ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου συνολικού ποσού 80.000 ευρώ στην ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - Τ/Σ ALPHA για την εκπομπή THE BACHELOR.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 19/2021 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 15.2.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «ALPHA CHANNEL», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναφορικά με διατάξεις περί ποιοτικής στάθμης προγράμματος, τήρησης κανόνων ευπρέπειας στη γλώσσα και τη συμπεριφορά και σεβασμού της αξιοπρέπειας των τηλεθεατών κατά τη μετάδοση του τηλεοπτικού προγράμματος με τίτλο «THE BACHELOR» την 10, 17 18, 23, 24, 25 και 30.9.2020, την 1, 2, 7, 8, 9, 14, 22, 29 και 30.10.2020, την 5 και 6.11.2020, την 3, 4, 10, 11 και 17.12.2020 μεταξύ 22.00 και 00.00. Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από καταγγελίες με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 3918/16.9.2020, 3933/17.9.2020, 3934/17.9.2020, 3935/17.9.2020, 4087/24.9.2020, 4114/25.9.2020, 4120/28.9.2020, 4149/29.9.2020,    4321/8.10.2020,    4389/12.10.2020,    4391/12.10.2020,
4405/12.10.2020, 4677/26.10.2020, 4747/30.10.2020, 4748/30.10.2020, 4782/2.11.2020, 4837/4.11.2020, 4911/9.11.2020, 4921/9.11.2020, 5060/16.11.2020, 5065/16.11.2020,    5066/16.11.2020,    5337/27.11.2020,    5430/2.12.2020,
5666/14.12.2020 και 5666/14.12.2020.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 403/11.12.2020, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Κατερίνα Κοντοπούλου και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλιά. Στη συνέχεια, η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 1040/ΕΣ/30.12.2020 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και η Ειδική Επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 4/ΕΣ/7.1.2021 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστησαν η πληρεξούσια δικηγόρος της Άννα Σούρπη, καθώς και η επικεφαλής του Τομέα Προγράμματος Νεκταρία Ντρίβα. Ερωτηθείσες από τον Πρόεδρο οι εκπρόσωποι της εγκαλουμένης δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 1.3.2021 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 928/1.3.2021 υπόμνημα.

