Ο Προϋπολογισμός της Συμμετοχής της ΕΡΤ στον 65ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της EUROVISION.

Στην Αθήνα, σήμερα, 14 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 6ο: Προϋπολογισμός συμμετοχής της ΕΡΤ στον 65ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της EUROVISION (Ρότερνταμ Ολλανδίας 18-22 Μαΐου 2021). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διευθύντριας Εταιρικής Επικοινωνίας με αρ. πρωτ. : 41/12.04.2021, σχετικά με τον 65ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ από 18 έως 22 Μαΐου 2021, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει το προϋπολογιζόμενο κόστος για την ελληνική συμμετοχή στον 65ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ύψους 340.658,00 € πλέον ΦΠΑ και φόρων, σύμφωνα με το αναφερόμενο στην εισήγηση κοστολόγιο και τη δυνατότητα μεταφοράς ποσών από κατηγορία σε κατηγορία του εγκριθέντος προϋπολογισμού εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική δαπάνη. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2021.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Η ΕΡΤ ΑΕ θα μεταδώσει απευθείας τους δύο ημιτελικούς (18 και 20 Μαΐου) και τον τελικό του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού (22 Μαΐου).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 14 Απριλίου 2021 - Αρ. Πρωτ.: 3957