίας, να υπερασπιστεί το χαμαιτυπείο... καλά ακούσατε... εγώ χρησιμοποιώ πιο σκληρούς όρους... το χαμαιτυπείο, που ως πρόεδρος εκπροσωπεί, δηλαδή το ελληνικό κοινοβούλιο. Και για να μη θορυβηθούν κάποιοι από το σκληρό αυτό χαρακτηρισμό θα επιστρατεύσω κατά το παράδειγμα του καλού και φίλτατου δασκάλου από το Κιλκίς του Δημήτρη του Νατσιού, την ετυμολογία της λέξης. Ξέρετε πως προήλθε το χαμαιτυπείο; Είναι αρχαία ελληνική λέξη και προέρχεται από το χαμαί και το τυπή, τύπτω δηλαδή. Και αυτό επειδή οι πόρνες της εποχής φορούσαν σανδάλια με ανάγλυφο πάτο, από τον οποίο γράφονταν στο χώμα επού. Το επού σημαίνει ακολούθα. Και εμείς χριστιανοί με την όλη στάση μας, με την αδιαφορία μας, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να ακολουθούμε τους εθνοπατέρες μας στην πορνική αυτή διαδρομή τους. Να με συγχωρείτε για τη φράση, την οποία αμέσως θα εξηγήσω επιστρατεύοντας και τα λόγια του Αγίου Παϊσίου, που έλεγαν ότι έκαναν την αμαρτία μόδα. Είναι λοιπόν πορνική, διαστροφική, επικίνδυνη, εθνικά επικίνδυνη η χαμαίτυπη αυτή διαδρομή των θρασύδειλων ανθρωπάκων, γιατί σώνει και καλά καλοί μου χριστιανοί θέλουν με νόμο να επιβάλλουν την ανωμαλία ως κάτι το ομαλό, το φυσικό...». Για τους πολιτικούς, τα κόμματα, τη μασονία, τους αφορισμούς, τους ιερείς, την Ευρώπη ο παρουσιαστής λέγει «...Όλοι αυτοί λοιπόν, όλο αυτό το πολιτικό κατεστημένο, το νοσηρό πολιτικό κατεστημένο, όλοι αυτοί που δέχονται τους τρανσέξουαλ στα γραφεία τους και καμαρώνουν ότι δήθεν υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα τους, αυτούς που ψήφισαν επί της Αρχής το νομοσχέδιο αλλαγής φύλου. Ξέρετε ποιοι το καταψήφισαν μόνο; Οι δύο άκρες της Βουλής. Η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Οι κεντρώοι επιφυλάχθηκαν... βέβαια έχουν ψηφίσει άλλα... Αυτά διδάσκονται στη μασονία. Θεωρούν ότι είναι εξέχουσες προσωπικότητες. Ενώ είναι αποβράσματα της κοινωνίας, γιατί αποβράσματα θεωρούνται και κρίνονται όλοι αυτοί που θέλουν να βγάλουν το Χριστό και τις αρχές του Ευαγγελίου από τη ζωή μας.,.Καλοί μου αρχιερείς και ιερείς, απευθύνομαι σε εσάς πλέον... Μην τρέφετε την ψευδαίσθηση ότι δεν θα έρθει και η σειρά σας. Θα σας χτυπήσουν αλύπητα.... Είναι καιρός να ζωστείτε τα όπλα της εν Χριστώ λευτεριάς. Είναι καιρός να μετατρέψετε τους ναούς σε ορθόδοξα μετερίζια, σε κρυφά σχολειά... Προβείτε λοιπόν σε άμεσους αφορισμούς. Κλείστε την πόρτα των ναών στην υποκρισία των θρασύδειλων πολιτικών παιδαρίων.... Δώστε την ελπίδα του Χριστού στον ταλαιπωρημένο αυτό λαό, έναν λαό που οι πολιτικάντηδες τυχοδιώκτες τον οδηγούν κατά το παράδειγμα της κατοχής, της γερμανικής κατοχής στα συσσίτια της ντροπής, τα οποία επέβαλε η ασυδοσία και ο οίστρος της εξουσίας. Μιας εξουσίας στην οποία έχουν αγκυλωθεί όλοι αυτοί, όλο αυτό το πολιτικό κατεστημένο, όλος αυτός ο βρώμικος συρφετός της εξουσίας.».

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Υπό τα εκτεθέντα, καθίσταται σαφές ότι η εγκαλούμενη εταιρεία, δια των προστηθέντων υπ’ αυτής προσώπων, μη τηρώντας τους κανόνες για την ευπρεπή εκφορά λόγου, παραβίασε - εκ προθέσεως - τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της
παρούσας διατάξεις. Επομένως, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλούμενη εταιρεία διοικητική κύρωση και δη εκείνη του προστίμου. Μειοψήφησαν τρία μέλη, κατά τη γνώμη των οποίων έπρεπε να επιβληθεί η κύρωση της συστάσεως.
Περαιτέρω, με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως, κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Δέχεται ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης παραβίασε τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς την υποχρέωση τήρησης της ευπρεπούς εκφοράς του λόγου, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΚΕ), ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 19η Μαρτίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 4η Απριλίου 2019.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΟΡΩΝΗΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Στην ίδια κατηγορία