Την 8.3.2021 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και άκουσε την Ειδική Επιστήμονα, εισηγήτρια, η οποία στη συνέχεια αποχώρησε:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Α. Νομικό μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.
2.    Κατά ρητή συνταγματική επιταγή (άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος): «Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας».
3.    Σε εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος θεσπίζεται υποχρέωση των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών για εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των μεταδιδόμενων από αυτούς εκπομπών τους στις εξής διατάξεις:
ι) στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007 που ορίζει ότι: «Σκοπός των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι ... η ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων», ιι) στο άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2328/1995 που ορίζει ότι: «Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του
προγράμματος»,
ιιι) στο άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ που ορίζει ότι: «Οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιοτική στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοτηλεοράσεως και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας»,
ιν) στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 που ορίζει ότι: «Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, ..., που συνίσταται στην παροχή στο κοινό τηλεοπτικών υπηρεσιών βάσει προϋποθέσεων, όρων και τις διαδικασιών που διασφαλίζουν ... την πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια και την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου τηλεοπτικών υπηρεσιών» και
ν) στο άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ που ορίζει ότι: «Πρέπει να τηρούνται οι γενικά παραδεκτοί κανόνες της ευπρέπειας και καλαισθησίας στη γλώσσα και τη συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το πλαίσιο της εκάστοτε εκπομπής».
4.    Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, στους οποίους παραχωρείται η χρήση συχνοτήτων που αποτελούν δημόσιο αγαθό, οφείλουν να υπηρετούν με το μεταδιδόμενο από αυτούς πρόγραμμα τους συνταγματικώς καθοριζόμενους στόχους της ραδιοτηλεόρασης (πρβλ. ΣτΕ 4043/2012). Αναγνωρίζεται σ’ αυτούς, κατ’ αρχήν, η ελευθερία επιλογής και διαμορφώσεως του μεταδιδόμενου προγράμματος, το πρόγραμμα αυτό, όμως, και το περιεχόμενό του πρέπει να διασφαλίζει την αξιούμενη από το Σύνταγμα ποιοτική στάθμη (πρβλ. ΣτΕ 1687/2011).
5.    Η λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών αποτελεί αντικείμενο εντόνου κρατικού ενδιαφέροντος και ανάγεται σε θέμα γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, το οποίο συνθέτουν οι αναγραφόμενοι στο άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος στόχοι, στους οποίους περιλαμβάνεται και η διασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των εκπομπών προς την κατεύθυνση της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Χώρας (βλ. ΣτΕ 610/2018, 1213/2010 Ολομ., 1337 - 1339/2013 7μελούς). Το ΕΣΡ δύναται και οφείλει σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων να επιβάλλει κυρώσεις, στα πλαίσια της άσκησης ελέγχου επί των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο (ΣτΕ 3311/2013).
6.    Το περιεχόμενο της αόριστης νομικής έννοιας της «ποιότητας» εξειδικεύεται με βάση τους κανόνες της λογικής και τα δεδομένα της κοινής πείρας σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Το ΕΣΡ προβαίνει σε αξιολόγηση του περιεχομένου συγκεκριμένης εκπομπής και σε πραγματολογική εξειδίκευση της αόριστης αξιολογικής έννοιας «ποιοτική στάθμη» ή «ποιότητα τηλεοπτικού προγράμματος» (ΣτΕ 901/2015). Αρκεί η αναφορά στη γενική και αφηρημένη ρήτρα περί αξιούμενης ποιοτικής στάθμης των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, χωρίς να γίνεται μνεία συγκεκριμένων κανόνων δεοντολογίας των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών που παραβιάζονται (πρβλ. ΣτΕ 4043/2012, 3133/2015, 1984/2013, 335/2013, 3815/2014). Η διαπίστωση από το ΕΣΡ της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής της έννοιας της ποιότητας ελέγχεται δικαστικώς (όλως ενδεικτικώς, ΣτΕ 3487/2017, 3815/2014, ΣτΕ 4532/2014, 335/2013, 1984/2013).
7.    Οι περιορισμοί του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος εφαρμόζονται σε κάθε είδους προγράμματα, και άρα και στα ψυχαγωγικά - διαγωνιστικά, δεδομένου ότι η ψυχαγωγία δεν είναι, άνευ ετέρου, συνυφασμένη με τη χρήση εκφραστικών μέσων χαμηλής ποιότητας (ΣτΕ 509/2018, 3232/2017, 2878/2016, 3946/2014, 4815/2014, 1363/2013). Επιπλέον, τα προγράμματα που αποτελούν μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας, και διέπονται από την ελευθερία της τέχνης (άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος) υπόκεινται και αυτά στους περιορισμούς του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος (ΣτΕ 910/2018, 3232/2017, 720/2018, 721/2018, 3203/2014, 1667/2015, 1176/2015, 368/2015, 3490/2006), στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων. Εξάλλου, η τήρηση ευπρεπούς, καλαίσθητης εκφοράς λόγου και συμπεριφοράς των συμμετεχόντων σε μία εκπομπή, ανάλογα βέβαια με το είδος και το πλαίσιο κάθε εκπομπής, αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση του γενικότερου στόχου και αποστολής της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου που συνίσταται στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και την προαγωγή του πολιτισμού. Η υποχρέωση των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών τήρησης κατά τη μετάδοση των εκπομπών τους των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και τη συμπεριφορά αποτελεί ειδικότερη έκφανση της ποιοτικής στάθμης των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής καλύπτει κάθε είδους εκπομπές, δηλαδή και τις ψυχαγωγικές - διαγωνιστικές (ΣτΕ 4815/2014, 1363/2013). Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, στο πλαίσιο εξειδίκευσης της επιταγής του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, συνάρτηση της, βάσει γενικώς παραδεκτών κανόνων, καθοριζομένης γλωσσικής «ευπρέπειας» και «καλαισθησίας» προς «το είδος και το πλαίσιο» της εκάστοτε εκπομπής, δεν αναιρεί την υποχρέωση τήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου «ευπρεπούς» και «καλαίσθητης» φρασεολογίας, αλλά αφορά στη χρήση εκφράσεων που προσιδιάζουν στο ψυχαγωγικό ύφος της εκπομπής και είναι αναγκαία, ενόψει του όλου περιεχομένου της εκπομπής, για την επίτευξη του ψυχαγωγικού σκοπού της (ΣτΕ 1363/2013). Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς υποχρεούνται, συνεπώς, να τηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο ευπρεπούς και καλαίσθητης φρασεολογίας που αφορά ειδικότερα στη χρήση εκφράσεων που προσιδιάζουν σε κάθε είδος εκπομπής και είναι αναγκαία ενόψει του όλου περιεχομένου της για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της με παράλληλη μέριμνα για την προστασία της υπόληψης τρίτων (πρβλ. ΣτΕ 1363/2013).
8.    Η άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης που θεσπίζεται στο άρθρο 14 παρ .1 του Συντάγματος και στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης, μεταξύ άλλων, των κανόνων δικαίου που κατοχυρώνουν δικαιώματα άλλων, όπως εκείνοι που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του προγράμματος, ειδικότερη έκφανση της οποίας αποτελεί η γλωσσική ευπρέπεια των εκπομπών (ΣτΕ 509/2018, 3487/2017, 4532/2014, 1363/2013). Η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης υπόκεινται προκειμένου για προϊόντα λόγου και τέχνης που μεταδίδονται ή προβάλλονται από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση στο ειδικό καθεστώς και στους περιορισμούς που επιβάλλονται σχετικώς από την ειδικότερη ως προς τα συγκεκριμένα ως άνω προϊόντα λόγου και τέχνης, διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος (ΣτΕ 910/2018). Συνεπώς, το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης δεν απαλλάσσει τους τηλεοπτικούς σταθμούς από την τήρηση των επιταγών της ευπρέπειας και της ποιοτικής στάθμης των εκπομπών (ΣτΕ 4157/2014).
9.    Δεν συγχωρείται, επομένως, η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, στα οποία γίνεται χρήση απρεπών ή χυδαίων εκφράσεων (ΣτΕ 3487/2017, 535/2018, 2490/2006).
10.    Επίσης, δεν εμφανίζει την απαιτούμενη ποιοτική στάθμη μία εκπομπή, το περιεχόμενο και η θεματολογία της οποίας εξαντλείται με την ενασχόληση με λεπτομέρειες του ιδιωτικού βίου προσώπων και την ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στην προβολή των μεταξύ τους αντιπαραθέσεων, εντάσεων και διαπληκτισμών (ΣτΕ 495/2015).
11.    Η υποχρέωση των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών για σεβασμό της αξιοπρέπειας των τηλεθεατών κατά τη μετάδοση των εκπομπών τους θεσπίζεται στις εξής διατάξεις:
ι) στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας»,
ιι) στο άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό ... το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου»,
ιιι) στο άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007, το οποίο ορίζει: «Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και η εκπομπή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων εξυπηρετούν την κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και ιδίως το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Συντάγματος» και
ιν) στο άρθρο 6 παρ. 2 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, το οποίο ορίζει: «Οι διαγωνιστικές εκπομπές δεν πρέπει να διεξάγονται με τρόπο που προσβάλλει την αξιοπρέπεια των τηλεθεατών ή ακροατών ή των διαγωνιζομένων».
12.    Η αξία του ανθρώπου την οποία υποχρεούται κατά το Σύνταγμα να σέβεται και να προστατεύει η Πολιτεία, είναι ο απαραβίαστος εκείνος πυρήνας της προσωπικότητας του ανθρώπου ως φυσικού υποκειμένου δικαίου που διακρίνει τον άνθρωπο αφενός από τα άλογα όντα και αφετέρου από τα αντικείμενα δικαίου. Η έννοια της αξίας του ανθρώπου περιλαμβάνει την ενυπάρχουσα στον κάθε άνθρωπο ουσία, αυτή που φέρει ως έλλογο ον με φυσική, ηθική και νομική υπόσταση (πρβλ. ΣτΕ 4782/2012, 714/2013, 3311/2013, 4157/2014, 4992/2014). Η διάταξη του άρθρου 2 παρ.
1 του Συντάγματος αποτελεί θεμελιώδη συνταγματικό κανόνα αντικειμενικού χαρακτήρα και άμεσης ισχύος (Α.Π. 40/1998). Η κατοχύρωση της αξίας του ανθρώπου είναι απαραβίαστη, δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό και σε καμία επιφύλαξη νόμου, ούτε επιτρέπει εξαιρέσεις στο πλαίσιο ειδικών εξουσιαστικών σχέσεων. Η διάταξη δεν υπόκειται σε αναθεώρηση (άρθρο 110 παρ. 1 Συντάγματος), ούτε ανήκει σε εκείνες των οποίων η ισχύς μπορεί να ανασταλεί κατά το άρθρο 48 παρ. 1. Η αξία του ανθρώπου αποτελεί αντιθέτως το άκρο όριο οποιουδήποτε περιορισμού ατομικού δικαιώματος που επιτρέπει εκάστοτε το Σύνταγμα, είτε αυτός αναφέρεται στο περιεχόμενο, είτε στους φορείς του δικαιώματος. Η προστασία της αξίας του ατόμου έχει επιτακτικό (ΣτΕ 334/2013, 4992/2014) και αντικειμενικό (ΣτΕ 3017/2012) χαρακτήρα και λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση υπόψη κατά την άσκηση του συνταγματικώς προβλεπόμενου ελέγχου από το ΕΣΡ (ΣτΕ 2102/2013).
13.    Οι τηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν να εξασφαλίζουν τον αξιούμενο από το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος σεβασμό της αξίας του ανθρώπου μέσω του μεταδιδόμενου από αυτούς προγράμματος στο πλαίσιο παραχώρησης σ’ αυτούς της χρήσης της συχνότητας (ΣτΕ 503/2016, ΣτΕ 2900/2014 και ΣτΕ 334/2013). Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που ασκούν δημόσια λειτουργία και εξουσία διαμόρφωσης της γνώμης και της βούλησης του κοινού αναλαμβάνουν την κοινωνική ευθύνη σεβασμού της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των άλλων (ΜΠΑθ 4701/2002, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ).
14.    Το άρθρο 2 του Συντάγματος που θεσπίζει τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου καλύπτει και το δικαίωμα του ατόμου - τηλεθεατή να βλέπει και να παρακολουθεί εκπομπές, οι οποίες δεν θίγουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά του ως ατόμου. Η χαμηλή ποιοτική στάθμη μίας εκπομπής συνεπάγεται την παραβίαση του σεβασμού της προσωπικότητας των τηλεθεατών (ΜΠΑθ 4701 και 4659/2002, ΣτΕ 2900/2014, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ) όταν ο τηλεθεατής κάνοντας χρήση της ραδιοτηλεοπτικής λήψης που αποτελεί ατομική ελευθερία και δικαίωμα βλέπει εκπομπές μέσα από τις οποίες παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες.
15.    Το περιεχόμενο μίας εκπομπής, η οποία περιλαμβάνει ανοίκειες εκφράσεις και χυδαία φρασεολογία προσβάλει την αξιοπρέπεια των τηλεθεατών και των διαγωνιζομένων (ΣτΕ 503/2016).
16.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Η βαρύτητα της παράβασης ως νόμιμο κριτήριο επιλογής της επιβληθείσης διοικητικής κύρωσης του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, προσδιορίζεται όχι μόνο από το περιεχόμενο της παράβασης αυτό καθ’ εαυτό, αλλά και από τον ενδεχομένως εξακολουθητικό χαρακτήρα της (ΣτΕ 3017/2012).

Β. Πραγματικά περιστατικά

Με βάση τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος από τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Παρακολούθησης και Αναζήτησης Ραδιοτηλεοπτικού Προγράμματος του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και τους ισχυρισμούς της εγκαλούμενης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως) προκύπτουν τα εξής:
Η εκπομπή με τίτλο «THE BACHELOR» αποτελεί μία ψυχαγωγική εκπομπή (reality show - εκπομπή αναπαράστασης της πραγματικότητας), παραγωγής του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA», στην οποία μετέχει ένας ανύπαντρος άντρας 30 ετών (εφεξής καλούμενος «ο Εργένης») και 20 ανύπαντρες γυναίκες ηλικίας 19 έως και 39 ετών. Οι γυναίκες αυτές ζουν μαζί μέσα στο ίδιο σπίτι και «διεκδικούν» τον ίδιο άντρα, ο οποίος θα επιλέξει να κάνει πρόταση γάμου σε μία εξ αυτών, η οποία θα είναι και η νικήτρια του παιχνιδιού. Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό παιχνίδι «εγκλεισμού», διάρκειας έως και τεσσάρων (4) μηνών, χωρίς επικοινωνία των συμμετεχόντων με τον έξω κόσμο, το οποίο περιλαμβάνει βιντεοσκόπηση των συμμετεχόντων επί καθημερινής βάσης.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής οι διαγωνιζόμενες υποβάλλονται σε διάφορες δοκιμασίες (παιχνίδια, αθλήματα κ.ά.), μέσω των οποίων επιδεικνύουν τις δεξιότητές τους, τον χαρακτήρα τους, καθώς και την προσπάθεια και τον ζήλο τους για να διεκδικήσουν τον Εργένη, παράγοντες που επηρεάζουν την απόφασή του για την τελική επιλογή του. Επίσης, καλούνται να συμμετάσχουν σε ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις (ραντεβού) με τον Εργένη, κατά τη διάρκεια των οποίων ερωτοτροπούν με εκείνον, κάνουν μασάζ και σάουνα, μπάνιο μέσα σε μπανιέρα με σοκολάτα, ντους με μαγιό ή συμμετέχουν σε ρομαντικά δείπνα κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούν, φλερτάρουν, ανταλλάσσουν φιλιά, αγκαλιάζονται με στόχο να γνωριστούν καλύτερα. Επιπλέον, ο Εργένης συχνά επισκέπτεται τις κοπέλες στο σπίτι και απομονώνει ορισμένες από αυτές, τη μία μετά την άλλη, σε έναν καναπέ όπου συζητούν, αγκαλιάζονται και ανταλλάσσουν φιλιά τις περισσότερες φορές. Το ίδιο σκηνικό γίνεται συχνά όχι κατ’ ιδίαν, αλλά παρουσία των λοιπών διαγωνιζομένων.
Παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένα αποσπάσματα από τα επεισόδια που ελέγχθησαν: ι) ως προς την προβολή προσωπικών στιγμών μεταξύ των διαγωνιζομένων και του Εργένη

Επεισόδιο 17.9.2020
Εργένης στην κάμερα με αφορμή τη μονομαχία δύο διαγωνιζομένων να πιάσουν μία ανθοδέσμη σε μία δοκιμασία ώστε να περάσουν στην επόμενη φάση: Καθώς είδα τα κορίτσια να μονομαχούν η αλήθεια είναι ότι στην αρχή αισθάνθηκα λίγο αμήχανα. Παρολ’αυτά κατάλαβα ότι το θέλουν πάρα πολύ και με διεκδικούν με αυτό τον τρόπο.

Επεισόδιο 18.9.2020

Ο Εργένης και η Νικολέτα δειπνούν ρομαντικά και ο Εργένης της δίνει ένα τριαντάφυλλο και την φιλάει στο στόμα.
Νικολέτα: Πώς έγινε αυτό; Το σκεφτόσουνα;
Εργένης: Ναι το σκεφτόμουνα από την πρώτη στιγμή που σε είδα.
Την ξαναφιλάει και της λέει: Αρκετά για σήμερα.
Εργένης στην κάμερα: Το αν μία γυναίκα θα μου βγάλει συναισθήματα εξαρτάται πάρα πολύ από το φιλί. Κι αλήθεια είναι ότι με την Νικολέτα ταίριαξα στο φιλί, αλλά είναι πολύ νωρίς για να δω ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Ανυπομονώ για το επόμενο ραντεβού μαζί της.
Ο Εργένης και η Μαρίνα κάθονται σε έναν καναπέ, στον κήπο, με κεριά, φιλιούνται και ανάβουν πυροτεχνήματα γύρω τους.
Εργένης στην κάμερα: Ωραία ήταν που την φίλησα. Ένιωσα πολλή έλξη και πάθος μαζί της, αλλά αυτό που με ταρακούνησε είναι το μήνυμα που έλαβα πιο πολύ ότι είναι μια γυναίκα περιπετειώδης και λίγο αυτό με φοβίζει.

Επεισόδιο 24.9.2020

Η Αντζελίνα γευματίζει στην εξοχή με τον Εργένη, βρίσκεται στην αγκαλιά του, πάνω στα πόδια του, με φόντο ελικοφόρο αεροπλάνο και φιλιούνται.

Επεισόδιο 25.9.2020

Ο Εργένης και η Έλενα κάνουν μασάζ ο ένας στον άλλο.
Εργένης: Είσαι η κοπέλα που θέλω να δω όταν μπαίνω στο σπίτι. Σου άρεσε το μασάζ που σου έκανα;
Έλενα : Ναι, μου άρεσε, αλλά ξέρεις τι γίνεται, εμένα γενικά μου αρέσει να υπηρετώ τον άντρα ... κι όχι να με υπηρετεί, να ξέρεις. Κάνει ο ένας μασάζ στον άλλο με μαγιό και η Έλενα στο τέλος του λέει να κλείσει τα μάτια και τον φιλάει στα μάτια. Επεισόδιο 30.9.2020
Ο Εργένης και η Βίβιαν τρώνε γλυκό και φιλιούνται.

Επεισόδιο 2.10.2020

Εργένης: Έλενα έλα μαζί μου. Είσαι η πρώτη κοπέλα που'χω ξεχωρίσει μέσα στο σπίτι (την φιλάει).
Εργένης: Έδωσα αυτό το φιλί στην Έλενα, γιατί με γεμίζει από αγάπη και κάθε φορά που την βλέπω νιώθω όλα αυτά τα θετικά συναισθήματα για κείνη.

Επεισόδιο 3.10.2020

Ο Εργένης και η Χριστίνα δειπνούν και πίνουν κρασί. Η Χριστίνα είναι πάνω στα πόδια του και φιλιούνται.

Επεισόδιο 7.10.2020

Ο Εργένης και η Μαρίνα κάθονται σε έναν καναπέ, πίνουν κρασί αγκαλιασμένοι και φιλιούνται και θα δουν ταινία.

Επεισόδιο 8.10.2020

Ο Εργένης και η Νικολέτα δειπνούν σε έναν χώρο «bowling» και φιλιούνται. Επεισόδιο 9.10.2020
Ο Εργένης και η Ραφαέλα δειπνούν στη θάλασσα πάνω στην άμμο και πίνουν κρασί. Η Χριστίνα είναι πάνω στα πόδια του και φιλιούνται.

Επεισόδιο 16.10.2020

Προβάλλονται σκηνές με τις διαγωνιζόμενες που προκρίθηκαν και κέρδισαν δείπνο στο σπίτι του Εργένη να κάνουν τραμπολίνο φορώντας νυχτικό.
Εργένης: Δεν το κρύβω η Ραφαέλα ήταν πολύ σέξι πάνω στο τραμπολίνο.

Επεισόδιο 29.10.2020

Προβάλλεται ατομικό ραντεβού του Εργένη με την Εριέτα στον κήπο της βίλας όπου τοποθετείται μία μπανιέρα γεμάτη βρώσιμη σοκολάτα σώματος και βουτάνε και οι δυο τους και φιλιούνται.
Εριέττα: Ο σοκολατένιος Παναγιώτης είναι ακόμα πιο όμορφος.
Εργένης: Είσαι μία πολύ σέξι γυναίκα, εκπέμπεις ένα πολύ έντονο ερωτισμό και αυτό δεν χρειάζεται να σου το πω, έτσι νιώθεις κιόλας και από μόνη σου.

Επεισόδιο 5.11.2020

Εργένης στη Ραφαέλα: Θεωρώ ότι έχεις το πιο γυναικείο κορμί στο σπίτι, το πιο ελκυστικό.
Εργένης στην κάμερα: Πραγματικά είναι ένα από τα ωραιότερα κορμιά που έχω δει. Ραφαέλα: Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη μαζί σου. Φιλιούνται.
Εργένης στη Σία: Βλέπω μια πολύ όμορφη γυναίκα που σίγουρα θα σε διεκδικούν πολλοί άντρες ... συνέχεια μου προκαλείς αμηχανία γιατί είσαι γυναίκα, είσαι πολύ γυναίκα.
Εργένης στην Άννα: Δεν με φίλησες όμως στο δείπνο. Ντρεπόσουνα;
Άννα: Όχι, απλά θέλω ο άντρας να είναι λίγο πιο κυνηγός.
Εργένης: Δηλαδή άμα έκανα κίνηση να σε φιλήσω τώρα, θα με φίλαγες;
Άννα: Δεν ξέρω, κάνε και θα μάθεις. Φιλιούνται.
Μαρίνα στον Εργένη: Νομίζω μου έλλειψες. Φιλιούνται.
Εργένης προς Βίβιαν: Έχω πολύ καιρό να δω μια γυναίκα και να πω στον εαυτό μου ότι αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να τον ερωτευθώ. Και σήμερα που σε ξαναείδα επιβεβαιώνω τα αισθήματά μου για σένα. Φιλιούνται.
Εργένης: Νιώθω πολύ τυχερός, γιατί τόσες γυναίκες λικνίζονται γύρω μου.
Κατά τη διάρκεια ενός πάρτυ στην πισίνα στη βίλα ο Εργένης φιλάει την Μαρίνα και την Βίβιαν.

Επεισόδιο 13.11.2020

Ο Εργένης και η Σία σε ατομικό ραντεβού απολαμβάνουν μία ημέρα «spa» φορώντας μαγιό. Η Σία κάνει μασάζ στον Εργένη και μετά ανταποδίδει κι εκείνος. Στη συνέχεια, κάνουν σάουνα, φιλιούνται και ο Εργένης της χαϊδεύει το σώμα.
Εργένης: Έχεις το πιο ωραίο κορμί που έχω δει σε γυναίκα.
Μετά συνεχίζουν με ρομαντικό δείπνο και φιλιούνται.
ιι) ως προς τις έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των διαγωνιζομένων και τη μη ευπρεπή εκφορά λόγου και συμπεριφορά τους

Επεισόδιο 17.9.2020

Μαρίνα: Την θεωρώ πολύ άσχημη κοπέλα... είμαι πιο ψηλή από αυτήν, δεν την βλέπω καν εκεί που βρίσκεται.

Επεισόδιο 18.9.2020

Κατερίνα: Για μένα ο Μπάτσελορ είναι τυφλός. Δηλαδή αυτές που έχει κρατήσει τις θεωρεί καλύτερες από εμένα;
Βίβιαν: Εντάξει, θα κάνει και ένα ψυχικό ο άνθρωπος, ρε κορίτσια, αν την φιλήσει. Επεισόδιο 1.10.2020
Αντζελίνα: Να φύγει η Άννυ που δεν βάζει γλώσσα μέσα της. Μισό μέτρο είναι και η γλώσσα της είναι δύο.
Επεισόδιο 14.10.2020
Εριέττα για την Μαρέβη: Καλά, δεν μου έκανε και τόσο μεγάλη εντύπωση το ότι την φίλησε, διότι έχει φιλήσει και πιο άσχημες.

Επεισόδιο 3.12.2020

Εριέττα για την Αντζελίνα: Καλά το σαγόνι της δεν πιάστηκε πάνω κάτω πάνω κάτω να μασάει όλη την ώρα; Αυτή και στον ύπνο της τρώει. Πνίγει τον πόνο της στο φαγητό. Φάε γουρούνα, έλα φάε! Γιατί το παράτησες; Φά’ το, έλα φάε.
Σία: Όλα μας πειράζουν. Ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με σένα.
Σία: Τράβα, βούτα στην πισίνα! (2 φορές)
Αντζελίνα: Είστε ελεεινές!
Σία: Εμένα δεν θα μου μιλάει καμία έτσι!
Σία: Πραγματικά γελάω, γιατί είναι τόσο, τόσο, τόσο δεύτερη.
Αντζελίνα: Είμαι εγώ δεύτερη; Είμαι εγώ δεύτερη;
Εριέττα: και δεύτερη, και Τρίτη και τέταρτη θα την πω. Ποια νομίζει ότι είναι; Μου το παίζει ντίβα; Ένα τίποτα είναι.
Εριέττα: Γουρούνα είσαι κοπέλα μου. Παραλίγο να φας τα μαξιλάρια και τους
καναπέδες εδώ πέρα. Σε λίγο και εμάς θα φας    Έρχεται σε μένα απειλητικά με το
μαξιλάρι; Θα της το δώσω να το φάει μπας και χορτάσει    Έλα να φύγεις, έλα να
ξεβρωμίσει λίγο η βίλα.
Αντζελίνα: Αυτή η χωριάτα τι του λέει τόση ώρα;
Μαγδαληνή: Μαρίνα και οι αντίπαλοι είναι άνθρωποι, όχι σαν εσένα που είσαι ένα ζώον.

Επεισόδιο 17.9.2020

Αντζελίνα: Αυτό δεν θα το ξανακάνεις. Γιατί την επόμενη φορά θα βρεθεί το κεφάλι σου μέσα στη λεκάνη του μπάνιου.
Εριέττα: Γι αυτό το λόγο της πέταξα το μαξιλάρι,. Μήπως της μπει στο στόμα και το βουλώσει.

Επεισόδιο 24.9.2020

Αντζελίνα προς Μάγδα: Το τι δείχνω σε σένα και το τι καταλαβαίνει το λογικά μικρό μυαλό σου, δεν με νοιάζει κιόλας.
Αντζελίνα: Η Χριστίνα να βουλώσει το στόμα της, γιατί με έχει κουράσει απίστευτα η φωνή της.

Επεισόδιο 25.9.2020

Εριέττα: Αναστασία μου γλυκιά, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να γλιστρήσεις μέσα στην λάσπη και να φύγει η μάσκα σου.
Η Εριέτα στην κάμερα σχολιάζει το χτύπημα της Αναστασίας: Αν μπορούσα Αναστασία μου θα σε χτυπούσα και σένα στο ευαίσθητο σημείο σου, αλλά σε λυπάμαι.
Εριέττα σε συμπαίκτριά της: Εμένα με χτύπησε στο βυζί.
Χριστίνα: Ρε, δεν είδες πριν που χτύπησε την Βίβιαν στα μούτρα;

Επεισόδιο 1.10.2020

Αντζελίνα: Θέλω να την ξεμαλλιάσω.

Επεισόδιο 2.10.2020 Μαριέβη: Θα την φυτέψω.

Επεισόδιο 7.10.2020 Κούκλα μου ένα σφηνάκι είσαι.

Μαριέβη: Στο «roseceremony» εκτός κάμερας και τι λέει ρε; Θα σου παίξω λέει χαστούκι, πρόσεχε λέει πώς μιλάς!
Αντζελίνα: Η Χριστίνα με έχει κουράσει πλέον, θέλω απλά να το βουλώνει και να μην αναπνέει. Γίνεται;

Επεισόδιο 8.10.2020

Μαριέβη σε Αναστασία: ... σε νιώθω ψεύτρα και διπρόσωπη και ξέρεις τι κάνω στους ψεύτες ανθρώπους και τους διπρόσωπους; Ρίχνει σαμπάνια στην Αναστασία: Αυτό κάνω.
Η Αντζελίνα σπάει ένα ποτήρι στο πάτωμα από τα νεύρα της.

Επεισόδιο 9.10.2020

Νικολέτα: Θα σε πνίξω, δεν σου την χαρίζω, να το ξέρεις!
Μαρίνα: Παρ’ τα μωρή.
Χριστίνα: Έτσι είναι τα φίδια.
Αντζελίνα: Χριστίνα ανέφερες κάτι;
Χριστίνα: Ναι, έτσι είναι τα φίδια, λέω.
Αντζελίνα: Ποια φίδια;
Χριστίνα: Αυτά που ξέρεις.
Αντζελίνα: Ποια φίδια;
Χριστίνα: Αυτά που ξέρεις είπα.
Σία: Ας πιούμε στα φίδια του σπιτιού.
Αντζελίνα: Εσύ που έθεσες αυτή την ερώτηση, ξεκίνα. Ποια πιστεύεις ότι είναι το φίδι;
Σία: Εσύ.
Εριέττα: Καλά εγώ το λέω από την αρχή ότι η Αντζελίνα είναι τρελή. Εντάξει τώρα το αποδεικνύει κιόλας.

Επεισόδιο 16.10.2020

Αναστασία προς Χριστίνα: Δεν έχεις μεγαλώσει με παιδεία και με τρόπους.
Χριστίνα: Αυτό που είπες παρ’ το πίσω μα την Παναγιά θα σπάσω όλο το τραπέζι. Τώρα!
Έλενα: Έχω ξεφύγει από τα όριά μου, αλλά πραγματικά με εκνευρίζει τόσο πολύ ο τόνος της και η ψευτιά της που δεν θέλω τέτοιους ανθρώπους όχι να τους βλέπω, όχι να τους κλείνω το στόμα, αλλά θέλω να τους εξαφανίζω αν γίνεται.
Εριέττα: Άντε, σούργελο δεν μπορώ.
Σία: Είναι τρελή.
Εριέτα: Σούργελο.
Αναστασία Κλείσε το στόμα σου και σταμάτα να με προσβάλεις.

Επεισόδιο 22.10.2020

Εριέττα: Το τραπέζι έχει περισσότερο μυαλό από το δικό σου, γλυκιά μου.
Επεισόδιο 29.10.2020
Αντζελίνα: Βάλε μυαλό και κλείσε το στόμα σου!...Κλείσε το στόμα σου.
Αντζελίνα: Κακομαθημένο είναι η Μαρίνα. Άμυαλο. Αυτό εδώ πέρα είναι ακατοίκητο (δείχνει το κεφάλι). Ξεκάθαρα. ... Είσαι και νιάνιαρο. ... Να σου πω, έχεις γλείψει το μισό σπίτι και το πάτωμα μαζί, για ηρέμησε λίγο.
Χριστίνα: Πάνε κλάψε.
Μαρίνα: Σχόλα.
Μαρίνα Μακάρι να είχες το επίπεδό μου κούκλα μου. Μακάρι να το είχες.
Αντζελίνα Πιο κάτω από τον πάτο δεν μπορώ να πάω.
Μαρίνα: Αχ, ωραία όταν φτάσεις θα τα λέγαμε. Είσαι μια ζηλιάρα.
Η Μαρίνα συνομιλεί με την Νικολέτα: Φεύγω, γιατί δεν πρόκειται να συναναστραφώ μ’ αυτή την φτωχάντζα!
Αντζελίνα Σε λυπάμαι. Είσαι ντροπή για το γυναικείο φύλο. Είσαι ντροπή αγάπη μου. Ραφαέλα Έχεις βγάλει έναν κωλοχαρακτήρα.

Επεισόδιο 30.10.2020

Αντζελίνα: Σε λυπάμαι! Σε λυπάμαι γιατί είσαι δύο μέτρα κορίστι, όμορφο, και αυτό εδώ πέρα (δείχνει το κεφάλι της) είναι πολύ λίγο για την ομορφιά σου. Σε λυπάμαι. Είσαι ντροπή για το γυναικείου φύλο.
Μαρίνα: Ποια είσαι εσύ που θα με κρίνεις;
Αντζελίνα: Είσαι ντροπή αγάπη μου!
Νικολέτα: Μαρίνα έχει κάτι καρύδες εδώ. Άμα τις χτυπήσω στο κεφάλι σου λες να ανοίξουνε;
Μαρίνα: Εγώ λέω να τις φας σαν πιράνχας που είσαι.

Επεισόδιο 5.11.2020

Αντζελίνα σχολιάζει τη νίκη της Εριέτας σε ομαδική δοκιμασία σε πισίνα: Έχει πολλά πιο πλαστικά πράγματα από εμένα κι επιπλέει πιο σωστά πάνω στην πισίνα.
Η Αντζελίνα σχολιάζει την είσοδο στο σπίτι νέας διαγωνιζόμενης: ... βλέπω ένα αγγούρι όρθιο, με φόρεμα και μακριά μαλλιά να μπαίνει μέσα.. Απλά θα την πάρω έτσι όπως είναι σαν τσουβάλι και θα την πετάξω.
Αντζελίνα: Δεν έχω καλή επαφή με τα ζώα. Οπότε δεν μπορώ να εκπαιδεύσω ένα ζώο.

Επεισόδιο 6.11.2020

Η Αννούλα δεν είναι απλό φιδάκι. Ανακόντα είναι.
Αντζελίνα: Ξεκάθαρα είναι διαχειρίσιμη και είναι σαν ζώο.

Γ. Υπαγωγή

Υπό τα δεδομένα αυτά: α) Η Ολομέλεια ομοφώνως κρίνει ότι τα περιγραφέντα δρώμενα, οι σχέσεις μεταξύ των συμμετασχόντων σ’ αυτά προσώπων, ο άνευ ειρμού, μέτρου και ορίων ανταγωνισμός μεταξύ των εξ αυτών «διαγωνιζομένων», οι επιδειχθείσες συμπεριφορές και οι χρησιμοποιηθείσες κατ’ αλλήλων ορολογίες και φρασεολογίες, προσδίδουν πράγματι σε μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού προγράμματος, κατά την κοινή πείρα, ήτοι κατά την κοινή περί τούτου αντίληψη του μέσου Έλληνα τηλεθεατή, χαρακτήρα ακραίας ποιοτικής υποβάθμισης. β) Η Ολομέλεια, με ψήφους τέσσερις έναντι τριών, κρίνει ότι υπό τα εκτεθέντα ετελέσθη επίσης το αδίκημα της προσβολής προσώπων και δη των τηλεθεατών. Τούτο δε, διότι η θεαματοποίηση στοιχείων του ιδιωτικού βίου μέσω της κατ’ επανάληψη προβολής προσωπικών στιγμών σχεδόν όλων των διαγωνιζομένων με τον πρωταγωνιστή και μέσω της παρουσίασης των σχετικών διαλόγων, καθώς και η εκδήλωση υποτιμητικών συμπεριφορών μεταξύ των διαγωνιζομένων, πέραν του ότι προσέδωσαν χαμηλή ποιοτική στάθμη σε μέρος του προγράμματος, προσέβαλαν, επίσης, κατά την κοινή πείρα, την αξιοπρέπεια του μέσου τηλεθεατή.
Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας, δεν στοιχειοθετείται το δεύτερο αδίκημα αφενός μεν διότι οι φερόμενοι ως προσβληθέντες τηλεθεατές είδαν και άκουσαν τα δρώμενα, κατά την διάρκεια της μακρόχρονης προβολής του συγκεκριμένου τηλεοπτικού προγράμματος οικειοθελώς και εν γνώσει του νοηματικού του περιεχομένου, αφετέρου δε διότι, ακόμα και αν θεωρηθεί προσβλητικό της προσωπικότητάς τους το υποβαθμισμένο ποιοτικώς μέρος του προγράμματος, η σχετική προσβολή δεν μπορεί να θεωρηθεί «βαρειά προσβολή» ενόψει της προφανούς συναίνεσής τους σ’ αυτή.
Κατά συνέπεια, οι εκπομπές αυτές ως προς το συνολικό τους περιεχόμενο χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υποβαθμισμένη ποιότητα προγράμματος, και οπωσδήποτε ποιότητα αναντίστοιχη προς την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και τις λοιπές ως άνω διατάξεις, η οποία κατ’ επέκταση προσέβαλε και την αξιοπρέπεια των τηλεθεατών. Ως εκ τούτου, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλούμενη εταιρεία διοικητική κύρωση, και δη εκείνη του προστίμου, για τις παραβάσεις αυτές.
Η, μετά τον έλεγχο 24 έναντι 34 συνολικά επεισοδίων της εκπομπής και όχι ενός μεμονωμένου επεισοδίου, διαπίστωση ότι το συνολικό περιεχόμενο της επίμαχης εκπομπής εμφανίζει το ίδιο επαναλαμβανόμενο ύφος και προβάλλει ίδιες συμπεριφορές μεταξύ των διαγωνιζομένων και μεταξύ αυτών και του πρωταγωνιστή, αφενός μαρτυρά κατά την κοινή αντίληψη εκπομπή υποβαθμισμένη από ποιοτικής απόψεως που προσβάλλει την αξιοπρέπεια του τηλεθεατή και αφετέρου τον εξακολουθητικό χαρακτήρα της παράβασης αυτής.
Περαιτέρω, με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως, τον εξακολουθητικό αυτής χαρακτήρα, το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού (όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στο ΕΣΡ στοιχεία), κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για χαμηλή ποιοτική στάθμη προγράμματος (στην οποία συμβάλλει και η μη τήρηση των κανόνων ευπρέπειας στη γλώσσα και τη συμπεριφορά) και των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για προσβολή της αξιοπρέπειας των τηλεθεατών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε - εκ προθέσεως - τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς: α) την υποχρέωση εξασφάλισης της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων, στην οποία συνέβαλε και η μη τήρηση των κανόνων ευπρέπειας στη γλώσσα και τη συμπεριφορά και β) την υποχρέωση σεβασμού της αξιοπρέπειας των τηλεθεατών, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA: α) για την α' πράξη τη διοικητική κύρωση του προστίμου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και β) για τη β' πράξη τη διοικητική κύρωση του προστίμου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. 

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1.    Της εταιρείας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, θέση Πέτσα - Βακαλόπουλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, με ΑΦΜ 094438520, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
2.    Του Δραϊνάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, με ΑΦΜ 031089698, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
3.    Της Βαρβεράκη Ιωάννας του Φωτίου, με ΑΦΜ 032051610, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
4.    Της Αγγέλας Αλεσσανδρή του Ευσταθίου, με ΑΦΜ 028364721, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 8η Μαρτίου 2021 και δημοσιεύτηκε την 22α Απριλίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 19/2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεορασης (ΕΣΡ) - 22 Απριλίου 2021

Στην ίδια κατηγορία